>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Технології соціальної роботи з особами які постраждали від чорнобильської катастрофиЦіна: 0 грн
Додана: 05.01.2014

Розмір файлу: 32.08 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1/1Середня оцінка: 1 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ    6
1.1. Поняття соціальних технологій    6
1.2. Види соціальних технологій    9

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ    16
2.1. Чорнобильська катастрофа: сучасний стан та завдання для соціальних служб    16
2.2. Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи    18

ВИСНОВКИ    26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    28

 

ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
У широкому сенсі соціальні технології розуміються як діяльність з організації, зміни іншої діяльності. Соціальна технологія – це діяльність, в результаті якої досягається поставлена мета і змінюється об’єкт діяльності. Технологізація соціальної взаємодії – це цивілізований шлях вирішення соціальних проблем суспільства і людини або групи.
Зазначимо, що науково розроблені технології – це систематизовані і певним чином інтегровані форми і способи реальної взаємодії людей. Соціальні технології відрізняють за їх основними ознаками: 1) вони спрямовані на задоволення потреб людини; 2) народжуються з повсякденного життя або створюються спеціально; 3) є інструментом управління і мають правове регулювання і т. д.; 4) можуть бути чітко алгоритмізовані (законом, інструкцією) або носити творчий характер; 5) спрямовані на перетворення проблем людини шляхом впливу на її свідомість і підсвідомість або процесів і явищ суспільства в цілому.
Головне призначення соціальних технологій – регулювання соціальних процесів суспільства за допомогою специфічних соціальних засобів. Питання про класифікацію соціальних технологій складне і дискусійне. У їх розробці та типізації існують різноманітні підходи. В основу типології соціальних технологій можуть бути покладені: ступінь асоційованості об’єкта впливу (особистість, суспільство, соціальні групи, трудовий колектив); масштаби та ієрархія впливу (глобальні, континентальні, регіональні і т. д.); сфера соціалізації та життєдіяльності людей (виробнича, політична, соціальна, духовна); ступінь зрілості соціальних об’єктів; інструментарій, способи і засоби впливу, що використовуються для вирішення поставлених завдань; область суспільного життя (економіка, освіта, охорона здоров’я, наукова діяльність); рівень розробки соціальних технологій (теоретичний, конкретно-прикладний); мета, реалізована в результаті застосування даної технології.
Підсумуємо, що з моменту аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році в Україні здійснено низку заходів: створено систему державного управління, визначено державну політику у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, у тому числі соціального захисту постраждалого населення;відселені та евакуйовані десятки тисяч громадян з радіоактивно забруднених територій; збудовано компактні населені пункти з відповідною інфраструктурою для переселених громадян; визначено правовий режим зон, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; під опікою держави знаходяться сотні тисяч постраждалих громадян, які мають відповідні пільги та отримують компенсаційні виплати; налагоджено дієве міжнародне співробітництво із реалізації  міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС.
Варто узагальнити, що з метою зменшення дії радіаційного опромінення на здоров’я людини та на екологічні системи законодавство закріплює та гарантує забезпечення режиму використання та охорони вказаних територій. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи – це громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Держава забезпечує певні соціальні пільги таким громадянам. Так, для встановлення пільг і компенсацій для осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, визначено чотири категорії постраждалих. Законом № 796 встановлено гарантовані державою компенсаційні виплати, доплати, різні види допомоги та пільги, які стосуються усіх постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян відповідно до визначених категорій.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96
2.    Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III
3.    Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95
4.    Закон України «Про пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV
5.    Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-ХІІ
6.    Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1
7.    Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97 р. № 51
8.    Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 p. № 100
9.    Порядок подання документів для застосування податкової соціальної пільги від 29.12.2010 р. № 1227, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
10.    Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5
11.    Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2003 р. № 544 «Про підвищення розмірів трудових пенсій»
12.    Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. № 1783 «Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян»
13.    Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
14.    Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 р. № 649 «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
15.    Податковий кодекс України від 04.07.2013 № 422-VII

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

16.    Введення у соціальну роботу: навчальний посібник / під ред. Бойко А.М., Грига І.М., Кабаченко Н.В., Кравченко Р.І., Полтавець Д.В., Семигіна Т.В. та ін. – К.: Фенікс, 2001. – 288 с.
17.    Иванов В. Н. Социальные технологии в современном мире / под ред. В.Н. Иванова. – М., 1996. – 312 с.
18.    Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю / під ред. А.Й. Капської. – К.: УДЦССМ, 2001. – 230 с.
19.    Основы социальной работы: Учебник / под ред. П.Д. Павленока. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 57–65.
20.    Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы: Уч. пособие / под ред. П.Д. Павленока. – М.: Изд.-торг.корпорация «Дашков и К», 2006. – 596 с.
21.    Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів / під ред.: І.Звєрєвої, Г.Лактіонової. – К.: Наук. Світ, 2001. – 49 с.
22.    Подшивалкина В. И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики / под ред. В.И. Подшивалкина. – Кишинев; 1997. – 352 с.
23.    Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців для соціальної сфери: зарубіжний досвід. Посібник / під ред. В.А. Поліщука. – Тернопіль. 2002. – 222 с.
24.    Попович Г. Соціальна робота в Україні і закордоном: Навч.-метод. посіб. / Ужгород, держ. ун-т. – Ужгород: МПП «Ґражда», 2000. – 119 с.
25.    Словарь-справочник по социальной работе / под ред. д-ра ист. наук Е. И. Холостовой. – М.: Юрист, 2000. – 250 с.
26.    Социальная работа: Учеб. пособие / под ред. В.И. Курбатова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – С. 35–48.
27.    Социальные технологии: Толковый словарь / под ред В. Н. Иванова. – Москва; Белгород, 1995. – 374 с.
28.    Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / під ред. І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін. – К.: ДЦССМ, 2004. – 256 с.
29.    Соціальна робота в Україні: перші кроки / під ред. В.Полтавця. – К.: Видавничий дім «КМ Academia», 2000. – 236 с.
30.    Соціальна робота з людьми з особливими потребами. Методичні матеріали для тренера. / під ред. І. Звєрєвої. – К.: Наук. cвіт, 2002. – 50 с.
31.    Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / під ред. А. Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 439 с.
32.    Сурмин Ю. П., Туленков Н. В. Теория социальных технологий: Учеб. пособие / под ред. Ю.П. Сурмина. – К.: МАУП, 2004. – 608 с.
33.    Технологии социальной работы. Учебник / под ред. Е. И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 400 с.
34.    Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / под ред. И. Г. Зайнышева. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 247 с.
35.    Тихонов А. В. Социология управления: Теоретические основы / под ред. А.В. Тихонова. – СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. У-та, 2000. – 324 с.
36.    Толковый словарь по социальным технологиям / под ред. В. А. Иванова, Г.Д. Никредина, В.И. Патрушева, И.М. Слепенкова. – М., 1995. – 274 с.
37.    Тюптя Л.Т., Іванова І. Соціальна робота (теорія і практика): Навч. посіб. / під ред. Л.Т. Тюптя.  – К.: ВМУРОЛ «Україна», 2004. – С. 35–47.
38.    Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. М.В. Фирсова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 432 с.
Сделай дом на века - столешница и подоконники из мрамора. Подробное описание и фото интерьеров из каталога гранит46.рф в Курске

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038