>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Форми державиЦіна: 0 грн
Додана: 05.01.2014

Розмір файлу: 35.66 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ ДЕРЖАВИ    6
1.1. Загальне поняття про форми держави    6
1.2. Форма правління як спосіб організації вищих державних органів влади і правління    10

РОЗДІЛ 2. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ ТА ДЕРЖАВНИЙ РЕЖИМ В СВІТЛІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ    16
2.1. Форма державного устрою як територіальна організація державної
влади    16
2.2. Поняття державного режиму та його особливості    18

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ    23

ВИСНОВКИ    27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    29

 

ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
1. Розглянувши поняття «форми держави» підсумуємо, що під час розгляду форм держави необхідно враховувати їх динамічну мінливість, чутливу реакцію на зміни в соціально-економічній структурі суспільства. Форма держави відображає єдність, взаємозумовленість об’єднаних в ній елементів, у результаті чого народжується нова якість, яка не властива жодній з цих окремо взятих складових частин.
2. Узагальнимо, що серед основних форм правління, безумовно, можна виділити монархію та республіку. Монархія – це форма правління, за якої посаду глави держави обіймає одна особа – монарх в порядку спадкового трононаступництва. Особливі юридичні властивості монархії: безстроковість влади монарха, спадкове трононаступництво, представництво монарха від імені держави не за дорученням, а за власним правом, непідпорядкованість влади монарха будь-яким іншим суб’єктам.
В той же час, республіка – це така форма правління, за якої повноваження верховної влади здійснюють виборні органи, які обираються населенням на відповідний термін. Республіка, наділена такими юридичними властивостями, як: обмеження влади глави держави, законодавчих і виконавчих державних органів конкретним терміном, виборність глави держави та інших вищих органів державної влади, відповідальність глави держави у випадках, які передбачені законом, представлення інтересів держави на міжнародній арені, загальнообов’язковість рішень законодавчої влади для всіх інших державних органів, захист прав та інтересів громадян, взаємна відповідальність особи і держави.
3. Підсумуємо, що під формою державного устрою розуміємо територіальну організацію державної влади, поділ її на певні складові частини з метою найкращого управління суспільством: це взаємозв’язок окремих складових частин держави між собою і її спільними вищими органами державної влади. Державний устрій може виявлятись у простій або складній формах. Прикладами простої форми державного устрою є унітарні (єдині) держави, а складної – федерація  і конфедерація.
4. Зробимо висновок, що державний режим – це різновид політичного режиму, який посідає домінуюче місце в суспільстві. В залежності від того, які методи здійснення політичної влади запроваджуються і практикуються в державі, можна виділити такі види режимів: демократичний і терористичний. У свою чергу терористичний режим поділяється на такі різновиди: фашистський, тоталітарний і авторитарний.
5. Проаналізувавши особливості форми Української держави зробимо такі узагальнення: Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою, що закріплено в Конституції України. Вихідним моментом демократизму держави є проголошення його на найвищому конституційному рівні, що здійснюється Основним Законом і пов’язано з конституційним визнанням державою статусу народу як єдиного джерела влади, його права реалізовувати свою владу як через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, так і безпосередньо (шляхом виборів, референдумів тощо), та закріпленням виключного за народом права визначати й змінювати конституційний лад України.
Демократизм держави виявляється не лише у виборності органів державної влади, а й у принципах їх діяльності та в основних засадах здійснення державної влади в цілому.


 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Базар І. M. Політична етнологія як наука: історія, теорія, методологія, праксеологія / під ред. І.М. Базар. – К., 1994. – 378 с.
2.    Бебик В. M. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / під ред. В.М. Бебика. – К., 2000. – 156 с.
3.    Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина / під ред. В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2003. – 424 с.
4.    Бекешкина И. Есть ли в Украине общенациональные лидеры //     Политическая мысль / И. Бекешкина. – 1994. – № 3.
5.    Белов Г.А. Политология: Учебное пособие / под ред. Г.А. Белова. – М.: Наука, 2004. – 386 с.
6.    Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна / під ред. А. Білоуса. – К., 2007. – 312 с.
7.    Бодуен Ж. Вступ до політології / під ред. Ж. Бодуена. – К., 1995. – 430 с.
8.    Брегеда А. Ю. Політологія: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. /А.Ю. Брегеда. – К., 1999. – 432 с.
9.    Ведєрніков Ю.А. Теорія держави та права  / під ред. Ю.А. Ведєрнікова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
10.    Гаджиев Н.С. Политическая наука: Учебное пособие / под ред. Н.С. Гаджиева. – М.: Международные отношения, 1996. – 365 с.
11.    Гаєвський Б. Українська політологія / під ред. Б. Гаєвського. – К., 2005. – 389 с.
12.    Гаєвський Б. Філософія політики / під ред. Б. Гаєвського. – К., 2003. – 312 с.
13.    Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму, а що далі? / А. Гальчинський. – К., 1996. – 281 с.
14.    Гегель Г.В. Философия права. – М., 1990. – 582 с.
15.    Гелей С.Д. Політологія / під ред. С. Д. Гелея. – К., 2001. – 399 с.
16.    Дзюбко І.С. До питання про предмет політології // Укр. іст. журн. – М., 1991.  – №7.
17.    Дзюбко І.С. Політологія: курс лекцій / під ред. І.С. Дзюбко. – К., 2004. – 298 с.
18.    Дюверже М. Политические партии / под ред. М. Дюверже.  – М.:
Академический Проект, 2000.  – 538 с.
19.    Енгельс Ф. Походження сім’ї, приватної власності і держави. – К.: Видавництво політичної літератури, 1969. – 264 с.
20.    Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. / під ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.
21.    Загальна теорія держави і права: Підручник. / під ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – 432 с.
22.    Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: Підручник / під ред.М.С. Кеьмана. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.
23.    Кирилюк Ф.М. Політологія: історія та методологія / під ред. Ф.М. Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2005.  – 632 с.
24.    Конституція України. – К., 1996. – 302 с.
25.    Корнхаузер В. Політика масового суспільства // Політол. читання. – К., 1992. – № 1.
26.    Котюк В.О. Основи держави і права: Навчальний посібник / під ред. В.О. Котюка. – К.: Вен турі, 1994. – 344 с.
27.    Кухта Б.Л. Політичні еліти і лідерство / під ред. Б.Л. Кухта. – Львів, 1995. – 189 с.
28.    Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Спарк, 2000. – 511 с.  
29.    Мальцев В.А. Основы политологии: Учебник для вузов / под ред. В.А. Мальцев. – М.: ИТРК РСПП, 2007. – 429 с.
30.    Международное право: Учебник / под ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. – М.: Международные отношения, 1996. – С. 594.
31.    Недюха М. П. Ліберально-демократична ідея як складова модернізаційного розвитку України // Культура і мистецтво у сучасному світі: Наукові записки КНУКіМ: Вип. 3 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2002. – 205 с.
32.    Недюха М. П. Системний аналіз історичних типів європейської ідеології. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001.  – 195 с.
33.    Нікітін А.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник / під ред. А.М. Колодія. – К.: Університет «Україна», 2005. – 265 с.
34.    Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, 2001. – 520 с.
35.    Основи політології: Курс лекцій / під ред. Доленко – Саранськ: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. – 311с.
36.    Потульницький В. Історія української політології / під ред. В. Потульницький. – К., 2002. – 273 с.
37.    Проблемы общей теории права и государства: Учебник / под общ. ред. В.С. Нерсесянцы. – М.: НОРМА, 2001. – 832 с.  
38.    Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / под ред. М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 1999. – 504 с.
39.    Пугачев В.П. Введение в политологию / под ред. В.П. Пугачева. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 479 с.
40.    Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. – СПб., 1997. – 286 с.
41.    Рябов С. Політологія: словник термінів і понять / під ред. С. Рябова. – К., 2006. – 315 с.
42.    Рябов С.Г. Політологічна теорія держави: Навч. посібник / під ред. С. Рябова. – К.: Тандем, 1996. – 286 с.
43.    Семків О.І. Політологія  / під ред. І.О. Семків. – К., 2005. – 432 с.
44.    Скакун О.Ф. Теория государства и права / під ред. О.Ф Скакуна. – Х.: Консул, 2000. – 568 с.
45.    Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник / під ред. О.Ф Скакуна. – Х.: Еспада, 2006. – 776 с.
46.    Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2004. – 592 с.
47.    Теорія держави і права: Підручник / під ред. С.Л. Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.
48.    Фінансове право: Підручник / під ред. Л.К. Воронової. – Х., 1998. – 438 с.
49.    Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие / под. ред. В.Г. Стреокозова. – М., 1995. – 482 с.
50.    Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – 432 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038