>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Формування уявлень про мову і мислення в учнів початкових класівЦіна: 0 грн
Додана: 05.01.2014

Розмір файлу: 42.04 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 2.66/3Середня оцінка: 2.66ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ    6
1.1. Аналіз науково-методичної літератури в аспекті вивчення теми «Мова і мовлення»    6
1.2. Лінгвістичні засади опрацювання теми «Мова і мовлення»    11
1.3. Стан роботи з формування культури мовлення у практиці початкової школи    15

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ    18
2.1. Аналіз програми та підручників в аспекті вивчення теми «Мова і мовлення» в початковій школі    18
2.2. Методи і прийоми формування культури мовлення молодших школярів    26
2.3. Шляхи вдосконалення мовленнєвого розвитку молодших
школярів    30

ВИСНОВКИ    36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    38


Проблема розвитку мовлення завжди була і є однією з найважливіших у системі початкового навчання. Відомий лінгвіст, основоположник системи навчання дітей рідної мови Ф.І. Буслаєв вказував, що мета має полягати у засвоєнні мовної культури народу через систему спеціальних мовленнєвих вправ, які є основою для розвитку природженого дару слова й умовою мовленнєвого розвитку дитини. За умови правильних методичних підходів, належної організації і навчально-методичного процесу навчання рідної мови в початкових класах в учнів успішно формуються вміння слухати і розуміти почуте, висловлюватися, вступати в діалог і полілог.
Підсумуємо, що виховувати мовленнєву культуру потрібно розпочинати з раннього дитинства, і чи не провідна роль у цьому належить найближчому оточенню дитини – сім’ї та вчителю початкової школи. Для формування культури українського мовлення школярів важливе значення має лексичне багатство мови. Збагачення словника учня – одне з головних завдань навчання мови, умова успішного розвитку мовлення і засвоєння знань та умінь з мови.
В той же час, культура мовлення формується багатством словника, досконалим володінням способами поєднання слів у речення, правильною вимовою. Мовна культура не постає на пустому місці, це постійна робота, спрямована на вдосконалення свого мовлення, розвиток інтелекту, на виховання і вдосконалення кращих людських чеснот, створення свого фахового образу, досягнення соціального престижу.
Підкреслимо, що сьогодні вчителям початкових класів на уроках українського читання треба більше уваги приділяти формуванню читацьких умінь у нерозривній єдності з мовленнєвими, а це означає навчити учнів не копіювати текст-зразок, а використовувати для побудови висловлювань засоби, аналогічні тим, з якими ознайомились на уроках читання. В цілому, державна підсумкова атестація з української мови (читання) виявила належний рівень сформованості навичок свідомого читання та розуміння тексту для його практичного застосування.
Проаналізувавши джерела мовленнєвого розвитку, зміст навчальної мовленнєвої діяльності та систему існуючих норм мовної культури особистості школяра слід визнати розвиток мовлення провідним принципом навчання.
Узагальнимо, що робота з розвитку культури мовлення молодших школярів включає такі напрями: вдосконалення звуковимови учнів і підвищення їхньої мовної культури; збагачення, уточнення й активізація словникового запасу молодших школярів; уміння вживати слова у властивому для них значенні, користуватися виражальними засобами мови залежно від ситуації і мети висловлювання; послідовно і логічно викладати думки; удосконалення граматичного ладу мовлення учнів; оволодіння нормами українського літературного мовлення;  засвоєння найважливіших етичних правил спілкування.
Вдосконалення мовленнєвих умінь і навичок молодших школярів стає можливим за умови активного використання даних про психолінгвістичні особливості усного и писемного мовлення, а також елементарних мовленнєвознавчих відомостей з лінгвістики й стилістики тексту. Опанування учнями початкових класів елементарних знань про форми й стилі мовлення під час продукування власних зв’язних висловлювань сприяє виробленню в них усвідомлених мовленнєвих умінь, що сприятиме підвищенню рівня культури мовлення в цілому.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти від 23 листопада 2011 р. № 1392.

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

2.    Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / під ред. Б. Антонечко-Давидович. –К., 1994. – С. 312 с.
3.    Бадер В.І Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів // «Педагогіка і психологія» / В.І. Бадер. – 1998. – №4 с. 31-37.
4.    Бадер В.І. Вивчення теми «Прислівник» у 4 класі / під ред. В.І. Бадер. – «Початкова школа». – 1993. – №4, ст.18-21.
5.    Бобир О. Етика і культура мовлення під час звертання // «Початкова школа» / О. Бобир. – 2004. – №5. – С. 40-44.
6.    Бородич А.М. Методика развития речи детей / під ред. А.М. Бородич. – М.: Просвещение, 1981. – 255 с.
7.    Вашуленко М.С. Комплексний підхід до перевірки мовних і мовленнєвих знань молодших школярів // «Початкова школа» / М. Вашуленко. – 2009. – №1. – С. 16-20.
8.    Вашуленко М.С. Методика навчання укр. мови в поч. школі: навч. метод. посібник для студентів вищих навч. закладів / під ред. М.С. Вашуленко. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 364 с.
9.    Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар / під ред. М.С. Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 152 с.
10.    Выготський Л.С. Мышление и речь. Проблемы психологии развития ребенка / под ред. Л.С. Выготського. – М.: Просвещение, 1976. – 514 с.
11.    Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий / под ред. П.Я. Гальперина. –М.: Просвещение, 1978. – 376 с.
12.    Грицева Н.І. Пізнавальні завдання для розвитку мовленнєвих умінь // «Початкова школа» / Н.І. Грицева. – 1991. – №8. – С. 25-28.
13.    Демидчик Г. Зміст і форми вивчення прийменників з комунікативною метою // «Початкова школа» / Г. Демидчик. – 1999. – №6. – С. 17-19.
14.    Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кащук А.Г. Сучасна українська мова / під ред. М. Т. Доленко. – К.: Вища школа, 1987. – 350 с.
15.    Дорошенко С.І. Методика викладання української мови: Навч. пос. / під ред. С. І. Дорошенко. – К.: Вища школа, 1992. – 380 с.
16.    Крайнова Ж. Формування комунікативної комплексності молодших школярів на заняттях рідної мови // «Початкова школа»/ Ж. Крайнова. – 2003. – №11, ст. 24 – 26.
17.    Леонтьев А.Н.Общее понятие деятельности / под ред. А.Н. Леонтьева. – М.: Просвещение, 1987. – 254 с.
18.    Мацюк З., Старкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник / під ред. З. Мацюк, Н. Старкевич. – К.: Каравела, 2006. – 352 с.
19.    Методика викладання рідної мови в середніх навчальних закладах / під ред. М.І. Пентилюк: Підручник для студентів-філологів. – К.: Ленвіт, 2000. – 264 с.
20.    Мовчун Л. Норма і відхилення: мовні помилки-штампи // «Початкова школа» / Л. Мовчун. – 1999. – №1. – С. 27-29.
21.    Навчання і виховання учнів 1 класу: Методичний посібник для вчителів / під ред. Савченко О.Я. – К.: Початкова школа, 2002. – 464 с.
22.    Наумчук М.М., Лушпинська Л.П. Словник-довідник термінів і понять з методики української мови / під ред. М.М. Наумчук. – Тернопіль: Астон, 2003. – 132 с.
23.    Пархоменко М. Методика роботи над словом, текстом на уроках читання // «Початкова школа» / М. Пархоменко. – 1997. – №7. – С. 44-48.
24.    Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах / під ред. О.Я Савченко. – К.: Магістр. – 1997. – 255 с.
25.    Синиця І.О. Психологія усного мовлення учнів / під ред. І.О. Синиці. – К.: Радянська школа,1974. – 197с.
26.    Соловець Л. Фразеологізми як засіб формування культури спілкування молодших школярів // «Початкова школа» / Л. Соловець. – 2006. – №6. – С. 19-22.
27.    Старагіна І., Чеснокова О. Особливості мовленнєвого розвитку дитини в системі розвивального навчання // «Початкова школа» / І. Старагіна, Чеснокова О. – 2002. – №3. – С. 51-53.
28.    Трунова В.А. Мовленнєві ситуації як засіб формування комунікативних умінь // «Початкова школа» / В.А. Трунова. – 1990. – №7. – С. 27-28.
29.    Ушинський К.К. Вибрані твори  / під ред. К.К. Ушинського. – К.: Радянська школа, 1954. – т.2. – 628 с.

Електронні джерела

30.    Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – назва з екрана.
31.    Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (1-4 кл.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038