>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Працевлаштування неповнолітніхЦіна: 0 грн
Додана: 10.07.2013

Розмір файлу: 39.65 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0


ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
Курсова робота


, 2013
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ    6
1.1. Передумови виникнення трудових правовідносин з
неповнолітніми     6
1.2. Законодавчі основи регулювання прийняття на роботу неповнолітніх    10

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ    19
2.1. Особливості укладання трудових договорів з неповнолітніми    19
2.2. Законодавче регулювання умов праці неповнолітніх    27

ВИСНОВКИ    33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    35

 

СНОВКИ

Отже, норма права є схемою правовідносин, але не породжує їх; правосуб’єктність є критерієм, відповідно до якого особа визначається як суб’єкт правовідносин. Для того, щоб правова норма «почала жити», необхідна подія або дія, що має характер юридичного факту, з якою законодавець, створюючи норму, пов’язав виникнення, зміну або припинення правовідносин. Треба зауважити, що сам юридичний факт, також нормою не створюється, виникає він в зв’язку з певними діями людей, які можуть і не усвідомлювати, що їх дії, або події, що з ними відбулися, були передбачені законодавчою нормою, при цьому правовідносини виникають або відповідно до норми, або всупереч нормі, тобто з її порушенням, але це вже справа правоохоронних органів.
Конституцією України встановлено право громадянина на працю, що включає можливість заробляти собі на життя роботою, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, тобто право на отримання гарантованої роботи. Для того, щоб допомогти молодим людям правильно вибрати професію, в нашій державі проводиться велика робота з професійної орієнтації молоді. З кожним роком з’являється все більше спеціалізованих шкіл, коледжів, підготовчих курсів, в звичайних школах відкривають спеціалізовані класи. Держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби. Варто підкреслити, що шляхом укладення трудового договору громадяни реалізують своє право на працю, а також принцип свободи праці. Необхідно зазначити, що особливостями укладення трудового договору з молодими працівниками є досягнення певного віку, своєю чергою, чим молодше працівник, тим більше додаткових умов висувається при укладенні трудового договору про працю, для забезпечення соціально вразливої категорії працівників додатковими гарантіями при реалізації їх права на працю.
В той же час, узагальнимо, що трудова правоздатність особи наступає саме з того періоду, коли особі дозволено законодавством вступати у трудові правовідносини, тобто це 14 років (з цього є винятки, коли до праці допускається прийняття осіб молодше 14 років відповідно до Проекту трудового кодексу України). Своєю чергою трудова дієздатність наступає лише по досягненню особою 18 років, тобто з того періоду, коли працівник може набувати та здійснювати будь-які майнові та немайнові права та обов’язки, а також нести матеріальну відповідальність, яку згідно з чинним КЗпП України, може мати тільки повнолітня особа. Отже, до настання повноліття, молода особа може укладати трудовий договір тільки зі згоди своїх батьків або опікунів. Тобто це своєю чергою підтверджує, що до настання повноліття всі працівники мають неповну трудову правосуб’єктність.
Підсумуємо, що неповнолітня працююча молодь – це особлива група населення, яка відрізняється від інших віком, правовим положенням, наявністю додаткових трудових пільг і гарантій, наданих їй державою під час виконання трудової діяльності з урахуванням віку, стану здоров’я та умов праці. Тому нині охорона праці неповнолітніх не менш важливе завдання, ніж охорона праці дорослих людей. Адже діти та підлітки менш здатні чинити опір у порівнянні з дорослими людьми й тому не можуть подібно до них протестувати проти несправедливих умов праці. Неповнолітня молодь при виконанні трудових завдань повинна бути насамперед захищена від посягання на їхнє здоров’я, і при цьому їхня робота не повинна бути перешкодою для їхнього всебічного розвитку.


 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затв. наказом МОЗ України від 22.03.1996 р. № 59 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
2.    Закон України «Про зайнятість» // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 14. – Ст. 170.
3.    Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – Ст. 981. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII // ВВР України. – 1992. – № 49. – Ст. 668. Конституція України // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
4.    Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19.10.1973 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
5.    Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затв. наказом МОЗ України від 31.03.1994 р. № 46 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
6.    Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях, установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 // Зібрання законодавства України, серія 1. – 1998. – № 8. – Ст. 338, п. 14. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. № 992 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 17. – Ст. 160.
7.    Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням.
8.    Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266 Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням.
9.    Про мінімальний вік для прийому на роботу. Конвенція № 138, ухв. Ген. Конференцією МОП 06.06.1973 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною Організацією Праці (1965-1999). – Т. 2. – Женева: Міжнародне Бюро Праці, 1999. – С. 988 – 994.
10.    Проект Трудового кодексу України № 1108 від 10.12.2009 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Ст. 20, ч. 2, 3, 4. – Режим доступу:

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

11.    Абдулаев М. И. Теория государства и права: учеб. [для высш. учеб. заведений] / под ред. М. И. Абдулаева. – М.: Финансовый контроль, 2004. – 410 с.
12.    Александров Н. Г. Советское трудовое право / под ред. Н. Г Александрова. – М. 1963. – С. 338-339.
13.    Барабаш О. Т. Правові проблеми праці підлітків в Україні / О. Т. Барабаш // Проблеми законності: Респ. межвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 51. – С. 48.
14.    Венгеров А. Б. Теория государства и права: учеб. [для юрид. вузов] / под ред. А. Б. Венгерова. – 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.
15.    Винников О. Ю. Право на працю та його реалізація. Огляд правових положень / під ред. О. Ю. Винникова. – К.: Інститут громадянства і суспільства. – 2001. – 88 с.
16.    Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву / под ред. О. С. Иоффе. – М.: «Статут», 2000. – 777 c.
17.    Киселев И. Я. Зарубежное трудовое право: [учеб. для вузов] / под ред. И. Я. Киселева. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – С. 52-53.
18.    Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник / под ред. И.Я. Киселева. – М.: Дело, 1999. – С. 223-224, Коваленко О. О. Особливості правового регулювання праці молоді: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / О. О. Коваленко. – Київ, 2006. – 19 с.
19.    Котова Л. В. Загальна і спеціальна правосуб’єктність працівника у трудовому праві / Л. В. Котова // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. праць. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2009. – № 14. – С. 90.
20.    Котова Л. В. Проблеми правового статусу працівника як суб’єкта трудового права в умовах ринкових відносин: дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2009. – 201 с.
21.    Лушникова М. В. Очерки теории трудового права / под ред. М. В. Лушниковой. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2006. – 940 с.
22.    Малько А. В. Теория государства и права: учебник / под ред. А. В. Малько. – М.: Юристъ, 2005. – 304 с.
23.    Монастырский Е. А. Правовое регулирование труда молодежи в СССР / под ред. Е. А. Монастирского. – К.: Наукова думка, 1984. – 117 с.
24.    Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин / під ред. П. Д. Пилипенко. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 146 с.
25.    Попов С. В. Форми реалізації права на працю: проблеми теорії та практики: [монографія] / С. В. Попов. – Х.: ФІНН, 2009. – 336 с.
26.    Прилипко С. М. Трудове право України: підручник / під ред. С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. , 2008. – 664 с.
27.    Прокопенко В. І. Трудове право України: підручник / під ред. В. І. Прокопенко. – Х.: Фірма «Консум», 2008. – 480 с.
28.    Реус О. С. Правове регулювання трудової діяльності неповнолітніх в Україні: [монографія] / О. С. Реус. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2008. – 200 с.
29.    Советское трудовое право / под ред. А. Д. Зайвина. – М.: «Юрид. лит.», 1979. – 544 с.
30.    Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин / Л. Солодовник // Право України. – 2009. – № 1.
31.    Стичинський Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – [2-ге вид.]. – К.: А.С.К. 2001. – 1072 с.
32.    Трудовое право России: [учеб. для вузов] / под ред.  д. ю. н. проф. Р З. Лившица, докт. юрид. наук. проф. Ю. П. Орловского. – М.: Изд. группа НОрМА-ИНФРА-М, 1999. – 480 с.
33.    Шамшина І. І. Суб’єкти трудового права: правове регулювання в умовах ринкових відносин: [монографія] / під ред. І.І. Шамшиної. – Луганськ: Література, 2010. – 448 с.
34.    Щербина В. І. Трудове право України: підручник / В. І. Щербина; під ред. В. С. Венедіктова. – К.: Істина, 2008. – 384 с.
35.    Якушев І. М. Суб’єкти трудового права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / НЮАУ ім. Ярослава Мудрого / І. М. Якушев. – Х. 2000. – 19 с.
36.    Ярошенко О. М. Правовий статус сторін трудових відносин: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 / НЮАУ ім. Ярослава Мудрого / О. М. Ярошенко. – Х. 1999. – 18 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038