>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Механізми реалізації прав особи в Україні - проблеми та шляхи вирішенняЦіна: 0 грн
Додана: 10.07.2013

Розмір файлу: 35.29 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0


МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ОСОБИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Курсова робота


, 2013
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВ ОСОБИ В УКРАЇНІ    6
1.1. Поняття і види конституційних прав особи в Україні    6
1.2. Нормативно-правове закріплення прав та обов’язків особи    10

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ОСОБИ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ    17
2.1. Механізм реалізації, гарантії та захист прав та свобод особи в Україні    17
2.2. Обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні    26

ВИСНОВКИ    30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    32

 

ВИСНОВКИ

Необхідність класифікації конституційних прав, свобод та обов’язків зумовлена їх значною кількістю. Під основними (конституційними) правами слід розуміти права, які містяться в конституції держави і міжнародно-правових актах з прав людини. Основні права є суб’єктивними, тобто вони належать особі як учаснику суспільного життя і залежать від неї, принаймні в частині їх використання. Юридичне розмежування між правом (суб’єктивним) і свободою провести складно. Суб’єктивне право є міра можливої поведінки суб’єкта. Це ж визначення можна застосувати і до поняття «свобода». Говорячи про співвідношення прав і свобод, слід додати і те, що вживання терміна «свобода» найбільш характерне для країн з англосаксонською системою права.
Існують два основних способи конституційного формулювання прав і свобод: позитивний спосіб і негативний спосіб. Виділяють такі групи прав і свобод людини і громадянина: 1) права людини і права громадянина; 2) індивідуальні та колективні права, свободи та обов’язки; 3) основні і додаткові права, свободи та обов’язки; 4) за змістом.
Питання класифікації займає одне з центральних місць в дослідженні питань нормативно-правового закріплення прав громадянина. Можна зазначити, що на сьогоднішній день нагальною проблемою залишається визначення поняття «адміністративне право особи» на нормативному рівні. Взагалі, «адміністративне право особи» доцільно розглядати у вузькому та широкому значеннях. Найбільш ґрунтовними критеріями класифікації прав громадянина в адміністративно-правовій сфері є: механізм реалізації; зміст; коло осіб; привід (процесуальна підстава). Крім того, для вдосконалення нормативно-правового закріплення прав громадянина необхідним є вивчення впливу міжнародно-правових принципів та норм на адміністративно-правові доктрини, правотворчість.
Гарантії прав та свобод людини і громадянина – це передбачена Конституцією і законами України система правових норм, організаційних засобів і способів, умов і вимог, за допомогою яких здійснюються охорона і захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина. Найбільш ефективним інститутом судового захисту прав людини у сучасній демократичній державі і суспільстві є конституційне правосуддя. Законом України «Про Конституційний Суд України» передбачено особливості провадження у справах, що стосуються захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні. Розрізняють, також, універсальний та регіональний міжнародний захист прав людини.
Обмеження прав і свобод людини і громадянина зумовлені перш за все необхідністю поважати права та свободи інших людей, а також необхідністю нормального функціонування суспільства і держави. Обмеження прав і свобод можуть бути загальними, тобто стосуватися реалізації всіх прав і свобод, та конкретними, тобто такими, що належать до окремих прав і свобод.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Закон України «Про біженців» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №№18, 19-20, 21-22. – Ст. 144.
2.    Закон України «Про громадянство України» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №13. – Ст. 65.
3.    Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної Ради України. – 16.10.1996. – № 422/96
4.    Закон України «Про надзвичайний стан» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №2. – Ст. 65.
5.    Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» // Відомості Верховної Ради України. – 16.03.2000. – № 1550-III
6.    Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» // Відомості Верховної Ради України. – 23.12.1997. – № 776/97
7.    Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

8.    Аверьянов В.Б. Адміністративне право України. Академічний курс. / під ред. В.Б. Аверьянов. – К.: Юрінком, 2008. – 460 с.
9.    Бахрах Ю.П. Адміністративне право України / під ред. Ю.П. Бахраха. – Харків: Право, 2004.– 527 с.
10.    Битяк Ю. П., Богуцький В. В., Гаращук В. М., Дяченко О. В., Зуй В. В. Адміністративне право України / під ред Ю.П. Битяк. – Х.: Право, 2004. – 310 с.
11.    Битяк Ю.П. Адміністративне право України. Навч. підручник. – 2005. – К.: Юрінком. – 342 с.
12.    Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть): Учебное пособие / под ред. А.С. Васильева. – Х.: «Одиссей», 2001. – 288 с.
13.    Голосніченко І.П.Адміністративне право України: основні поняття. Навч. посібник / під ред. І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський. – К., 2005. – 615 с.
14.    Картавцев О.П. Теоретичні засади та практика реалізації адміністративно-правового статусу громадянина в Україні / О.П. Картавцев // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 3. – С. 40-48.
15.    Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України / під ред. С.В. Ківалова. – О.: Одисей, 2002. – 280 с.
16.    Коваль Л.В. Адміністративне право України. Курс лекцій / під ред. Л.В. Коваля. – 1998. – К.: Основи. – 310 с.
17.    Кожухін В. Види прав громадян у державному управлінні / В. Кожухін // Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / під заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – С. 180-185.
18.    Кожухін В. Право звернення громадян як гарантія забезпечення їх прав і свобод / В. Кожухін // Держава і регіони. – № 3 – 2007. – С. 4-7.
19.    Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник / під ред. В.К. Колпакова. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
20.    Колпаков В.К. Адміністративне право України / під ред. В.К. Колпакова. – К.: Атіка, 2004. –240 с.
21.    Морошко О. Адміністративно-правовий статус громадян: до питання про склад елементів / О. Морошко // Право України. – 2006. – № 8. – С. 21-25.
22.    Морошко О. Зміст поняття адміністративно-правового статусу громадянина / О. Морошко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск 11. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 230-235.
23.    Совгиря О. В. Конституційне право: навч. посіб. / під ред. О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 632 с.
24.    Солдатов О. Адміністративно-правовий статус громадянина в Україні: зміст та реалізація / О. Солдатов // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 294-300.
25.    Солдатов О. Особливості спеціального адміністративно-правового статусу громадянина України / О. Солдатов // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Випуск 19. – Одеса: «Юридична література», 2003. – С. 321-328.
26.    Солдатов О. Теоретичні засади та практика реалізації адміністративно-правового статусу громадянина в Україні / О. Солдатов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 3. – С. 40-48.
27.    Стеценко С.Г. Адміністративне право України / під ред. С.Г. Стеценко. – О.: Одисей, 2004. – 170 с.
Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038