>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Роль вивчення іноземних мов у формуванні комунікативних навичокЦіна: 0 грн
Додана: 09.07.2013

Розмір файлу: 69.67 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0

РОЛЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК
Курсова робота

, 2013
 
ЗМІСТ
ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК    
1.1. Особливості реалізації комунікативного методу навчання іноземних мов    
1.2. Комунікативні навички та їх характеристика    
1.3. Етапи формування комунікативних навичок    

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК НА НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ    
2.1. Особливості уроків іноземної мови в школі    
2.2. Види нетрадиційних уроків іноземних мов    
2.3. Прийоми формування комунікативних навичок на нетрадиційних уроках іноземних мов    

ВИСНОВКИ    56
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    58
ДОДАТКИ    62
 

 ВИСНОВКИ

Мовна освіта за своєю суттю є процесом руху від заповітної мети до результату. Цей процес спрямовано на долучення учнів до нового засобу спілкування, на пізнання ними іншої культури та осмислення власних етнокультурних витоків, прищеплення готовності до діалогу і, водночас, толерантності до інших мов і культур.
Основне призначення іноземних мов полягає в оволодінні учнями процесу спілкуватися іноземною мовою, що є метою комунікативної методики викладання іноземних мов. Ця мета досягається формуванням комунікативних навичок, які представляють здатність здійснювати відносно самостійну дію, у системі свідомої діяльності, яка за наявності повного комплексу якостей стала однією з умов виконання діяльності
Підсумуємо, що в науковій роботі нами було досліджено різні методичні публікації, збірники статей і навчальні посібники з методики навчання мови. Їх вивчення й аналіз дозволили розглянути нетрадиційні форми уроків як один із способів формування комунікативних навичок.
Нетрадиційні види уроків іноземних мов є запорукою успішної мовної активності учнів, з їх допомогою вони долучатимуться до культури інших  країн, і, навіть, розширюватимуть знання про культурну спадщину своєї країни, що дозволяє їм брати активну участь у діалозі культур.
Нетрадиційні види уроків дають можливість не тільки підняти інтерес учнів до предмета, який вивчається, а й розвивати їх творчу самостійність, навчати роботі з різноманітними джерелами знань, формувати й удосконалювати комунікативні навички.
Зазначимо, що ефективність процесу навчання великою мірою залежить від уміння вчителя правильно організувати урок і грамотно вибрати ту чи іншу форму проведення заняття.
Розвиваючий і виховний потенціал нетрадиційних видів уроку розкривається у цілях, які вони переслідують:
- формування в учнів інтересу й шанування культурі країни, мову якої вивчають;
- виховання культури спілкування, і потреби у практичному використанні мови у різноманітних галузях діяльності;
- розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей, розвиток ціннісних орієнтацій, почуттів та емоцій учня.
Також було ґрунтовно розглянуто питання формування комунікативних навичок на нетрадиційних уроках іноземних мов й описано використання проблемних завдань, рольової гри, проектної методики як прийомів формування комунікативних навичок. Ця робота може бути корисною для вчителів іноземної мови у школах, гімназіях і школах з поглибленим вивченням іноземних мов.


 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Ариян, М.А. Варианты ситуативных ролей для средней школы [Текст] / М.А. Ариян // Иностранные языки в школе. – 1986. – № 6. – С. 19-24.
2.    Бабанский, Ю.К. Педагогика [Текст] / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1983.
3.    Барменкова, О.И. Видеозанятия в системе обучения иностранной речи [Текст] / О.И. Барменкова // Иностранные языки в школе. – 1993. – №3. – С. 20-25.
4.    Бельгибаева, Д.А. Принципы коммуникативного обучения иностранным языкам [Текст] / Д.А. Бельгибаева // Вестник КАСУ. – 2005. – №2. – С.21-22.
5.    Владимирова, Л.П. Интернет на уроках иностранного языка [Текст] / Л.П. Владимирова // Иностранные языки в школе. – 2002. – №3. – С. 39-41.
6.    Верисокин, Ю.И. Видеофильм как средство повышения мотивации школьников при обучении иностранному языку [Текст] / Ю.И. Верисокин // Иностранные языки в школе. – 2003. – №5. – С. 31-34.
7.    Выготский, Л.С. Избранные психологические исследования [Текст] / Л.С. Выготский – М., 1956.
8.    Гальскова, Н.Д., Никитенко, З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам. Начальная школа [Текст] Н.Д. Гальскова, З.Н. Никитенко: методическое пособие. / – М.: Айрис Пресс, 2004. – 240с.
9.    Дидактика средней школы [Текст] / Под ред. Данилова М.А. и Скаткина М.Н. – М., 1975.
10.    Егоров, О. Коммуникативная функция учебного занятия [Текст] / О. Егоров // Учитель. – 2001. – №1. – С. 13-15.
11.    Ермакова, М.А. Ролевая игра как средство формирования коммуникативных навыков. [Электронный ресурс] / М.А. Ермакова – Режим доступа:
12.    Казакова, Е.В. Речевые коммуникативные упражнения на уроках иностранного языка в среднем звене. [Электронный ресурс] / Е.В. Казакова – Режим доступа:        
13.    Ковалевская, Е.В. Проблемность в преподавании иностранных языков [Текст] / Е.В. Ковалевская – М.: изд-во «МНПИ», 1999. – 118 с.
14.    Колесникова, О.А. Ролевые игры в обучении иностранному языку [Текст] / О.А.Колесникова // Иностранные языки в школе. – 1989. – № 4. – С. 18-20
15.    Колкер, Я.М., Устинова, Е.С. Речевые способности – как их формировать [Текст] / Я.М. Колкер, Е.С. Устинова // Иностранные языки в школе. – 2000. – №4. – С. 30-34.
16.    Костомаров, В.Г., Митрофанова, О.Д. Методическое руководство для преподавания русского языка иностранцам [Текст] / В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова – М., 1976.
17.    Кульневич, С.В., Лакоценина, Т.П. Совсем необычный урок. [Текст]: Практическое пособие для учителей и классных руководителей, студентов средних и высших педагогических учебных заведений, слушателей ИПК / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоцетина – Ростов-на-Дону: Изд-во «Учитель», 2001. – 312 с.
18.    Мильруд, Р.П. Организация ролевой игры [Текст] / Р.П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1987. – № 3. – С. 37-39.
19.    Мусницкая, Е.В. Обучаем, развиваем и воспитываем [Текст] / Е.В. Мусницкая // Иностранные языки в школе. – 1989. – №3. – С. 32-35.
20.    Парфенова, М.Д. Школьный спектакль по сказке Оскара Уайльда «Счастливый принц» [Текст] / М.Д. Парфенова // ИЯШ. – 2002. – №4. – С. 55-60.
21.    Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению [Текст]: Пособие для учителей иностр. яз. / Е.И. Пассов – М.: Просвещение, 1985. – 208 с.
22.    Пассов, Е.И. Проблемы коммуникативного метода обучения иноязычной речевой деятельности [Текст] / Е. И. Пассов – Воронеж, 1980.
23.    Пассов, Е.И. Урок иностранного языка в средней школе [Текст] / Е. И. Пассов – М.: Просвещение, 1988. – 223 с.
24.    Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст]: Учеб. для студентов высших учебных заведений / И.П. Подласый – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – Кн.1. Общие основы ПО.
25.    Полат, Е.С. Интернет на уроках иностранного языка [Текст] / Е.С. Полат // Иностранные языки в школе. – 2001. – №2. – С. 14-19.
26.    Полат, Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // [Текст] / Е.С. Полат // Иностранные языки в школе. – 1991. – №2. – С. 3-10.
27.    Рогова, Г.В., Рабинович, Ф.М., Сахарова, Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе [Текст] / Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.
28.    Рогова, Г.В., Верещагина, И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях. З-е изд. [Текст] / Г.В. Рогова, И.Н. Верещагина – М., 2000. – 232с.
29.    Рогова, Г.В. Повышение эффективности обучения иностранному языку за счет улучшение психологического климата на уроке [Текст] / Г.В. Рогова – Иностранные языки в школе. – 1997. – №5. – С. 15-20.
30.    Савченко, Г.А. Развитие коммуникативных навыков на уроках английского языка [Текст] / Г.А. Савченко – М.: Изд-во Панорама, 2006. – 62 с.
31.    Слабова, Т.Л. Нетрадиционные уроки [Электронный ресурс] / Т.Л. Слабова – Режим доступа:
32.    Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам [Текст]: Базовый курс лекций / Е.Н. Соловова – М.: Просвящение, 2002. – 239 с.
33.    Суханова, В.И. Интегрированный урок по теме «Leonardo da Vinci» [Текст] / В.И. Суханова // Иностранные языки в школе. – 2004. – №7. – С. 12-16.
34.    Теслина, О.В. Проектные формы работы на уроке английского языка [Текст] / О.В. Теслина // Иностранные языки в школе. – 2002. – №3. – С. 41-46.
35.    Филатов, В.М. Методическая типология ролевых игр [Текст] / В.М. Филатов // Иностранные языки в школе. – 1988. – № 2 – С. 25-29.
36.    Цветкова, З.М. О преподавании иностранных языков в средней школе [Текст] / З.М. Цветкова – М.: АПН РСФСР, 1949.
37.    Шуплецова, В.С. Теория и методика обучения иностранному языку [Текст]: Методический портфель студента / В.С. Шуплецова – Шадринск: Изд-во ПО «Исеть», 2005. – 183 с.Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038