>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Судова лінгвістикаЦіна: 0 грн
Додана: 09.07.2013

Розмір файлу: 30.58 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0

СУДОВА ЛІНГВІСТИКА

, 2013
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ ЛІНГВІСТИКИ    6
1.1. Судова лінгвістика: поняття та історія розвитку    6
1.2. Судова лінгвістика в зарубіжних дослідженнях    8

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУДОВОЇ ЛІНГВІСТИКИ    14
2.1. Судові типи текстів    14
2.2. Сфери застосування методів судово-лінгвістичної експертизи    16

ВИСНОВКИ    19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    21


 

ВИСНОВКИ

Отже,  судова лінгвістика – це досить нова область мовознавства. Вона знаходиться на межі мови та права і тим самим має міждисциплінарний характер. Однією з основних проблем судової лінгвістики є тлумачення понять честі, гідності, образи, думки.  Останнім часом активно випробовуються різні терміни з різним обсягом і змістом: судова лінгвістика, юридична лінгвістика, юрислінгвістика, лінгвоюристика, правова лінгвістика, лінгвокриміналістика, судове мовознавство, граматика права та ін. Така різноманітність термінів говорить, по-перше, про необхідність виділення науки, об’єктом якої є межа мови та права, і по-друге, про те, що дана дисципліна знаходиться поки на початковому етапі.
Зазначимо, що судова лінгвістика – це відносно молодий розділ лінгвістичної науки, який в даний момент переживає період активного розвитку, проте останнім часом більшість досліджень мови права поступово змінили акценти. На перший план вже виходять не просто формальні дослідження спеціальної мови з точки зору її термінологічного складу або синтаксичної структури, а мовні дослідження змінюються міждисциплінарними дослідженнями.
Мова права досліджується як соціальний феномен. Саме тому з’являються соціолінгвістичні дослідження проблем розуміння юридичної мови нефахівцями. Проблеми, якими займається судова лінгвістика, багатогранні і непрості. Одні з них вимагають одночасно юридичної та лінгвістичної компетенції, для вирішення інших необхідні глибоке теоретичне осмислення і практична розробка. Тим не менш, можна зробити висновок, що стан судової лінгвістики як науки знаходиться на стадії активних наукових досліджень мови права у всьому світі.
До судових типів текстів, які прискіпливо досліджуються експертами з судової лінгвістики, належать: екстрений виклик, вимоги викупу, листи про самогубство, заяви з камери смертників. Ґрунтовне їх дослідження допомагає швидше знайти вірне рішення та спосіб дії в кожній конкретно взятій ситуації.
Підсумуємо, що судова лінгвістична експертиза встановлює: а) автора документу, б) його облік: де навчався, вік, стать, місцевість, де проживає, тощо, в) на основі семантичного аналізу тексту зміст і характер впливу тексту на адресата; ґ) на основі термінологічного аналізу тексту тотожність або відмінність термінів.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Cotterill J. Language in the Legal Process. – N. Y.: Palgrave Macmillian Ltd., 2002. – 381 p.
2.    Eckardt B. Fachsprache als Kommunikationsbarrire? Verstndigungsprobleme zwischen Juristen und Laien. – Wiesbaden: Dt. Univ. – Verl., 2000. – 290 s.
3.    Алексеев С.С. Общая теория права: Курс в двух томах / под ред С.С. Алексеева. – М., 1982. – 590 с.
4.    Баранов В.М., Александров А.С., Голев Н.Д. Риторика и право / В.М. Баранов // юрислингвистика. – М., ММЦ АМУ.
5.    Берг Е.Б. Юрислингвистика в правотворчестве / Е.Б.Берг // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: междунар. практ. конф., посвященная 200-летию Казан. ун-та (Казань, 4–6 октября 2004 г.). – Казань: Казан. ун-т, 2004. – С. 281-282.
6.    Будко Т.В. К вопросу о видах исследований текстовой информации для решения задач правоохранительных органов / Т.В. Будко // Современное состояние, проблемы и перспективы развития судебной экспертологии. – Симферополь: ООО “ДИАЙПИ”, 2007. – С. 163 – 169.
7.    Винберг А.И. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз): учеб. пос. / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская / Отв. ред. Б.А. Викторов. – Волгоград, 1979. – 181 с.
8.    Гак В.Г. Языковые превращения / под ред. В.Г. Гака. – М., 1998. – 312 с.
9.    Голев Н.Д. Юрислингвистика: программа курса для студентов філолог. фак-та, обучающихся по дополнительной специализации “Филологическое обеспечение профессиональной коммуникации (юридическая лингвистика)” / Н.Д. Голев // Юрислингвистика-4: Юрислингвистические дисциплины на юридических и филологических факультетах российских вузов (программы, учебные планы) / под ред. Н.Д. Голева. – Барнаул, 2003.
10.    Калініна Н.А. Лінгвістична експертиза законопроектів: досвід, проблеми та перспективи / під ред. Н.А. Калініної. – К., 1997. – 312 с.
11.    Керимов Д. А. Законодательная техника / под ред. Д.А. Керимова. – М., 1998. – 289 с.
12.    Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.
13.    Любимов Н.А. К вопросу о правовой коммуникации в законотворчестве // юрислингвистика. – М., ММЦ АМУ.
14.    Новий тлумачний словник української мови: у 3-х т. – 2-е вид., випр / уклад.: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – К.: Вид-во “АКРНІТ”, 2004. – 862 с.
15.    Орлова О.В. К вопросу про роль коммуникативного подхода в лингвистической экспертизе / О.В. Орлова // юрислингвистика. – М., ММЦ АМУ.
16.    Правнича лінгвістика: навч. посіб. / Г.П. Проценко, Л.М. Шестопалова, О.Ф. Прохоренко [та ін.]; за заг. ред. С.М. Гусарова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 312 с.
17.    Прадід Ю.Ф. Вступ до юридичної лінгвістики: навч. посіб. / за ред. О.Н. Ярмиша. – Сімферополь: Доля, 2002. – 104 с.
18.    Сатолина М.Н. К вопросу о необходимости становлення и развития юридической лингвистики / М.Н. Сатолина, М.Г. Гриневич // Вестник КС Респ. Беларусь. – 2006. – № 2.
19.    Словник іншомовних слів / під ред. І.В. Льохіна, Петрова. – К.: Держполітвидав УРСР, 1951. – 757 с.
20.    Токарська А. Юридична лінгвістика: актуальність становлення і перспективи розвитку / А. Токарська // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 2. – С. 295 -299.
21.    Ушаков А.А. Очерки отечественной законодательной стилистики / под ред. А.А. Ушакова. – Пермь, 1967. – 302 с.
22.    Хабибуллина Н. И. Язык закона и его толкование / под ред. Н.И. Хабибуллиной. – Уфа, 1996. – 390 с.
23.    Якобсон Р. Лингвистика и поетика / Р. Якобсон // Структурализм: за и против. Сборник статей. – М., 1975. – 189 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038