>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Психолінгвістичні особливості політичних промов Дж. Буша молодшого та Тоні БлераЦіна: 0 грн
Додана: 09.07.2013

Розмір файлу: 73.37 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0


ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ ДЖ. БУША МОЛОДШОГО ТА ТОНІ БЛЕРА

Курсова робота


, 2012
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ    6
1.1 Поняття та розвиток політичної лінгвістики    6
1.2 Аспекти дослідження політичної комунікації    10

РОЗДІЛ 2. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ НА ПРИКЛАДІ ПРОМОВ ДЖ. БУША МОЛОДШОГО ТА ТОНІ БЛЕРА     19
2.1 Лінгвістичні особливості промови Дж. Буша Молодшого 12 вересня 2002 року    19
2.2 Промова Тоні Блера від 20 березня 2003 року та її психолінгвістичні особливості    28

ВИСНОВКИ    34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    36
ДОДАТКИ    39

 

ВИСНОВКИ

В 60-80-і рр. минулого століття набули поширення дослідження політичної лексики, теорії і практики політичної аргументації, політичної комунікації в історичній перспективі, політичних метафор і символів. Увагу дослідників привертали питання функціонування політичної мови в ситуації передвиборної боротьби, парламентських і президентських дебатах, в партійному дискурсі та ін Все більш тонким стає науковий апарат вивчення політичної комунікації і все більше чинників враховується при дослідженні дискурсивної значимості тих чи інших висловлювань, текстів або корпусів текстів. Вже в цей період вивчення політичної комунікації формується у відносно самостійний напрям лінгвістичних пошуків. У 70-80-х рр. за кордоном регулярно з’являються підручники з політичної комунікації. Зазначимо, що в кінці ХХ – на початку ХХI ст. зарубіжні дослідження політичної комунікації розвиваються особливо активно.
Варто підкреслити, що різноманіття аспектів дослідження політичної комунікації відображає той інтерес, який проявляється до політичної промови, і те різноманіття матеріалу, напрямків аналізу і позицій, які характерні для сучасної політичної лінгвістики.
Для практичної частини нашого дослідження ми обрали промови Дж. Буша Молодшого від 12 вересня 2002 року та Тоні Блера від 18 березня 2003 року. Ці промови являються яскравим прикладом політичних текстів, метою яких є психологічний вплив на слухача та схиляння його на бік мовця. Проаналізувавши промови з точки зору психолінгвістики, ми зробили такі висновки:
У промові президента Буша, метою якої було переконати делегатів розпочати війну проти Іраку, використано велику кількість стилістичних прийомів: багаторазовий повтор займенників we, our для створення конформізаціі, повтори, модальність, риторичні запитання, інверсії, використання емоційного no, контраст, трансформована фразеологічна одиниця. Президент Буш, звертаючись з промовою до Генеральної Асамблеї ООН, використовував велику кількість прийомів переконання і навіювання для того, щоб отримати підтримку з боку світової політичної еліти. Глава Америки хотів донести свою головну думку, що його метою є досягнення миру і процвітання на Близькому Сході, а для цього необхідно покінчити з диктаторським режимом Саддама Хусейна.
Проаналізувавши промову Тоні Блера маємо підсумувати, що в тексті рідко зустрічаються метафори та порівняння. В той же час, епітети та повтори – численні. Вони відіграють важливу роль в донесенні основної ідеї аудиторії. Також суттєвими є такі прийоми, як»залякування», «апелювання до слухачів» та «звертання до минулого».
Підсумуємо, що розглянуті промови Буша і Блера мають ряд спільних рис, так як їх об’єднує спільна військова тематика. Крім того, аналіз цих промов дозволив виявити основні характеристики політичної промови з правильним застосуванням засобів та прийомів: простота лексичного та синтаксичного складу, вживання слів і фраз розмовного стилю. Обидві промови побудовані на емоційній основі, що сприяє схилянню аудиторії на бік оратора. Це здійснюється за рахунок використання в промовах лексико-стилістичних засобів та психолінгвістичних прийомів. Обидві промови рясніють різного роду повторами (анафорами, епіфорами), завдання яких – донести до слухача основну ідею. У багатьох випадках повтори поєднуються з паралельними конструкціями, що підсилюють експресивність промов.
Спільним для обох промов є використання стилістичних можливостей займенників (конформізація), покликаних об’єднати оратора з аудиторією (we, our, us) – характерно для обох ораторів. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1.    Ажнюк Б. М. Англійська фразеологія у культурному етнічному висвітленні / Б.М. Ажнюк. – К.: Наукова думка, 1989. – 214 с.
2.    Арнольд И.В. Стилистика современного английского язика / И.В. Арнольд. – Л.: Просвещение, 1973. – 351 с.
3.    Бадрак В.В. Фактори ефективності впливу ЗМІ на електорат: Дис...канд. філолог. наук: 10.01.08 / Київський нац. у-т. – К. – 2001. – С. 250 – 251.
4.    Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику/ А.Н. Баранов.  – М: Эдиториал, 2003. – 358 с.
5.    Баранов А.Н. Что нас убеждает? (Речевое воздействие и общественное сознание) / А.Н. Баранов. – М.; Логос, 1990. – 96 с.
6.    Белянин В.П. Введение в психолингвистику / В.П. Белянин. – М., 2001. – 128 с.
7.    Блакар Р. Язык как инструмент социальной власти / Р. Блакар. – М., 1987. – 198 с.
8.    Будаев Э.В. Метафора в политическом интердискурсе / Э.В. Будаев, А.П. Чудинов. – Екатеринбург, 2006. – 173 с.
9.    Будаев Э.В. Риторическое направление в исследовании политической метафоры / Э.В. Будвев, А.П. Чудинов // Respectus Philologicus. – 2006. – № 9 (14). – С. 56-58
10.    Бушев А.Б. Памятники американской риторики и их анализ / А.Б. Бушев. – М.: Высшая школа, 2000. – 45 с.
11.    Вежбицка А. Антитоталитарный язык в Польше / А. Вежбицка // Вопросы языкознания. – М., 1994. – № 4. – С. 91-96.
12.    Водак Р. Язык. Дискурс. Политика / Р. Водак. – Волгоград, 1997. – 210 с.
13.    Вольфсон И.В. Язык политики. Политика языка / И.В. Вольфсон. – Саратов, 2003. – 251 с.
14.    Гаврилова М.В. Критический дискурс-анализ в современной зарубежной лингвистике / М.В. Гаврилова. – СПб., 2003. – 178 с.
15.    Гальперин И.Р. Стилистика английского язика / И.Р. Гальперин. – М.: Высшая школа, 1981. – 334 с.
16.    Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. Дейк. – М., 1989. – 123 с.
17.    Залевская А.А. Введение в психолингвистику / А.А. Залевская. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 382 с.
18.    Зарецкая Е.Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации / Е.Н. Зарецкая. – М.: Дело, 2002. – 480 с.
19.    Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М., 2004. – 178 с.
20.    Лассан Э.Р. Дискурс власти и инакомыслия в СССР: когнитивно-риторический анализ / Э.Р. Лассан. – Вильнюс, 1995. – 150 с.
21.    Массенко Л.І. Мова і політика / Л.І. Массенко. – К.: «Соняшник», 1994. – 99 с.
22.    Медиа в виборах: между политикой и культурой (конвент-анализ политической пресси)/ Под ред. Н.Костенко. – К.: Ин-т социологии НАН Украйни, 1999. – 189 с.
23.    Мухарямов Н.М. Политическая лингвистика как научная дисциплина / Н.М. Мухарямов, Л.М. Мухарямова // Политическая наука. – М., 2002. – № 3. – С. 23-27
24.    Почепцов Г.Г. Информационные войны / Г.Г. Почепцов. – М., 2000. – 217 с.
25.    Почепцов Г.Г. Так становятся президентом: избирательные технологи XX века / Г.Г. Почепцов.  – М.: Центр, 1999. – 182 с.
26.    Романов А.А. Политическая лингвистика. Функциональный подход / А.А. Романов. – М.; Тверь, 2002. – 139 с.
27.    Серио П. Французская школа анализа дискурса / П. Серио // Квадратура смысла. – М., 2002. – С. 78-81.
28.    Серио П. Русский язык и советский политический дискурс: анализ номинаций / П. Серио // Квадратура смысла. – М., 2002. – С. 102-104.
29.    Чудинов А.П. Политическая лингвистика / А.П. Чудинов. – М., 2006. – 310 с.
30.    Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса / Е.И. Шейгал. – М., 2004. – 243 с.
31.    Шехтер С. Аналіз політичних виступів / С. Шехтер // Розвиток громадської грамотності Робота з друкованими матеріалами. – К.: Наукова думка, 2003. – 25 с.

Електронні джерела

32.    George Orwell, «Politics and the English Language,» 1946.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.
33.    President George W. Bush’s remarks to the United Nations General Assembly. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
34.    Synthesis: Politics and the English Language in the 21st Century. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.
35.    Tony Blair’s speech on the Iraq crisis in the house of Commons [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.

 

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038