>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Референська діяльність як основа інформаційного забезпечення фірмиЦіна: 0 грн
Додана: 09.07.2013

Розмір файлу: 112.85 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕФЕРЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ    5
1.1 Інформація та її роль в системі управління    5
1.2 Особливості організації інформаційного обслуговування
менеджера     9
1.3. Управління та його документаційне забезпечення    13
РОЗДІЛ 2. РОЛЬ РЕФЕРЕНТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІРМИ    24
2.1 Референт та його місце в інформаційному обслуговуванні менеджера    24
2.2 Посадові обов’язки та вимоги до посади референта    25
ВИСНОВКИ    43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    45

 

ВИСНОВКИ

Отже, інформація у роботі менеджера є засобом обґрунтування рішення. Вона необхідна йому для успішного виконання виробничих і соціальних завдань організації у конкурентному середовищі.
Обмін інформацією між різними рівнями управління виконується у формі повідомлень, показників і різних документів. Засоби, які визначають порядок реєстрації, перетворення, зберігання і пересування відомостей у поєднанні з необхідною для цього технікою складають систему інформації.
Інформаційне обслуговування повинно базуватися на вивченні потреб менеджера в інформації, шляхом аналізу його функцій, змісту і характеру управлінських рішень, що приймаються.
Менеджер повинен отримувати агреговані, узагальнені показники, доповнені характеристикою факторів, які обумовили їх зміну. Це можна показати графічним відображенням і коротким коментарем до таблиць і діаграм.
При організації інформаційного обслуговування менеджерам необхідно відповідним чином організувати працю спеціалістів функціональних служб, канцелярії, секретаря, які повинні мати навички обробки, аналізу і оформлення інформації, у тому числі з використанням ПЕОМ.
Організація документообігу підприємства залежить від масштабу діяльності підприємства, його функцій, кількості ланок управління і обсягу документопотоків.
Управління соціальними процесами реалізується за допомогою управлінської інформації, яка відображає зміст управлінських дій. Обіг управлінської інформації здійснюється за допомогою управлінських документів. Процеси діловодства та документообігу розглядаються, перш за все, як документальне відображення і забезпечення управлінських процесів. В цьому сенсі діловодство та документообіг слід розглядати як документальне забезпечення управління, тобто як систему вторинних процесів, які забезпечують і відображають процеси управління.
Секретар у міру своєї компетенції сприяє більш повному інформаційному забезпеченню керівника. Напрями цієї діяльності різноманітні.
Документознавство та референтська діяльність – це безпосередньо затребувана спеціальність на сьогоднішній день. Представники такого роду знань роблять великий внесок в життя і розвиток кожного підприємства, тому що мають його «серцем» – інформацією і документацією. У вищих навчальних закладах підготовка за напрямами і спеціальностями фахівців всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами ступінчастою або безперервно в залежності від вимог до рівня оволодіння певною сукупністю умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.
Секретар-референт повинен уміти працювати на друкарській машинці, користуватись комп’ютером і офісною технікою; організовувати і проводити ділові зустрічі, прийоми відвідувачів, проводити ділові бесіди; працювати з документацією: готувати службові відрядження і робочий план керівника на час відрядження, контролювати терміни виконання документів, а також працювати з документами на іноземній мові. Такий фахівець обов’язково повинен уміти стенографувати, приймати і передавати телефонограми, факсограми та працювати в комп’ютерній мережі.
Секретар-референт повинен знати ділову українську мову, одну з іноземних мов в обсязі, достатньому для ділового спілкування; етику і психологію ділових взаємовідносин, основні вимоги до організації діловодства; нормативні акти з діловодства, порядок прийому і обробки вхідних і вихідних документів, трудове законодавство України.
У фахівця цієї професії повинні бути сформовані такі навички: уміння на професійному рівні організовувати і проводити збори, ділові зустрічі; вести ділове листування; дотримуватись ділового спілкування і етикету.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Аверченко Л.К. Психология управления: Курс лекций. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2008. – 256 с.
2.    Астахова Л.В. Документационное обеспечение управления как отрасль деятельности // Делопроизводство. – 2005. – № 2.
3.    Беклешов В.К., Завлин Г.Н. Нормирование научной организации труда. – М.: Экономика, 2008. – 234 с.
4.    Беспянська Г.В. Організація роботи з документами. – К.: Ун-т Україна, 2006. – 224 с.
5.    Бондырева Т.Н. Секретарское дело: Практ. пособие. – М.; Высш. шк., 1989. – 383.
6.    Бройдо В.Л. Офисная техника для делопроизводства и управления. – М.: Филинъ, 2009 – 245 с.
7.    Варенко В. Референтна справа. – К.: Кондор, 2008. – 212 с.
8.    Васильченко Ю.Л. Механізми часу. – К.: Наша культура, 2008. – 220 с.
9.    Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навч. посіб. для студ. екон. вузів. – К.: «Кондор» – 2002. – 518 с.
10.    Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер (для руководителя – практика). – М.: Дело, 1997. – 320 с.
11.    Гамаюнов В.Г. Организация труда менеджера. – Харьков: Основа, 2009. – 396 с.
12.    Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 586 с.
13.    Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х. Организация: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 662 с.
14.    Гойхман О.Я., Гордиенко Т.В., Надеина Т.М., Романова Н.Н., Соловьев Э.Я., Филиппов А.В. – Теория и практика референтской деятельности: Учеб. пособие / Под общ. ред. О.Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 272 с.
15.    Зубенко Л.Г., Немцов В.Д., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті: Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. – 272 с.
16.    Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
17.    Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 312 с.
18.    Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 168 с.
19.    Кузнецова Т.В. Секретарское дело. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. – 288 с.
20.    Ларин М.В. Управление документацией теория и практика // Делопроизводитель. – 2001. – № 1.
21.    Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Інформаційне забезпечення державного управління. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 152 с.
22.    Матвієнко О., Цивін М. Основи організації електронного документообігу: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 112 с.
23.    Митченко О.Ю. Применение международного стандарта ИСО 15489-2001 при создании системы управления документацией в организации // Секретарское дело. – 2004. – №6.
24.    Митченко О.Ю. Распределение ответственности по управлению документацией внутри организации (Требования международного стандарта ИСО 14489-200) // Делопроизводство. – 2005. – № 1. – С. 50 – 53.
25.    Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч. посібник. – К: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 180 с.
26.    Сокова А.Н. Документоведение и его роль в исторической науке и управленческой деятельности // Делопроизводство. – 2004. – № 4. – С. 4-8.
27.    Чепуренко Я.О. Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2007. – №8. – С. 88-90 с.
28.    Энциклопедия офиса: Практическое руководство для секретаря / Сост. И.В. Самыкина. – М.: БИНОМ, 1995. – 400 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038