>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Глобалізація та світова фінансово-економічна криза 2008 – 2010 рр.Ціна: 0 грн
Додана: 09.07.2013

Розмір файлу: 60.61 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0 ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ    3
1.1. Економічна глобалізація: поняття, етапи, форми    6
1.2. Позитивні наслідки глобалізації    13
1.3. Негативні наслідки глобалізації    16

РОЗДІЛ 2. СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ЯК НАСЛІДОК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН    23
2.1. Світова фінансово-економічна криза: причини виникнення та етапи розвитку    23
2.2. Особливості глобалізації міжнародного фінансового ринку    33

ВИСНОВКИ    39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    41ВИСНОВКИ

Таким чином, ми дослідили сутність економічної глобалізації, її основні етапи та форми, встановлено позитивні та негативні наслідки цього процесу. Було зазначено, що сучасна світова криза є наслідком економічної глобалізації та винайдено шляхи її подолання.
На рубежі другого і третього тисячоліття глобалізація світової економіки, що перетворюється у домінуючу тенденцію світових господарських процесів, є визначаючим чинником як національного, так і міжнародного розвитку. Глобалізація економіки ? складний і суперечливий процес. З одного боку, вона значною мірою розширює можливості окремих країн щодо використання та оптимальної комбінації різних ресурсів, їх значно глибшої і всебічної участі в системі міжнародного поділу праці, полегшує господарську взаємодію між державами, створює умови для доступу країн до передових досягнень людства, забезпечує економію ресурсів, стимулює світовий прогрес. З іншої, глобалізація несе негативні наслідки: загострення конкурентної боротьби, закріплення периферійної моделі економіки, втрата своїх ресурсів країнами, що не входять в «золотий мільярд», розорення малого бізнесу, поширення на слабкі країни глобалізації конкуренції, зниження рівня життя і ін.
Глобалізація економіки ? одна із закономірностей світового розвитку, внаслідок якої відбулась невимірно збільшена в порівнянні з інтеграцією взаємозалежність економік різних країн. Вона виражається в різкому збільшенні масштабів і темпів переміщення капіталів, випереджаючому зростанні міжнародної торгівлі в порівнянні із зростанням ВВП, виникненням світових фінансових ринків, що цілодобово працюють в реальному масштабі часу. Створені за останні десятиліття інформаційні системи невимірно підсилили здібність фінансового капіталу до швидкого переміщення, що містить в собі, принаймні потенційно, здібність до руйнування стійких економічних систем.
Глобалізація пов’язана з формуванням економічного простору, де галузева структура, обмін інформацією і технологіями, географія розміщення продуктивних сил визначаються з врахуванням світової кон’юнктури, а економічні підйоми і спади набувають планетарних масштабів. В умовах глобалізації світової економіки стають неминучими всеохоплюючі економічні кризи, які набувають системного характеру, особливо в країнах, які не входять до кола розвинутих і пануючих. Так, у дослідженні було показано роль глобалізації як каталізатора сучасної світової економічної кризи, причинами якої стали такі фактори, як зростання диференціації країн світу по рівню економічного розвитку, перевиробництво продукції і перенакопичення капіталу в одних країнах світу і недолік його в інших, необачна політика іпотечних банків тощо. Про виникнення глобальної економічної кризи в 2008 році свідчило падіння показників ряду економічних індикаторів по всьому світу. Зокрема, про виникнення кризи свідчили високі ціни на нафту, що викликали підвищення цін на продукти харчування (через залежність виробництва харчових продуктів від цін на паливо-мастильні матеріали, та використання продуктів рослинництва, етанолу та біодизеля для виготовлення альтернативного палива) та глобальну інфляцію; іпотечна криза в США, що призвела до банкрутства великих інвестиційних та комерційних банків з гарною репутацією в різних країнах світу; поширення безробіття та ймовірність глобальної рецесії.
За допомогою таких міжнародних організацій, як Міжнародний валютний фонд, група Світового банку, а також спільними зусиллями країни шукають можливі шляхи виходу із кризи. Як було проаналізовано в роботі, перш за все країни повинні створити міжнародний фінансовий інститут для регулювання грошово-кредитної маси на світових фінансових ринках та нову систему міжнародних розрахунків без панівного положення долара США.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Базилевич В.Д. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах // Фінанси України, 2009. ? № 12. ? С.5-12.
2.    Бакаєв О.Л. Глобалізація фінансових ринків / За ред. д-ра наук, проф. Д.Г. Лук’яненка. ? К.: КНЕУ, 2001. – 297 с.
3.    Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 403 с.
4.    Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 504 с.
5.    Гальчинський А.С. Нинішня фінансова криза ? початок кінця. Далі ? новий початок? // Дзеркало тижня, 2008. – №39 (718). – С.6-8.
6.    Голанский М.М. Взлет и падение мировой экономики. Ученые записки Института Африки. М.: АСТ, 1999. – 239 с.
7.    Горбачев М.С. и др. Грани глобализации: Трудные вопросы современного развития. – М.: Альпина Паблишен, 2003. – 592 с.
8.    Данилишин Б.М. Світова фінансова криза – тест для України // Дзеркало тижня, 2008. – № 38 (717). ? С.1-3.
9.    Данилишин Б.М. Шлях до подолання кризових явищ ? макроекономічна стабільність і скоординованість дій // Дзеркало тижня, 2008. – № 47 (726). ? С.7-9.
10.    Дахно І.І. Світова економіка. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.
11.    Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
12.    Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі», 2009. ? № 25.
13.    Зянько В.В. Глобалізація та інноваційний процес: їхній взаємовплив // Економіка України, 2006. – № 2. ? С.84-89.
14.    Иноземцев В.Л. «Глобализация» национальных хозяйств и современный экономический кризис [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
15.    Кизим М.О. Доповідь щодо причин економічної кризи та шляхів її подолання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
16.    Клочко В.П. Глобалізація та її вплив на країни з перехідною економікою // Економіка України, 2001. – № 10. ? С.51-58.
17.    Колтунов В.М., Мальцев К.В. Глобализация экономики (вопросы теории и методологии). – Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2004. – 108 с.
18.    Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 512 с.
19.    Кочетов Э.Г. Освоение мирового экономического пространства. ? М.: БЕК, 1999. – 287с.
20.    Кривов’язок І.В. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.: Кондор, 2008. – 366 с.
21.    Макуха С.М. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації. – Харків: Легас, 2003. – 352 с.
22.    Мамотенко Д.Ю. Глобалізація міжнародних фінансових ринків // Гуманітарний вісник ЗДІА, 2009. – № 39. ? С.229-237.
23.    Маслов С. Негативні наслідки глобалізації економіки // Економіка. Фінанси. Право, 2000. ? № 8. ? С.13-18.
24.    Мясникова Л.А. Смена парадигмы. Новый глобальный проект // Мировая экономика и международные отношения, 2006. – № 6. ? С.3-14.
25.    Осавлюк С.Л. Прогнозування нестабільності фінансових ринків в умовах глобалізації. ? К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2008. – 337 с.
26.    Паньков В.С. Германия в Европейском союзе: место, роль, интеграционная политика // Экономика XXI века, 2007. – № 1. – С.3-27.
27.    Пахомов Ю.М. Виступ на науково-практичній конференції у Дипломатичній академії України при МЗС України, 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
28.    Пешко А.В. Процеси глобалізації та їх вплив на національні економіки // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України, 2006. – № 2. ? С.133-138.
29.    Поручник А.М., Столярчук Я М., Павловська О.Д. та ін. Міжнародна економіка: Навч. – метод. посіб. для самост. вивч. дисц. За ред. д-ра екон. наук, проф.А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2005. ? 156 с.
30.    Річний звіт Міжнародного валютного фонду «Подолання глобальної кризи», 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
31.    Роговский Е.А. Удастся ли Соединенным Штатам глобализировать свои долги? // США. Канада. Экономика – політика ? культура, 2006. – № 7. ? С.55-72.
32.    Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 1999. – 784 с.
33.    Український історичний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
34.    Фесенко М., Ялі М. Глобальна економічна криза: причини та наслідки – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
35.    Філіпенко А.С., Будкін В.С., Рогач О.І. Світова економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 640 с.
36.    Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність. – К.: Либідь, 2007. – 670 с.
37.    Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання. // Економіка України, 2010. ? № 1. ? С.4-19.
38.    Щенин Р.К., Сулейманова Г.А. Наркобизнес – глобальная проблема XXI века // Мировая экономика и международные отношения, 2006. – № 6. – С.50-57.
39.    Шишков Ю.В. Уровень бедности в современном мире: методологические споры // Мировая экономика и международные отношения, 2006. – № 1. ? С.3-14.
40.    Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. – 2-е изд., перед. и доп. – М.: Зао «Издательство Экономика», 2003. – 411 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038