>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Глобалізація міжнародних економічних відносин і світова криза як наслідок глобалізаціїЦіна: 0 грн
Додана: 09.07.2013

Розмір файлу: 184.68 Kb
Тип файлу: ZIP
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ГОЛОВНІ ЕТАПИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1.1 ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1.2 ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1.3 СУПЕРЕЧНОСТІ І НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
РОЗДІЛ 2. СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ЯК НАСЛІДОК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
2.1 ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕТАПИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
2.2 ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
2.3 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ
РОЗДІЛ 3. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
3.1 УКРАЇНА В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
3.2 СУЧАСНИЙ СТАН ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
3.3 ПЕРСПЕКТИВИ ВИХОДУ УКРАЇНИ ІЗ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВИСНОВКИ

У роботі було досліджено сутність економічної глобалізації, її основні етапи та форми, встановлено позитивні та негативні наслідки цього процесу. Було зазначено, що сучасна світова криза є наслідком економічної глобалізації та винайдено шляхи її подолання.
На рубежі другого і третього тисячоліття глобалізація світової економіки, що перетворюється у домінуючу тенденцію світових господарських процесів, є визначаючим чинником як національного, так і міжнародного розвитку. Глобалізація економіки ? складний і суперечливий процес. З одного боку, вона значною мірою розширює можливості окремих країн щодо використання та оптимальної комбінації різних ресурсів, їх значно глибшої і всебічної участі в системі міжнародного поділу праці, полегшує господарську взаємодію між державами, створює умови для доступу країн до передових досягнень людства, забезпечує економію ресурсів, стимулює світовий прогрес. З іншої, глобалізація несе негативні наслідки: загострення конкурентної боротьби, закріплення периферійної моделі економіки, втрата своїх ресурсів країнами, що не входять в "золотий мільярд", розорення малого бізнесу, поширення на слабкі країни глобалізації конкуренції, зниження рівня життя і ін.
Глобалізація економіки ? одна із закономірностей світового розвитку, внаслідок якої відбулась невимірно збільшена в порівнянні з інтеграцією взаємозалежність економік різних країн. Вона виражається в різкому збільшенні масштабів і темпів переміщення капіталів, випереджаючому зростанні міжнародної торгівлі в порівнянні із зростанням ВВП, виникненням світових фінансових ринків, що цілодобово працюють в реальному масштабі часу. Створені за останні десятиліття інформаційні системи невимірно підсилили здібність фінансового капіталу до швидкого переміщення, що містить в собі, принаймні потенційно, здібність до руйнування стійких економічних систем.
Глобалізація пов'язана з формуванням економічного простору, де галузева структура, обмін інформацією і технологіями, географія розміщення продуктивних сил визначаються з врахуванням світової кон'юнктури, а економічні підйоми і спади набувають планетарних масштабів. В умовах глобалізації світової економіки стають неминучими всеохоплюючі економічні кризи, які набувають системного характеру, особливо в країнах, які не входять до кола розвинутих і пануючих. Так, у дослідженні було показано роль глобалізації як каталізатора сучасної світової економічної кризи, причинами якої стали такі фактори, як зростання диференціації країн світу по рівню економічного розвитку, перевиробництво продукції і перенакопичення капіталу в одних країнах світу і недолік його в інших, необачна політика іпотечних банків тощо. Про виникнення глобальної економічної кризи в 2008 році свідчило падіння показників ряду економічних індикаторів по всьому світу. Зокрема, про виникнення кризи свідчили високі ціни на нафту, що викликали підвищення цін на продукти харчування (через залежність виробництва харчових продуктів від цін на паливо-мастильні матеріали, та використання продуктів рослинництва, етанолу та біодизеля для виготовлення альтернативного палива) та глобальну інфляцію; іпотечна криза в США, що призвела до банкрутства великих інвестиційних та комерційних банків з гарною репутацією в різних країнах світу; поширення безробіття та ймовірність глобальної рецесії.
За допомогою таких міжнародних організацій, як Міжнародний валютний фонд, група Світового банку, а також спільними зусиллями країни шукають можливі шляхи виходу із кризи. Як було проаналізовано в роботі, перш за все країни повинні створити міжнародний фінансовий інститут для регулювання грошово-кредитної маси на світових фінансових ринках та нову систему міжнародних розрахунків без панівного положення долара США.
Основною причиною економічної кризи в Україні, на наш погляд, є активне, причому необґрунтоване, входження країни в глобалізаційні економічні процеси. Всі інші причини (такі, як кредитна залежність, інвестиційна непривабливість економіки країни, скорочення робочих місць і загострення соціальних проблем) є похідними від неї. Щоб подолати кризу, яка має системний характер, сформувати соціально-економічну модель, засновану на інституті приватної власності, Україна останнім часом докладає значних зусиль. Для цього їй доводиться відновлювати реальний сектор економіки, розвивати торгівельну та інвестиційну інфраструктуру ринку, стимулювати заощадження й інвестиційну діяльність.
Отже, винайти шляхи подолання світової фінансової кризи та зробити плоди глобалізації доступними максимальному числу країн - ті завдання, що стоять наразі перед світовою спільнотою.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аналитический журнал "Мировые дискуссии" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
2. Багратян Г.А., Кравченко І.С. Світова криза та Україна: проблеми й нові підходи до фінансового регулювання // Фінанси України, 2009. - № 4. ?
С.33-41.
3. Базилевич В.Д. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах // Фінанси України, 2009. ? № 12. ? С.5-12.
4. Бакаєв О.Л. Глобалізація фінансових ринків / За ред. д-ра наук, проф. Д.Г. Лук’яненка. ? К.: КНЕУ, 2001. - 297 с.
5. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: Підручник. - К.: Знання, 2007. - 403 с.
6. Бураковський І.В., Мовчан В.С. Як подолати вплив міжнародної фінансової кризи: пошуки адекватної економічної політики"/ Аналітична доповідь. - Харків: Права людини, 2009. - 74 с.
7. Быков А.Н. Постсоветское пространство. Стратегии интеграции и новые вызовы глобализации. ? Издательство: Алетейя, 2009. - 192 с.
8. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 504 с.
9. Віднянський С.В. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анатована історична хроніка міжнародних відносин (1991-2003) - К.: Гемеза, 2004. - 616 с.
10. Віднянський С.В. Міжнародні зв'язки України: Наукові пошуки і знахідки. - Вип.10: Міжвідомчий збірник наукових праць. - К.: Інститут історії України НАН України, 2001. - 250 с.
11. Гальчинський А.С. Нинішня фінансова криза ? початок кінця. Далі ? новий початок? // Дзеркало тижня, 2008. - №39 (718). - С.6-8.
12. Гантінгтон С.П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. - Львів: Кальварія, 2006. ? 472 с.
13. Голанский М.М. Взлет и падение мировой экономики. Ученые записки Института Африки. М.: АСТ, 1999. - 239 с.
14. Горбатенко В.П. Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми - К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2005. - 332 с.
15. Горбачев М.С. и др. Грани глобализации: Трудные вопросы современного развития. - М.: Альпина Паблишен, 2003. - 592 с.
16. Гуменюк Б.І. Міжурядові регіональні організації: Навч. посібник - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. - 199 с.
17. Данилишин Б.М. Світова фінансова криза - тест для України // Дзеркало тижня, 2008. - № 38 (717). ? С.1-3.
18. Данилишин Б.М. Шлях до подолання кризових явищ ? макроекономічна стабільність і скоординованість дій // Дзеркало тижня, 2008. - № 47 (726). ? С.7-9.
19. Дахно І.І. Світова економіка. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.
20. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
21. Додаток до журналу "Україна: події, факти, коментарі", 2009. ? № 25.
22. Доповідь аналітиків інвестиційного фонду Sigma Bleyzer, 2008. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
23. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України "Урядовий портал [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
24. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" [Електронний ресурс] / ВРУ. - Режим доступу:
25. Зянько В.В. Глобалізація та інноваційний процес: їхній взаємовплив // Економіка України, 2006. - № 2. ? С.84-89.
26. Иноземцев В.Л. "Глобализация" национальных хозяйств и современный экономический кризис [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
27. Кизим М.О. Доповідь щодо причин економічної кризи та шляхів її
подолання [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
28. Клочко В.П. Глобалізація та її вплив на країни з перехідною економікою // Економіка України, 2001. - № 10. ? С.51-58.
29. Колтунов В.М., Мальцев К.В. Глобализация экономики (вопросы теории и методологии). - Н. Новгород: Изд-во ВВАГС, 2004. - 108 с.
30. Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 512 с.
31. Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 172 с.
32. Корнеев В. Кураж и риски финансовых спекуляций // Инвестгазета. - 2008. - № 37. ? С.56-61.
33. Кочетов Э.Г. Освоение мирового экономического пространства. ? М.: БЕК, 1999. - 287с.
34. Красота О.В. Кризис признан мировым // Коммерсантъ, - 2008. ? № 183. ? С.13-15.
35. Кривов'язок І.В. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів - К.: Кондор, 2008. - 366 с.
36. Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні: Моногр. - Т.: Карт-бланш, 2005. - 252 с.
37. Круш П.В. Національна економіка: Підручник. - К.: Каравела, 2008. - 416 с.
38. Кузьменко В.П. Підсумки саміту G-20 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
39. Кучик О.С. Міжнародні організації: Навч. посіб. - 2-ге вид, перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 749 с.
40. Макуха С.М. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації. - Харків: Легас, 2003. - 352 с.
41. Мамотенко Д.Ю. Глобалізація міжнародних фінансових ринків // Гуманітарний вісник ЗДІА, 2009. - № 39. ? С.229-237.
42. Маслов С. Негативні наслідки глобалізації економіки // Економіка. Фінанси. Право, 2000. ? № 8. ? С.13-18.
43. Міщенко В., Жупанин В. Проблеми збалансованості внутрішніх заощаджень та зовнішніх запозичень банків в умовах нестабільності фінансових ринків // Вісник Національного банку України, 2008. - № 7. ?
С.22-26.
44. Мясникова Л.А. Смена парадигмы. Новый глобальный проект // Мировая экономика и международные отношения, 2006. - № 6. ? С.3-14.
45. Новини світу [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
46. Осавлюк С.Л. Прогнозування нестабільності фінансових ринків в умовах глобалізації. ? К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2008. - 337 с.
47. Офіційний сайт міністерства економіки України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
48. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
49. Офіційний сайт Національного інституту проблем міжнародної безпеки [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
50. Паньков В.С. Германия в Европейском союзе: место, роль, интеграционная политика // Экономика XXI века, 2007. - № 1. - С.3-27.
51. Пахомов Ю.М. Виступ на науково-практичній конференції у Дипломатичній академії України при МЗС України, 2008. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
52. Пешко А.В. Процеси глобалізації та їх вплив на національні економіки // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України, 2006. - № 2. ? С.133-138.
53. Помедін О. та ін. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України: Підручник - 2-ге вид., доп. та вип. - К.: НАОУ, 2009. - 276 с.
54. Поручник А.М., Столярчук Я М., Павловська О.Д. та ін. Міжнародна
економіка: Навч. - метод. посіб. для самост. вивч. дисц. За ред. д-ра екон. наук, проф.А.М. Поручника. - К.: КНЕУ, 2005. ? 156 с.
55. Річний звіт Міжнародного валютного фонду "Подолання глобальної кризи", 2009. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
56. Роговский Е.А. Удастся ли Соединенным Штатам глобализировать свои долги? // США. Канада. Экономика - політика ? культура, 2006. - № 7. ? С.55-72.
57. Романюк М.В. Податкове регулювання як дієвий інструмент антикризової економічної політики // Фінанси України, 2008. - № 12. ? С.66-71.
58. Рудый К.В. Международные валютные, кредитные и финансовые отношения, - М.: Новое знание, 2007. - 427с.
59. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 568 с.
60. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. - К.: Логос, 2008. - 535 с.
61. Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 1999. - 784 с.
62. Указ Президента України "Стратегія економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки" від 28 квітня 2004 року №493/2004 [Електронний ресурс] / ВРУ. - Режим доступу:
63. Україна в глобалізованому світі: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнародних відносин; Нац. б-ка України ім.В.І. Вернадського. - К., 2007. - 176 с.
64. Україна й Світова організація торгівлі [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
65. Український історичний портал [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
66. Фесенко М., Ялі М. Глобальна економічна криза: причини та наслідки -
[Електронний ресурс]. - Режим доступу:
67. Філіпенко А.С. Бігравітаційний варіант міжнародної економічної інтеграції України // Економічний Часопис-XXI, 2006. ? № 5. ? С.3-10.
68. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Рогач О.І. Світова економіка: Підручник. - К.: Либідь, 2007. - 640 с.
69. Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність. - К.: Либідь, 2007. - 670 с.
70. Фінансовий пресс-клуб "Дзеркало тижня" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
71. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. посібник. - Вид.2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 340 с.
72. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: підручник. - К.: Либідь, 2006. - 712 с.
73. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання. // Економіка України, 2010. ? № 1. ? С.4-19.
74. Щенин Р.К., Сулейманова Г.А. Наркобизнес - глобальная проблема XXI века // Мировая экономика и международные отношения, 2006. - № 6. -
С.50-57.
75. Шишков Ю.В. Уровень бедности в современном мире: методологические споры // Мировая экономика и международные отношения, 2006. - № 1. ? С.3-14.
76. Юридичні новини онлайн [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
77. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. - 2-е изд., перед. и доп. - М.: Зао "Издательство ?Экономика?", 2003. - 411 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038