>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Проникнення до житла чи іншого володіння особи та обшук, поняття та порядокЦіна: 0 грн
Додана: 23.02.2013

Розмір файлу: 34.07 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДГРУНТЯ ПРОНИКНЕННЯ ДО ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ    6
1.1. Законодавчі особливості дотримання принципу недоторканості житла в Україні    6
1.2. Порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи та обшук    9

РОЗДІЛ 2. ОБШУК: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ    13
2.1. Поняття та завдання обшуку    13
2.2. Особливості проведення обшуку    16
2.3. Стадії проведення обшуку    19

ВИСНОВКИ    23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    25

 

ВИСНОВКИ

Інститут слідчих дій – це система правових приписів, які визначають підстави проведення, умови виконання, зміст і форму пізнавальних, право забезпечувальних і достовірних операцій, направлених на всебічне, повне і об’єктивне виявлення і закріплення доказової інформації.
Важливе місце серед системи слідчих дій займають обшук і виїмка, регламентація проведення яких закріплена в главі 16 КПК України. Обшук – це слідча дія, яка проводиться тоді, коли слідчий має достатні підстави вважати, що знаряддя вчинення злочину, речі і цінності, набуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини у справі, заховані в певному приміщенні або місці чи у якої-небудь особи, а також коли він має достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці переховується особа, яка вчинила злочин (ст. 177 КПК), або там знаходиться труп.
Під достатніми підставами для проведення обшуку розуміються відомості, що містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, в протоколах слідчих дій (наприклад, у протоколі огляду місця події), заявах громадян, а також одержані в ході оперативно-розшукової діяльності.
Обшук є засобом збирання нових доказів та перевірки тих, що вже є в провадженні слідчого. Обшук може проводитись і щодо предметів, які точно не відомі слідчому. За своїм об’єктом обшук поділяється на три види: обшук приміщення (жилих будинків, квартир; службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; комор, сараїв, погребів та інших сховищ), обшук місцевості (саду, городу, подвір’я, ділянок лісу, поля тощо) та обшук особи (особистий обшук).
Зазначимо, що до завдань обшуку відносяться: відшукання і вилучення предметів, що мають доказового значення, виявлення розшукуваних осіб, а також матеріалів, що характеризують їх особу та полегшують розшук, відшукання майна, яким можна забезпечити відшкодування матеріального збитку і можливу конфіскацію. Крім того, при обшуку вилучаються предмети, вилучені з обігу.
Підсумуємо, що існують такі стадії проведення обшуку: підготовча; оглядова, детальна, стадія фіксації результатів обшуку.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: Прецеденты и комментарии/ Килкэли, У., Чефранова, Е. А. – Москва: Российская академия правосудия Ст. 8: Право на уважения частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции. – 2001. – 159 с.
2.    Закон України від 18 лютого 1992 року «Про оперативно-розшукову діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
3.    Закон України від 20 грудня 1990 р. «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. № 4.
4.    Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
5.    Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
6.    Кримінальнj-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2.

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

7.    Вереша Р. В. Суб’єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності: підручник / під ред. Р.В. Вереша. – К.: Атіка, 2006. – 740 с.
8.    Глухарева Л. И. Понятие прав человека: теоретико-правовое и социогуманитарное определение / Л. И. Глухарева // Представительная власть – ХХІ век. – 2004. – № 4. – С. 17-21
9.    Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. ВНЗ [у вигляді логічних схем] / [Віктор Климович] Грищук; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2006. – 567с.
10.    Житловий кодекс [Української РСР]: науково-практ. коментар / С. Я. Фурса [та ін.]; заг. ред. Світлана Ярославівна Фурса; Центр правових досліджень Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я.; К.: КНТ, 2008. – 1276 с.
11.    Каркач П. Нагляд за дотриманням законності при проведенні обшуку та виїмки / П. Каркач, В. Суходубов // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 50-52.
12.    Коваленко О. Співвідношення норм житлового та кримінального права в судовій практиці: окремі питання / О. Коваленко // Право України. – 2000.- № 7. – С. 91-93.
13.    Коновалова В. Е. Криминалистическая тактика: теории и тенденции: учеб. пособие / под ред. Е.В. Коновалова. – Х.: Гриф, 1997. – 255 с.
14.    Конституція незалежної України: навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти / ред. В. Ф. Погорілко [та ін.]; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, Спілка юристів України. – К.: [б.в.], 2000. – 426 с.
15.    Конституція України. Офіційний текст; Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: навч. посіб. / авт.-уклад. М.І. Хавронюк. – 2. вид.,перероб.і доп. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 384 с.
16.    Коржанский М. Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина загальна: курс лекцій / Микола Йосипович Коржанський. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.
17.    Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина загальна: курс лекцій / під ред. М.Й. Коржанського. – К.: Атіка, 2001. – 432 с. – Бібліогр.: с. 422-429. 7.
18.    Коржанський М. Й. Кримінальне право України. Загальна частина: курс лекцій для студ. вищ. навч. закл. / під ред. М.Й. Коржанського. – К.: Наукова думка та Українська видавнича група, 1996. – 336 с.
19.    Коржанський М. Й. Об’єкт і предмет злочину/ під ред. М.Й. Коржанського. – Д.: Ліра ЛТД, 2005. – 252 с.
20.    Кримінальне право України. Загальна частина: підруч. для студ. юрид. вузів і ф-тів / Г. В. Андрусів [та ін.]; ред. П. С. Матишевський [та ін.]; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Юридичний факультет. – Стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 506 с.
21.    Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / М. І. Бажанов [та ін.]; ред. М. І. Бажанов [та ін.]; МОН України. – 2.вид., перероб. та доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.
22.    Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / Ю. В. Александров [та ін.]; ред. М. І. Мельник, В. А. Клименко; Київський національний ун-т внутрішніх справ, Київський міжнародний ун-т. – Вид. 4-те, перероб. та доп. – К.: Атіка, 2008. – 375 с.
23.    Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / Г. В. Андрусів [та ін]; ред. П. С. Матишевський [та ін.]; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Юридичний факультет. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 891 с.
24.    Кримінальне право України. Практикум: навч. посіб. / П._П. Андрушко [та ін.]; ред. С. С. Яценко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.
25.    Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / М. І. Бажанов [та ін.]; ред. М. І. Бажанов [та ін.]; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – 2.вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.
26.    Круглевский А. Н. Имущественные преступления. Изследование основныхъ типовъ имущественныхъ преступлений / А. Н. Круглевский. – Репр. изд. – СПб.: Типо-лит. С.-Петерб. одиноч. тюрьмы, 1913. – 550 с.
27.    Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник для студ. юрид. вищ. навч. закладів і ф-тів / під ред. П.С. Матишевського. – К.: А.С.К., 2001. – 347 с.
28.    Матышевский П.  С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления / / під ред. П.С. Матишевського. – К.: Юринком, 1996. – 240 с.
29.    Мепаришвили Г.Д. Неприкосновенность жилища: уголовно-процессуальные аспекты / Г.Д. Мепаришвили // Государство и право. – М. – Наука. – 1995. – № 5.
30.    Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко [та ін.]; ред. М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 4.вид., перероб. та доп. – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с.
31.    Петрухин И. Л. Личная жизнь: пределы вмешательства: общественно-политическая литература / под ред. И.Л. Петрухина. – М.: Юридическая литература, 1989. – 192 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038