>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Підзаконні нормативно-правові акти в системі законодавства УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 23.02.2013

Розмір файлу: 36.26 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.5/4Середня оцінка: 4.5ЗМІСТ
Вступ    3
РОЗДІЛ 1. Характеристика підзаконного нормативно-правового акту та місце в системі джерел права України.
1.1. Характеристика нормативно-правового акту, його види    6
1.2. Поняття та ознаки підзаконного нормативно правового акту.    11
1.3. Співвідношення закону та підзаконних нормативно–правових актів України    16
РОЗДІЛ 2. Класифікація підзаконних нормативно-правових актів.
2.1.Загальні підзаконні нормативно-правові акти    20
2.2. Відомчі, місцеві та локальні підзаконні нормативно-правові акти.    28
Висновокu    34
Список використаних джерел    36
 

Висновок
Основним джерелом права у сучасній Україні є нормативно-правовий акт. На сьогодні питання визначення поняття "нормативно-правовий акт" на законодавчому рівні залишається відкритим. Користуючись одним із доктринальних визначень, запропонованим О.Ф. Скакун під нормативно-правовим актом розуміємо офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування. З визначення випливають основні ознаки нормативно-правового акту. Головним критерієм поділу нормативно-правових актів є їхня юридична сила. Вони, відповідно, поділяються на закони та підзаконні нормативно-правові акти.
Підзаконний нормативно-правовий акт — акт, який видається відповідно до закону, на підставі закону, для конкретизації законодавчих розпоряджень та їх трактування або встановлення первинних норм.
Підзаконні нормативні акти різняться за юридичною чинністю. Юридична чинність підзаконних нормативних актів залежить від становища органів держави, які видають ці акти, їх компетенції, а також характеру і призначення самих актів.
Єдиною для всіх актів загальною формулою підзаконності  є формула «на підставі та на виконання закону». Отже завдання підзаконного нормативного акту слугувати у розвиток положень закону та з метою організації виконання закону.
До підзаконних актів належать різні за юридичною силою й характером норми. Існують різні види класифікації підзаконних нормативно-правових актів. Найпоширенішою класифікацією є поділ на загальні, відомчі, місцеві, локальні. До першої групи належать підзаконні акти, які видають державні органи загальної компетенції, серед них  Постанови Верховної Ради, укази, розпорядження, універсали Президента України, постанови і розпорядження  Кабінету Міністрів України, накази міністерств та відомств.
Другу групу становлять відомчі нормативні акти приймають суб’єкти галузевої компетенції. Їхня дія поширюється на всі організації та на осіб, що входять до цього відомства, або на їхню окрему ланку. Вони унормовують питання внутрішнього значення певного відомства – міністерства, державного комітету, тощо.
Третю  групу становлять місцеві підзаконні акти – компетенція територіальних суб’єктів правотворчості. Вони поширюються на осіб, що мешкають або перебувають на цій території. Ці акти стосуються питань місцевого життя в межах певної адміністративно-територіальної одиниці.
Завершує цю класифікацію локальний підзаконний акт – це норма, предметом якої є внутрішні відносини в межах  якого-небудь підприємства, установи, організації. Основне призначення локальних нормативних актів — конкретизувати розпорядження закону стосовно умов діяльності відповідного колективу, не виходячи за рамки закону і не обмежуючи ініціативу виконавців, які діють у межах закону. Їх ще називають корпоративними нормативними актами.
 
Список використаних джерел
1.    Богінич О.Л. Підзаконний акт// Юридична енциклопедія. Т.4. – К.,2002. – С.537.
2.    Бондаренко К. Місце і роль нормативно-правових актів Президента України// Право України – 2005. - №4 – С.54-56.
3.    Василенко А.І., Максимов М.В., Чистяков Н.М. Теорія держави і права. навч.посіб. –М.:книжковий світ, 2007. -384с.
4.    Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підруч. Для студ. Вищ. Навч. закл. – К.: Концерн: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004 – 672с.
5.    Желєзняк Н. Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової політики// Право України – 2004 - №7 – С.94-98
6.    Загальна теорія держави і права. / М.В.Цвік, В.Д.Ткаченко, Л.Л.Богачова та ін. – Харків: Право, 2002. – 432 с. Загальна теорія держави і права. / М.В.Цвік, В.Д.Ткаченко, Л.Л.Богачова та ін. – Харків: Право, 2002. – 432 с.
7.    Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» // Відомості Верховної Ради – 1991. - №33. – п.2 ст.7.
8.    Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верховної Ради – 1999. - №20-21. – ст.6
9.    К. Г. Волинка Теорія держави і права: Навч.посібник - К.: МАУП, 2003. --240 с. -178
10.    Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами): Підручник. – К.: Кондор, 2002. – 353с.
11.    Ковальська В.В. Поняття, ознаки та значення нормативно-правового акту МВС України// Форум права. – 2008.- №.2. – С.237-242 [Електронний ресурс]: // Режим доступу:
12.    Кодекс адміністративного судочинства//  Відомості Верховної Ради. – 2005. - №35-7. –
13.    Кодекс законів про працю // Відомості Верховної Ради – 1971. - №50. – ст.142
14.    Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні – К.: Юрінком Інтер, 2007 – 564с.
15.    Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. [текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законом №2222-IV (2222-15) від 08.12.2004р. //  Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 2. – Ст.143).
16.    Копєйчиков В.В. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник / А.М.Колодій, С.Л.Лисенков та інші. –К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320с.
17.    Конституційне право України: Підручник. Видання друге, доповнене / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 2000, 730с.
18.    Куценко І.В. Співвідношення закону та підзаконних нормативно–правових актів України// [Електронний ресурс]: // Режим доступу:
19.    Мохнач Є. Методика регулювання нормативно-правових актів// Право України  - 2006. -№1 – С.14-18
20.    Мурашин О.Г. Формула під законності: призначення та складові // Часопис Київського університету права. – 2002. - №4 – С.3-6
21.    Погріло В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.:у 2т. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – Т.1. – 354с.
22.    Проблеми теорії держави і права/ за ред.. М.Н. Марченка. – М.: «Юрист», 2005. – 655с.
23.    Рабинович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч.посіб. – К.:Атака, 2001. -176с.
24.    Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консул, 2005. – 656с.
25.    Теорія держави іправа. Академічний курс: Підручник / за ред.. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенка. –К.:ЮрінкомІнтер, 2006. – 688с.
26.    Теорія держави і права: : Навч.посіб./ А.М. Колодій, В.В. Копейчіков, С.Л. Лисенков  та ін. –К.: Хрінком Інтер, 2002. - 368с.
27.    Розпорядження Голови Верховної Ради України «Інструкція з діловодства у Верховній Раді України» від 25.01.2003// [Електронний ресурс]: // Режим доступу:
28.    Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.1997// [Електронний ресурс]: // Режим доступу:
29.     Четверніков В.С. Адміністративне право: Підручник – К.: ЮрінкомІнтер, 2008. – 562с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038