>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості становлення громадянського суспільства в Україні теорія практикаЦіна: 0 грн
Додана: 03.06.2012

Розмір файлу: 45.53 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 6
1.1 Історія наукових досліджень громадянського суспільства 6
1.2 Основні інститути громадянського суспільства 13

РОЗДІЛ 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 20
2.1 Роль громадських організацій в громадянському суспільстві в 
Україні 20
2.2 Профспілки та засоби масової інформації 23
2.3 Політичні партії як чинник формування громадянського 
суспільства 26

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 30

ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. – М.: Мысль, 1983. – Т. 4. – С. 444
2. Гегель Г. Философия права // Антология мировой политической мысли: В 5 т.
3. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Антология мировой политической мысли: В 5 т. – Т. 1. 
4. Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально-східноєвропейський досвід : Збірник наукових праць/За ред. А.Карася; Львівський національний університет. Філософський фак. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1999. – 384 с.
5. Дашо Т. Ю. Загальна характеристика поняття «громадянське суспільство»/Т. Ю. Дашо//Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць/Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 49-58.
6. Демчук Н. Громадянське суспільство в Україні / Н.Демчук. – К.: Молодіжна альтернатива, 2004. – 57 с.
7. Джин Л. Коэн Гражданское общество и политическая теория. Перевод с английского/Джин Л. Корн. – М.: видавництво «Весь мир», 2003 – 784 с.
8. Догерті А. Демократія поза балансом. Громадянське суспільство не може змінити політичні партії / А. Догерті//Часопис Парламент. – 2001 – № 5.
9. Журавко А. В. Движение инвалидов в гражданском обществе/А. В. Журавко – К.: Інститут стратегічної політики, 2006. – 134 с.
10. Зеленько Г. І. Політична «матриця» громадянського суспільства (досвід країн Вишеградської групи та України)/Г. І. Зеленько; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К.: Знання України, 2007. – 335 с.
11. Калініченко М. Влада громадянського суспільства/М. Калініченко – Суми: Університетська книга, 2006. – 174 с.
12. Кириченко С. О. Громадянське суспільство і правова держава: поняття та зміст/С. О. Кириченко. – К. : Логос, 1999. – 47с.
13. Колодій А. Ф. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього (формування ідеалу) / А. Ф. Колодій//Електронний незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2001. – № 21 – С. 23-42.
14. Кресіна І. Громадянське суспільство: відокремити зерно від полови/О. Полішарова, І. Кресіна//Віче. – 2002 – № 4 – С. 23-27.
15. Куценко В. І. Соціальна держава (проблеми теорії, методології, практики)/Куценко В. І., Удовиченко В. П., Остафійчук Я. В.; [За ред. Куценко В. І.]; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. – К., 2003. – 226.
16. Левенець Ю. А. Держава у просторі громадянського суспільства/НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень/Ю. А. Левенець – К.: Освітня книга, 2006. – 272 с.
17. Локк Дж. Два трактата о правлении//Сочинения в 3-х томах. – М.: Мысль, 1988 – Т. 3. – 668 с.
18. Макарова І. Співвідношення категорій «громадянське суспільство», «правова держава», «влада» в процесі демократизації владно-суспільних відносин/І. Макарова//Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць/Дніпропетровський регіональний інститут державного управління; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 73-80
19. Парламентаризм і громадянське суспільство в Україні. Матеріали громадських слухань. – Харків: Майдан, 2005.
20. Пасько Я. І. Соціальна держава і громадянське суспільство: співпраця versus протистояння. Монографія/Я. І. Пасько. – К.: ПАРАПАН, 2008. – 176 с.
21. Патей-Братасюк М. Громадянське суспільство: сутність, генеза, ідеї, особливості становлення в умовах сучасної України/М. Патей-Братасюк, Т. Довгунь. – Тернопіль: Мандрівець, 1999. – 212 с.
22. Піча В. М. Політологія. Підручник для студентів вищих закладів освіти 5-те видання, виправлене і доповнене/В. М. Піча, Н. М. Хома. – Львів: видавництво Магнолія Плюс, 2006 – 304 с.
23. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії : монографія/за заг. ред. А. І. Кудряченка. – К.: НІСД, 2007. – 396 с.
24. Політологічний енциклопедичний словник: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.: Генеза, 1997. – 400 с.
25. Політологія посткомунізму. Політичний аналіз посткомуністичних суспільств; Заг. ред-ція.: Є.Бистрицький, В.Полохало, С.Макеєв, О.Дергачов. – К.: Політична думка, 1995. – 368 с.
26. Політологія. Книга перша: Політика і суспільство. Книга друга: Держава і політика/А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е видання, перероблене та доповнене – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.
27. Роль та місце правової держави у формуванні та розвитку громадянського суспільства : зб. матеріалів круглого столу (3 квіт. 2007 р.)/М-во праці та соц. політики України, Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, Каф. історії та теорії держави і права, конституц. права та адм. права; за ред. Козинець О. Г. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2007. – 75 с.
28. Рудич  Ф.М. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / Ф. М. Рудич. – К.: Парламентське видавництво, 2006 – 412 с.
29. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права // Антология мировой политической мысли: В 5 т. – Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – М., 1997. – 831 с.
30. Ситник П. К. Громадянське суспільство і держава: особливості їх взаємодії/П. К. Ситник//Національна безпека України/Корпорація Медіа-Трейдінг. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 50-53.
31. Скригонюк М. І. Плебсологія та громадянське суспільство / М.І. Скригонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка/Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 63/64 – С. 26-32.
32. Туленков М. В. Організаційна взаємодія в демократичній системі соціального управління/М. В. Туленков; Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 101 с.
33. Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества/Пер. с англ. И. И. Мюрберг; Под ред. М. А. Абрамова. – М.: РОССПЭН, 2000. – 389 с.
34. Хуснутдінов О.Я. Залучення громадян і громадських організацій України до активної участі в суспільно-політичному житті на місцевому та регіональному рівні // Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні.
35. Цвих В. Ф. Профспілки в громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика: Монографія/В. Ф. Цвих. – К.: ВПУ Київський університет, 2002 – 376 с.
36. Череміскіна Н. Воєнна організація держави і громадянське суспільство: співіснування при становленні демократії/Н. Череміскіна//Политические исследования ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство Редакция журн. ПОЛИС; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.151-159.
37. Чувардинський О. Історична рефлексія поняття «громадянське суспільство» та його філософська еволюція/О. Чувардинський//Політичний менеджмент – 2006 – № 3(18) – С. 69-75.
38. Шляхтун П. П. Конституційне право. Словник термінів/П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2005 р.
39. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник/П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002 – 576 с.
40. Щедрова Г. П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян/Г. П. Щедрова. – К.: ВІПОЛ, 2006 – 112 с.
41. Якубовський О. П. Державна влада і громадянське суспільство: система взаємодії./О. П. Якубовський, Т. О. Бутирська; Національна академія державного управління при Президентові України, Одеський регіональний інститут державного управління – Одеса, 2004. – 196 с.

Електронні джерела

42. Офіційний сайт Кабінета міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
43. Офіційний сайт Міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038