>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Функціонування інституту народних засідателів в судовій системі україниЦіна: 0 грн
Додана: 27.07.2011

Розмір файлу: 81.38 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5Зміст
ВСТУП.   .........................................................................................................................2                      
РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ НАРОДУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ..............................................................................7                                                                    
1.1. Історичні передумови створення суду присяжних.................................7                      
1.2. Утворення та функціонування суду присяжних в Англії, Росії, Україні та США...............................................................................................................................................15
1.3. Генеза створення інституту народних засідателів.............................................................29
Висновки до  І розділу..........................................................................................................................38
РОЗДІЛ ІІ. КРИТЕРІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В СИСТЕМІ СУДІВ УКРАЇНИ............................................................................39                                                                   
 2.1  Суд присяжних - поняття, суть і зміст...............................................39                             
         2.2. Механізм формування лави присяжних.................................................43                                                      
         2.3. Проблеми функціонування суду присяжних в Україні. Позитивні та негативні сторони ....................................................................................................50  
Висновки до ІІ розділу.............................................................................................67
РОЗДІЛ ІІІ. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ.........................................................................68
3.1. Особливості участі народних засідателів при здійсненні правосуддя……………………………………………………………………….68
3.2. Проблеми функціонування суду за участю народних засідатеделів в Україні........................................................................................................................76
Висновки до ІІІ розділу ...........................................................................................79
ВИСНОВКИ..............................................................................................................80                                                                                                       
Список використаних джерел:................................................................................84                                                                         
 


Список використаних джерел
І. Нормативно-правові акти:
1.    Конституція України від 28 червня 1996 року, №254/96 - ВР//Відомості Верховної Ради України. - 1996.-№ 30.- Ст.141
2.    Кримінально-процесуальний   кодекс   України   від   28   грудня   1960 року// ВВР. - 1995. - №29. - Ст.21.
3.     Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. К: Атіка.- 2001.- Ст.  447.
4.    Закон України "Про судоустрій і статус суддів України" від 7 липня 2010 року, Відомості Верховної Ради України. – 2010 р. - №№ 41-42.- Ст.529
5.    Закон    України    "Про    державний    захист    працівників    суду    і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. -  1994. - №18. - Ст.104.
6.    Постанова Пленуму Верховного Суду України  №4  від   12  квітня   1996 року "Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів"// Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.- К.: А.С.К., 1996.-127с.
7.    Постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від  18 червня  1999 року "Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві" /Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України.-К.: А.С.К., 1999.-117с.
8.    Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою, прийнята резолюцією 40/34 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р.// Галицькі контракти. – 1998.- №24. –С.18-52.

II. Література
9.    Аленин Ю. Нужен ли нам суд присяжних?/ Ю.Аленин // Юридическая практика. -2000.-№19.- С.-27-33.
10.    Бернем У. Суд присяжних заседателей./ У.Бернем – М.: Издательство МНИМП, 1995. -128 с.;
11.    Білоусенко В.Г. Суд присяжних: яким йому бути?/ В.Г. Білоусенко, П.П. Пилипчук // Вісник Верховного суду України. - 1998. - №2. - С.14-19.
12.    Боботов С.В. Откуда пришел к нам суд присяжних (англосаксонская модель)./ С.В. Боботов. -  М.: Российская правовая академия МЮРФ, 1995. - 89с.
13.    Бойко В. Проблеми правосуддя в Україні і шляхи їх вирішення/ В.Бойко// Право України. - 2002. - №3. - С.16-18.
14.    Бондаренко І. Судова система України та її реформування у сучасних умовах/ І.Бондаренко // Право України. - 2002. - №8. - С.13-16.
15.    Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише закону як один  із  основних принципів  судочинства в  Україні/ В. Городовенко// Право України. - 2002. - №4. - С.-17-19.
16.    Гуценко К.Ф., Головко А.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – ИКД «Зерцало-М», 2001. - 480с.
17.    Демський  С.  Суд  присяжних:   нове  сподівання  чи проблема/ С.Демський, О.Кумейко // Голос України.. - 1999. - №9. - С.5-8.
18.    До  питання про участь представників   народу,   у   здійсненні кримінального судочинства// Вісник Верховного суду України. - №6 (16), 1996.-С.45-47.
19.    Джаншиев Г.А. Суд над судом присяжных./ Г.А.Джаншиев.- М.,        1896. - 168 с.
20.     Іваницький С.О. Про необхідність вдосконалення порядку залучення народних засідателів до виконання суддівських обов’язків / Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції/С.О.Іваницький «Наука і освіта» 2004”. - Т. 51. - Право. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 33-34.
21.    Іваницький С.О. Формування складу народних засідателів у судочинстві України: авторефер. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / С.О.Іваницький. – Харків, 2006.- 22 с.
22.    Ківалов С.В. Правничий довідник для професійних суддів./ С.В.Ківалов – О.: Юридична література, 2003.- 455 с.
23.     Копиленко О.Л. Держава і право України 1917-1920./ О.Л.Копиленко, М.Л.Копиленко – К., 1997. –  325 с.
24.    Кирилова Н.П. Суд присяжних в России и мировой опыт: серия"Современные стандарти в уголовном праве и процессе"./ Н.П. Кирилова С-Пб., 1998. - 154с.
25.    Котляр В. Суд присяжних не для України/ В.Котляр // Право України. - 1998. - №9.-С.73-77.
26.    Котлярова О.  Основні проблеми суду присяжних. KVS  @ mtts-voljsky.ru.
27.    Курбатов А. Ще раз про суд присяжних/ А.Курбатов // Право України. - 1997.№12.- С. – 95-98.
28.    Кульчицький В. Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864р./ В.Кульчицький, О.Сидорчук //Право України 2003 р., № 6.- С.125- 128.
29.    Куцин М. Суд присяжних: законодавче закріплення і проблеми впровадження в кримінальне судочинство України / М.Куцин// Юридична газета. – 26 жовтня 2006 р.- № 20 (80)
30.    Макарова Н.П. Организация работы народного суда./ Н.П.Макарова, С.С. Москвин – М.: Юрид. лит., 1974. - 168 с.
31.    Маляренко В. Позитиви і негативи суду присяжних/ В.Маляренко // Право України.-2000. -№3.- С.3-12
32.    Маляренко В. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів./В.Маляренко– К: Юрінком Інтер. - 511 с.
33.    Марасанова С. Суд присяжних состоялся/ С.Масарова // Российская юстиция. -1998.- №12.- С.8-11
34.    Мельник В.В. Здравый смысл как интеллектуальная основа суда
присяжних/ В.В.Мельник // Российская юстиция. - 1995. - №6-10. – С.12-19.
35.    Мельник   В.В.   Коллегия   присяжних   заседателей   как   субьект коллективного решения вопросов виновности/ В.В.Мельник // Государство и право. - 2000. - №1.-С.78-79.
36.    Мельник В.В. Искусство защиты в суде присяжных/ В.В.Мельник. – М.: «Дело», 2006. – 477 с.
37.    Мельник В.В. Суд общественной совести/В.В.Мельник// Российская Федерация. -1997.-№2.-С.8-11.
38.    Мельник Я.Я. Сутність суб’єктивних обов’язків  народних засідателів при відправленні правосуддя: постановка проблеми/ Я.Я.Мельник // Форум права. – 2010. - №1. – С.250-257.
39.    Немитина М.В. Российский суд присяжних. Учебно-методическое пособие./ М.В. Немитина - М.: Из-во Бек, 1995. - 178с.
40.     Пашин С.А. Судебная реформа и суд присяжных./ С.А. Пашин - М., 1995. - 212с.
41.    Петрухин И.Л. Правосудие: время реформ./ И.Л.Петрухин - М., 1991. - 170с.
42.    Поспеева Л.Г. Рекомендации для работников аппарата
администрации края, области, района, города и суда по работе с присяжними заседателями. Рассмотрение дел судом присяжних: Пособие для судей./ Л.Г.Поспеева - Варшава, 1997.- 159 с.
43.    Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи./ В.О.Попелюшко. -  Острог. -2003. - 192 с.
44.     Попелюшко В.О. “Мала” судова реформа та захист прав громадян./ В.О.Попелюшко. -  К: Кондор. - 2006.- 235 с.
45.     Портнов В.П. Становление правосудия Советской России (1917-1922гг.)./ В.П.Портнов, М.М.Славин - М.: Наука,1990.- 165 с.
46.     Радутная   Н.В.   Престиж народного судьи / Н.В.Радутная // Сов. государство и право. -1976. - №7.- С. 94.
47.    Репешко П.І. До питання реалізації принципу участі народу у здійсненні правосуддя. Судова реформа в Україні. Проблеми і перспективи./ П.І. Репешко Матеріали науково-практичної конференції 18-19 квітня 2002 р. м. Харків. К.: “Юрінком Інтер”. - 2002. - С. 120-124.
48.    Русакова   І.    Становлення   суду   присяжних   в    Україні, деякі міркування/ І.Русакова // Право України. - 1999. - №7. - С.71-74.
49.    Савонюк Р. Суд присяжних: яким йому бути/ Р.Савонюк // Право України. - 1997.-№2.-С.- 70-81.
50.    Садыков Ф.Я. «Я - против суда присяжних»/Ф.Я.Садыков // Российская юстиция. -1997.-1.-С.9-11.
51.    Селіванов   А. Професійні   знання   суддів  гарантія забезпечення справедливого правосуддя/ А. Селіванов, Є.Фесенко// Право України. - 2000. - №7. С.-19-23.
52.    Тернавська В.М. Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект) : авторефер. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. / В.М.Тернавська. - К., 2007. - 18 с.
53.    Тертишник В.С. Суд присяжних: суть ідей, історичний досвід, перспективи становлення та актуальні проблеми сьогодення/ В.С.Тертишник //Юридична Україна. – 2003. – № 8. – С.15-19.
54.    Тертишник В. Суд присяжних: суть, ідеї, історичний досвід та актуальні проблеми./ В.Тертишник // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 11. - С. 122-126
55.    Теймзин  С.  Суд присяжних:  возвращение в Россию/ С.Теймзин // Российская юстиция. - 1995. - №10. –С.- 56.
56.    Ткаченко Н. Глас народа/ Н.Ткаченко // Юридическая практика. - 2001. - №44. -С.- 67.
57.    Удалова Л. Деякі проблеми розвитку кримінально-процесуального законодавства/ Л.Удалова // Право України. — 2002. - №6.
        56. Українська Центральна рада. Документи і матеріали. – К., 1996. – 675 с.
58.    Утинь Б. Очеркь исторического образования суда присяжныхь          в Англии/ Б.Утинь // Русскій вьестникь, 1860. - №5. - 341 с.
59.    Фріс П.Л. Нарис історії кримінально-правової політики України/ П.Л.Фріс.- К.: Атіка, 2005. – 123 с.
60.    Шишкін В. Конституція України: проблеми розвитку системи правосуддя/ В.Шишкін // Українське право. — 1996. — № 3. — С. 64-67
61.    Штогун  С.Г. Судова влада в Україні. Острог./ С.Г.Штогун – 2003. - 178 с.
62.    Шатовкина Р. Становление и развитие суда присяжних в России/ Р.Шатовкина //Российская юстиция, 2005. – № 4. – С.1- 3.
63.    Судова реформа в Україні. Проблеми і перспективи. Матеріали науково-практичної конференції 18-19 квітня 2002 року м. Харків. Київ-Харків. – Юрінком Інтер. – 2002. –285 с.
64.    Ясинок М.М. Окреме провадження і народні засідателі: історико-правовий огляд/ М.М.Ясинок// Часопис Київського  університету права  2009/2. – С.160-163


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038