>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Податкова застава як спосіб забезпечення виконання податкових зобовязаньЦіна: 0 грн
Додана: 27.07.2011

Розмір файлу: 32.37 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/4Середня оцінка: 5 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ    7
1.1 Поняття податкового зобов’язання    7
1.2 Правові особливості забезпечення виконання податкових зобов’язань    9
1.3 Місце податкової застави в системі засобів забезпечення податкових зобов’язань    14
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ    19
2.1 Підстави виникнення та припинення права податкової застави    19
2.2 Порядок застосування податкової застави    21
2.3 Особливості розпорядження та використання майна що перебуває в податковій заставі    24
ВИСНОВКИ    27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    29


 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Закон України Про державну податкову службу в Україні//Відомості Верховної Ради України зі змінами та доповненнями від 07.04.2011. – К., 2011.
2.    Закон України Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень//Відомості Верховної Ради України зі змінами та доповненнями від 02.12.2010. – К., 2004.
3.    Закон України Про заставу//Відомості Верховної Ради України зі змінами та доповненнями від 09.09,2010. – К., 1992.
4.    Закон України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні//Відомості Верховної Ради України зі змінами та доповненнями від 07.04.2011. – К., 2011.
5.    Конституція України//Відомості Верховної Ради України зі змінами та доповненнями від 06.04.2010. – К., 1996.
6.    Наказ Державної Податкової Адміністрації України Про затвердження порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби № 1043 від 24.12.2010 – режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z1438-10
7.    Податковий Кодекс України//Відомості Верховної Ради України, № 13-14, № 15-16, № 17 зі змінами та доповненнями від 07.04.2011. – К., 2011. – 306 с.
8.    Рішення Конституційного Суду України від 24.03.2005 р. № 2-рп/2005. – режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v002p710-05
9.    Цивільний кодекс України//Відомості Верховної Ради України зі змінами та доповненнями від 19.04.2011. – К., 2003.Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

10.    Башняк А. Податкове зобов’язання як різновид фінансових правовідносин // Збірник наукових праць Академії ДПС України. – № 4. – 2002. – С. 89.
11.    Гега П. Т. Правовий режим оподаткування в Україні. – К.: Юрінком, 2005/П.Т. Гега. – 190 с.
12.    Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник/П.Т. Гега. – К.: Товариство «Знання», КОО, 2008. – 273 с.
13.    Задоя А. О., Ткаченко І. П. Структура та функції сучасного фінансового ринку // Фінанси України/А.О. Задоя. – 2005. – № 5.
14.    Каун О. Б. Концептуальні засади формування механізму міжбюджетних відносин в Україні // Фінанси України/О.Б. Каун. – 2005. – № 6.
15.    Коноферчук О.А. Податкова застава у системі оподаткування // Фінанси України/О.А. Коноферчук. – 2004. – № 2. – С. 126–130.
16.    Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник/Н.П. Кучерявенко. – Х.: Консум, 2007. – 432 с.
17.    Легкая И. Особенности применения налогового залога // Юридическая практика/И. Легкая. – № 12 (326). – 2004. – С. 4.
18.    Мацелик Т. Деякі питання адміністративного примусу щодо забезпечення справляння податків // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – № 2 (24). – 2004. – С. 162–166.
19.    Налоговое право: уч. / под. ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Юрист, 2004. –  459 с.
20.    Петрова Г.В. Общая теория налогового права/Г.В. Петрова. – М.: ФБК-Пресс, 2004. – 387 с.
21.    Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2005. –  331 с.
22.    Податкове право: Навчальний посібник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік та інші. За ред. М.П. Кучерявенька. – К.: Юрінформ Інтер, 2003. – 400 с.
23.    Радишевська О. Конституційні основи оподаткування: публічне і приватне // Збірник наукових праць Академії ДПС України. – № 4 (18). – 2007. – С. 386–388.
24.    Рев’юк Н. Застава як спосіб забезпечення сплати податків суб’єктами господарювання // Право України/Н. Рев’юк. – № 7. – 2007. – С. 45–47.
25.    Стрельников В.В. Правовий режим пені/В.В. Стрельников.– М.: Статут, 2004. –218 с.
26.    Фінанси України при переході до ринку: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Луцьк, 2005. – 175 с.
27.    Фінансове право: Курс лекцій / В. А. Предборський, Л. А. Жук, А. Г. Зюнькін та ін. – К.: Правові джерела, 2008. – 234 с.
28.    Фінансове право: Підруч. / Е. О. Алісов, Л. К. Воронова, С. Т. Садькаленко та ін. – Харків: Фірма «Консум», 2004. – 487 с.
29.    Чубко О. Податкова застава: основні правові аспекти // Бухгалтерський облік і аудит/О. Чубко. – 2007. – № 12. – С. 62–64.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038