>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Карєрний розвиток в органах державної владиЦіна: 0 грн
Додана: 27.07.2011

Розмір файлу: 167.56 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ВСТУП…………………………………………………………………………..…..
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КАР’ЄРНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ……………………………………………………….…….
1.1. Сутність кар’єри в органах державної влади……………………………..…
1.2. Особливості кар’єрного розвитку державного службовця: гендерний аспект……………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 2. ЗАСОБИ І МЕТОДИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ………………………………………………………………...……
2.1. Процес планування кар’єрного розвитку держслужбовця……………….
2.2. Роль у плануванні кар’єрного розвитку інформації про особу її мотиви, потенціал і ступінь розвитку…………………...…………………………......…
2.3. Кар’єрні амбіції – гендерні особливості. Ефект «скляної стелі»…………
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ………………………...…..
3.1. Початкова та адаптаційна підготовка до кар’єрного розвитку…………..
3.2. Стимулювання трудової та фахової віддачі від держслужбовця………...
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..….
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…………………..
ДОДАТКИ……………………………………………………………………...…

ВИСНОВКИ

Соціальна роль державних службовців визначається завданнями та змістом їхньої професійної діяльності, реалізацією державної соціальної політики, сукупністю принципів, рішень, дій суспільних суб’єктів, що находять втілення в соціальних програмах і соціальній практиці з метою задоволення соціальних потреб та інтересів людини і суспільства загалом.
У реалізації кар’єри керівного персоналу у сфері державної служби характер мотивації в процесі виконання своїх функціональних обов’язків має бути спрямований на активну діяльність у досягненні особистісних цілей керівника і загальних цілей органу державної влади.
Із загальної кількості державних службовців в Україні – 72,8 % становлять жінки, а лише 16, 6 % із них перебувають на найвищих посадах державних службовців І-ІІІ категорій.
У плануванні кар’єрного розвитку державних службовців особливу роль відіграє інформація про них, зокрема про їхні мотиви, спрямованість на кар’єру, потенціал і ступінь його реалізованості, оскільки дає можливість виділити тих, хто націлений на професійний розвиток. При цьому важливо визначити, чи базуються їхні кар’єрні амбіції на міцній професійній основі або, принаймні, на передумовах оволодіння нею. Загалом, аналіз численних експериментів з диференціальної психології, націлених на пошук статевих відмінностей, демонструє, що однозначно доведених фактичних відмінностей між різностатевими групами небагато. Наприклад, була виявлена у чоловіків помітна латералізованість півкуль головного мозку і їх рівно активність у жінок. «Кращість» тих чи інших функцій визначити неможливо, тож виводити з цього факту ті чи інші психологічні наслідки, навіть вирахувані зі статистично значущою різницею між груповими середніми, слід дуже обережно, пам’ятаючи про математичну, а не сутнісну природу самих показників і неможливість в експерименті забезпечити рівність соціалізаційних чинників.
Тож не дивно, що навіть коректно отримані відмінності між жінками і чоловіками виявляються не настільки значущими і часто не перевищують 5%. Більш того, як доводить Г.Крайг, протягом останніх десятиріч фіксовані відмінності стають менш виразними, що відбувається на фоні зменшення гендерної сегрегації процесів соціалізації.
Найсучаснішим засобом управління є вміння володіти собою, здатність вміти оцінювати позитивні і негативні риси, постійно підвищувати свій розумовий, моральний, фізичний і практичний потенціал. Не вміючи організувати себе і керувати собою, не можливо ефективно управляти державними, суспільними і приватними справами.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. / Редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) та ін. – Д.: ДРІДУНАДУ, 2006. – Вип. 2 (24). – 292 с.
2. Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. / редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) та ін. – Д.: ДРІДУНАДУ, 2007. – Вип. 1 (27). – 348с.
3. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. :С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. :ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 3 (33). – 300 с.
4. Андрійко, О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади [Текст]: проект «Наукова книга» / О.Ф.Андрійко. – К.: Наукова думка, 2004. – 300с. – ISBN 966-00-0084-7
5. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. :ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 2 (32). – 296 с.
6. Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. / Редкол.:С. М. Серьогін (голов. ред.) та ін. – Д.: ДРІДУНАДУ, 2007. – Вип. 3 (29). – 296 с.
7. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / редкол. :С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 4 (34). – 300 с.
8. Боссарт, Д. Державна служба у країнах кандидатах до вступу до ЄС: нові тенденції та вплив інтеграційного процесу [Текст]:  Д.Боссарт, К.Деммне; перекл.: О.М.Шаленко. – К.: Міленіум, 2004. – 128с. – ISBN 966-8063-47-3.
9. Вісник державної служби України [Текст]: наук. вид. для держ. службовців/ ред. Т. В. Мотренко, О. Ю. Оболенський, В. М. Сороко та ін. - ВАТ "УкрНДІСВД", №2, 2005. – 88с.
10. Желюк Т.Л. Державна служба[Текст]: Навч. посібн./ Т.Желюк ; рец.: Б.М.Андрушків, д-р економ. наук, проф. Тернопільської акад. нар. господ., заслуж. діяч науки і техніки України, С.О.Біла д-р наук у держ. управл. проф., В.І.Гринчуцький д-р екон. наук, проф.– К.:ВД «Професіонал», 2005. – 576с. – ISBN 966-8556-81-X.
11. Закон України “Про державну службу” // Відом. Верховної Ради України. – 1993. - № 52. – 490 с.
12. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”//Відом. Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – 175 с.
13. Ківалов, С.В. Біла Л.Р. Державна служба в Україні [Текст]: підр. / С.В.Ківалов, Л.Р.Біла; рец: д-р юрид. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України І.М.Пахомов, д-р юрид. наук, проф. Р.О.Калюжний. – Одеса: Юридична л-ра, 2003. – 368с.  – ISBN 966-8104-24-2
14. Ківалов, С.В. Біла Л.Р. Організація державної служби в Україні [Текст]: навчально-методичн. посібн. / С.В.Ківалов, Л.Р.Біла; рец: д-р юрид. наук, проф., Засл. діяч наук і техніки України, зав. каф. морського та митного права ОНЮА Є.В.Додін, д-р юрид наук, проф., Заслужений юрист України, зав. каф. правозн. Одеського держ. екон. ун-ту І.П.Пахомов. - Одеса: Юридична л-ра, 2003. – 328с. – ISBN 966-7694-89-5
15. Колпаков В.М. Теория и практика применения управленческих решений [Текст]: учебн. пособие  / М.В. Колпаков. – К.: МАУП, 2000. – 526с. – ISBN 966-608-040-0.
16. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: ”Право”, 1996 – 63 с.
17. Лазар О.Д. Державна служба в Україні [Текст]: навч. посібн. / О.Д.Лазар, О.Я.Лазар. – К.: КМТ, 2006. – 472с. – ISBN 966-373-002-1.
18. Лазар О.Д. Публічна служба в Україні: нормативно-правове регулювання [Текст]: навч. посібн. / О.Д.Лазар – К.: Дакор КМТ, 2006. – 528с. – ISBN 966-8379-07-1.
19. Литвак, Б.Г. Великие управленцы. Практические занятия по управлению [Текст]: мастер-клас / Б.Г.Литвак; ред.: М.М.Волкова. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. – 527с. – ISBN 5-282-02216-8
20. Максименко С.Д. Загальна психологія [Текст]: навч. підруч. / С.Д.Максименко, В.О.Зайчук, В.В. Клименко [та ін.]; рец.: д-р психол. наук, проф. Н.В.Чепелєва, д-р психол. наук, проф. Л.Ф.Бурласук. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704с. – ISBN 966-7786-03-X.
21. Малиновський, В.Я. Державне управління [Текст]: навч. посіб. / В.Я.Малиновський; рец.: д-р філос. наук, проф., зав. каф. політол. Української Академії державного управління при Президентові України В.А.Ребкало; д-р. політ. наук, ректор Міжрегіональної академії управління персоналом В.М.Бебик; д-р юрид. наук, проф., зав. каф. публ. права Волинського державного ун-ту ім. Лесі Українки В.В.Долежан, д-р політ. наук, проф., зав. каф. політол. Волинського державного ун-ту ім. Лесі Українки – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К.: Атіка, 2003. – 576 с. – ISBN 966-8074-73-4.
22. Малиновський, В.Я. Державне управління [Текст]: навч. посіб. / В.Я.Малиновський; рец.: д-р філос. наук, проф., зав. каф. політол. Української Академії державного управління при Президентові України В.А.Ребкало; д-р. політ. наук, ректор Міжрегіональної академії управління персоналом В.М.Бебик; д-р юрид. наук, проф., зав. каф. публ. права Волинського державного ун-ту ім. Лесі Українки В.В.Долежан, д-р політ. наук, проф., зав. каф. політол. Волинського державного ун-ту ім. Лесі Українки – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К.: Атіка, 2003. – 160с. – ISBN 966-8074-39-4.
23. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного управління [Текст]: В.Я.Малиновський - К.:Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. -  254 с. - ISBN 966-8918-01-0
24. Мельник А.Ф. Державне управління [Текст]: навч. посіб. /А.Ф. Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна, А.Ю.Гордієнко; за ред.: А.Ф.Мельник; рец.: І.Р.Михасюк, д-р екон. наук, проф., академік АН Вищої школи України Львівський нац. ун-т. ім. І.Франка, В.І.Гринчуцький, д-р екон. наук, проф. Терноп. держ. ун-т ім. І.Пулюя – К.:Знання – Прес, 2003. – 343с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7767-77-9.
25. М’ясоїд П.А. Загальна психологія [Текст]: навч. посіб. / П.А.М’ясоїд; рец.: акад. В.М.Роменець. – К.: Вища освіта, 1998. – 479с. – ISBN 5-11-004 780-4.
26. Оболенський О.Ю. Державна служба [Текст]: підручн.; О.Ю.Оболенський; рец.: В.Ф.Опришко, д-р. юрид. наук, проф. (Київський нац.. екон. ун-т ім.. Володимира Гетьмана), А.Ф.Мельник, д-р екон. наук, проф. (Терноп. акад. народн. господарства), М.С.Дорожна, д-р екон. наук проф. (харківський нац. екон. ун-т) – К.: КНЕУ, 2006.  – 472с. – ISBN 966-574-851-3.
27. Психологія [Текст]: підруч. / Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук [та.ін.]; за ред. Ю.Л.Трофімова; рец.: д-р психол. наук, проф. В.А.Романець, д-р пед. наук, проф. В.М.Синьов, д-р психол. наук, проф. Н.В. Чепелєва.  – 3-тє вид., стер. – К.: Либідь, 2001. – 500с. – ISBN 966-06-0202-2.
28. Цвєтков В.В. Державне управління і політика [Текст]: моногр. / В.В.Цвєтков, В.М.Селіванов, О.В.Скрипнюк. – К.: Абрис, 2006. – 312с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038