>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Національна характеристика українського народу у контексті мовних особливостей героїв творів СамчукаЦіна: 0 грн
Додана: 27.07.2011

Розмір файлу: 65.76 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5 
 Зміст
Вступ………………………………………………………………………….3
I Огляд критичної літератури……………………………………………….7
1.1. Огляд критичної літератури у царині лінгвокультурології та анлізу творчості У. Самчука……………………………………………………………..7
1.2.  Природа жанру мемуаристики, як реалістичного відображення національних мотивів……………………………………………………………..8
ІІ Національні мотиви у творах У. Самчука……………………………...11
2. 1. Літературний портрет, як засіб вираження національних особливостей……………………………………………………………………..11
2.1.1. Загальний огляд мемуарної дилогії «На білому коні» «На коні вороному»………………………………………………………………………...13
2.1.2. Образ О. Теліги у контексті мовних особливостей її змалювання автором…………………………………………………………………………...15
2.2. Лінгвокультуремний аналіз романів «Марія» та «Волинь»………...18
2.2.1 Аналіз національних мотивів у романі «Марія»…………………...18
2.2.2. Аналіз мовних особливостей мови героя у романі «Волинь»……20
ІІІ  Лінгвокультуреми, як виразники національної характеристики народу…………………………………………………………………………….22
3.1. Лінгвокультурологія. Загальний огляд………………………………22
3.2. Лінгвокультуреми в творах Уласа Самчука у порівнянні із творами інших українських письменників………………………………………………24
Висновки……………………………………………………………………39
Список використаних джерел та літератури……………………………...41


Список використаних джерел та літератури


1.    Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Нина Давидовна Арутюнова. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 896 с.
2.    . Багряний І. Людина біжить над прірвою / Іван Багряний // Вибрані твори / [упоряд., автор передм. та приміток М. Балаклицький]. – К. : Смолоскип, 2006.– 430c.
3.    Безхутрий Ю. Коні Уласа Самчука: Життя і творчість // Березіль. – 1996. – 220c.
4.    Волинські дороги Уласа Самчука. Збірник. – Рівне, 1993. -  103c.
5.    Галич О. Українська мемуаристика. Природа, еволюція, поетика. Монографія. – К. – 1991. – 300c.
6.    . Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу / Ірина Олександрівна Голубовська.  – К. : Лотос, 2004.  –284 с.
7.    Голубовська І. О. Душа і серце в національно-мовних картинах світу (на матеріалі української, російської, англійської та китайської мов) / І. О. Голубовська // Мовознавство. – 2002. – № 4–5. – С. 40–47. .
8.    Етимологічний словник української мови : у 7 т. / [редкол.: О. С. Мельничук (гол. ред.) [та ін.]. ‒ К. : Наукова думка, 1985. – Т. 2. – 570 с.
9.    «Енциклопедія етнокультурознавства. Понятійно термінологічний інструментарій, концептуальні підходи. Культура і мистецтво
10.    Жив’юк А. Олена Теліга// Рівне. – 1991. - №5.
11.    Жив’юк А. Улас Самчук: п’ятдесят років тому// Волинь. – 1991.
12.     «Знаки української етнокультури : словник довідник» В. Жайворонка (К. : Довіра, 2006);
13.    Пащук І. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини. – Рівне. – 2005. – 120c.
14.    Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. – М., 2002. – С. 12.)
15.    Левченко Е. Украинская концептосфера и симболарий (лингвокультурологический аспект) / Елена Левченко //
16.    . (Маслова В. А. Лингвокультурология. – М.: “Академия”, 2001. – С. 36-37)
17.    Медвідь Н. С. Мова соціально-психологічної прози як джерельна база лінгвокультурологічного дослідження / Н. С. Медвідь // Філологічні науки : збірник наукових праць. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2008. ‒ С. 92‒97.
18.    4. Медвідь Н. С. Проблема статусу лінгвокультурології у мовознавстві / Н. С. Медвідь // Наука і сучасність : збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Том 59. – К. : НПУ імені  М. П. Драгоманова, 2007. ‒ 250с.
19.    Славянские языки в свете культуры : сборник научных статей. – М. : ООО "А Темп", 2006. – 300с.
20.    Пінчук С. «Український Гомер ХХ століття»// Волинь. – 1993.
21.    Портрет персонажа як об′єкт лінгвістичного дослідження // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2006. – С. 194-198.
22.    Психологічна енциклопедія : А–Я / [авт.-упор. О. М. Степанов]. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с.
23.    Руснак, І. Поетика інтелектуальної драми Уласа Самчука []. - // Слово і час. - 2010. - N 6. - С. 43-50
24.    Самчук У. Волинь : [роман] : у 3 ч. : Т. 1 / Улас Самчук. – К. : Київська правда, 2005. – 584 с.
25.    Самчук У. Волинь : [роман] : у 3 ч. : Т. 2 / Улас Самчук ; [післямова С. Пінчука]. – К. : Дніпро, 1993. – 334 с.
26.     Самчук У. На білому коні// Дзвін – 1993. – ч. 1, 2, 3.
27.    Самчук У. На коні вороному// Дзвін – 1994. – ч. 6, 7, 8.
28.     Самчук У. Марія. Хроніка одного життя : [роман] / Улас Самчук ; [підг. тексту та післямова С. П. Пінчука]. – К. : Укр. письменник, 2007. – 191 с.
29.     «Словник епітетів української мови» С. Бибик, С. Єрмоленко, Л. Пустовіт (К. : Довіра, 1998);
30.    «Словник символів культури України» за редакцією В. П. Коцура (К. : Міленіум, 2005);
31.    «Словник лінгвістичних термінів» Д. Ганича, І. Олійника (К. : Вища школа, 1985);
32.    Словник української мови : в 11–ти томах / редкол. І. К. Білодід (голова) [та ін.]. – К. : Наук. думка, 1970–1980. – Т. 2. – 550 с.
33.    «Словник української мови» : в 11 ти т. (К. : Наук. думка, 1970–1980)
34.    «Словарь української мови» за редакцією Б. Грінченка (К. : Довіра Рідна мова, 1997);
35.    Тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. Л. П. Коврига, Т. В. Ковальова, В. Д. Пономаренко ; за ред. доктора філол. наук, проф. В. С. Калашника]. – Х. : Белкар-книга, 2005. – 800 с.
36.    Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / [упор., прим. та біогр. нариси А. П. Пономарьова, Т. В. Косміної, О. О. Боряк ; вст. ст. А. П. Пономарьова ; іл. В. І. Гордієнка]. – [2-е вид.]. – К. : Либідь, 1991. – 640 с.
37.    Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 224 с.
38.     Українська мова. Енциклопедія / [редкол. : Русанівський В.  М., Тараненко О. О. (співголови), М . П. Зяблюк та ін.]/ – К. : Укр. енциклопедія, 2000. –  377 с.
39.    Українська мова: Енциклопедія / [редкол.: В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін.] – [2-ге вид., випр. і доп.]. – К.: Вид-во „Укр. енцикл.”ім.. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.   
40.     «Фразеологічний словник української мови» : у 2 х кн. (К. : Наук. думка, 1999);

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038