>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості використання туристичного потенціалу УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 42.75 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТУРИЗМУ 5
1.1 Туризм як суспільне явище та об\'єкт географічного дослідження 5
1.2 Туристичний потенціал та його функції 9
1.3 Влив туризму на світову економіку 11
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ 16
2.1 Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку
України 16
2.2 Фактори впливу на організацію туризму в Україні 19
2.3. Туристичні ресурси та інфраструктура - головні складові
розвитку туризму в Україні 21
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 29
Висновки 35
Список використаних джерел 38
 
Список використаних джерел

1.    Закон України "Про ліцензування певних видів діяльності" від 1.06.2000 р. № 1775-ІП // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36.- С 299.
2.    Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - С 170.
3.    Закон України "Про особисте селянське господарство" від 15.05.2003 p. № 742-IV.
4.    Закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" від 15 лютого 1995 р. № 56/95-ВР.
5.    Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №31. - С 242.
6.    Про внесення змін до Закону України "Про туризм" // Урядовий кур'єр. - 2003. - № 244. - С 15-19.
7.    Андрущак В. І., Приказка В. М., Слюсаренко А. О. Сільський зелений туризм на Буковині // Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і реґіональні особливості: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К.: Знання України, 2002. - С 472-476.
8.    Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. - К.: Київ, ун-т, 2001. - 395 с.
9.    Биржаков М.Б. Введение в туризм. - СПб.: Герда, 2003. - 320 с.
10.    Варналій 3. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - К.: Знання; КОО, 2001. - 277 с
11.    Вачевський М. В., Скотний В. Г. Маркетинг в сферах послуг. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 232 с
12.    Гетьман В. І. Екотуризм чи екологічний туризм: теорія і реальність // Рідна природа. - 2002. - № 3. - С 24-29.
13.    Горбылева З.М. Экономика туризма: Учеб. пособ. - Мн: БГЭУ, 2004. - 478 с.
14.    Горішевський П. В., Васильєв В. П., Зінько Ю. В. Сільський зелений туризм: організація гостинності на селі: Підручник. - Івано-Франківськ: Місто-Н, 2003. - 158 с.
15.    Грипів Л., Мацола В. Розвиток рекреаційного підприємництва в Українських Карпатах // Проблеми регіональної політики: 36. наук. пр. / Ін-т регіональних досліджень. - Л., 1995. - С. 109-118.
16.    Долішній М. І., Козоріз М. А., Мікловда В. П. та ін. Підприємництво в Україні: проблеми становлення і перспективи розвитку. - Ужгород: Карпати, 1997. - 363 с
17.    Дурович А. Реклама в туризме. Учеб. пособ. - Мн.: БГЭУ, 2001. - 192 с
18.    Євдокименко В. К. Регіональна політика розвитку туризму (Методологія формування, механізм реалізації). - Чернівці: Прут, 1996. - 288 с
19.    Євдокименко В.К., Садова У. Я., Шевчук Л.Т. Соціальна інфраструктура Карпатського регіону: пошук перспектив розвитку. - Чернівці: Прут, 1995. - 80 с
20.    Зіемеле Астана. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні// Туризм сільський зелений. - 2006. - № 1. - С 8-13.
21.    Зорин И. В., Квартальное В. А. Энциклопедия туризма: Справочник. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 368 с.
22.    Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. - Чернівці: Зелена Буковина, 2003. - 312 с
23.    Лаврук М. М. Перспективи і проблеми розвитку сільського туризму в етнографічному районі (на прикладі Гуцульщини) // Матеріали конференції "Відпочинок у сільській місцевості в Україні в XXI столітті: проблеми та перспективи". - Переяслав-Хмельницький, 2007. - С 40-43.
24.    Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). - К.: Альтерпрес, 2006. - 436 с
25.    Мале підприємництво України: процес розвитку. - К.: Ін-т конкурентного суспільства, 2007. - 256 с
26.    Малъсъка М., Худо В., Цибух В. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб. - Л.: Вид. центр ЛНУ, 2003. - 295 с
27.    Основи маркетингу сільського туризму // Туризм сільський зелений (спецвипуск) - 2002. - № 2. С 23-30.
28.    Петранівський В.Л., Рутинський М.И. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. - К.: Знання, 2006. - 550 с.
29.    Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В. К. Федорченка / Київ, ун-т туризму, економіки і права. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 640 с.
30.    Рутинсъкий М.Й. Географія туризму України: Навч.-метод, посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 160 с
31.    Село - мов писанка. Путівник із зеленого туризму / За ред. В. Васильєва. - К., 2001. - 64 с
32.    Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. - К.: Музична Україна, 2002. - 256 с.
33.    Туристичні ресурси України / Під ред. О. І. Лугової. - К.: Інститут туризму федерації профспілок України, 1996. - 352 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038