>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Аналіз діяльності АБ БрокбізнесбанкЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 148.88 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.6/5Середня оцінка: 4.6ЗМІСТ

ВСТУП...............................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ РОЗВИТКУ АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК».............5
РОЗДІЛ 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК».................................................................................................14
РОЗДІЛ 3
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ДНЯ ТА ДОКУМЕНТООБОРОТУ АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК»..........................................18
РОЗДІЛ 4
ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК»......................................26
РОЗДІЛ 5
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК»..............................................27
РОЗДІЛ 6
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВНИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК»...............................................................................................33
РОЗДІЛ 7
ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК»……………………….36
РОЗДІЛ 8
ПОБУДОВА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК»………………37
ВИСНОВКИ.................................................................................................................41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................................43 ДОДАТКИ
ВИСНОВОК
Під час проходження практики в РФ АБ « Брокізнесбанк» мною були досягнуті поставлені завдання які я під час написання звіту розбила на сім розділів.
 В першому розділі я досліджувала АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК», який був зареєстрований Національним банком України 7 жовтня 1991 року та внесений до Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ. Отже 1991 рік можна вважати роком народження АБ «Брокбізнесбанк», оскільки згідно рішення загальних зборів засновників-пайовиків від 30 серпня 1991 року Комерційний банк “Арендкоопбанк”, що був  зареєстрований Національним банком України 8 серпня 1990 року,  перейменовано в Комерційний банк “Брокбізнесбанк”. На сьогоднішній день банк активно розвивається входить в двадцятку найбільших банків України.
У другому розділі я дослідила особливості функціонування АБ «брокбізнесбанк». Банк має ефективну структуру управління яка складається з таких відділів яквідділ платіжних систем, операційний відділ, юридичний відділ, відділ індивідуального бізнесу, відділ внутрішнього обліку,  відділ касових операцій, відділ інформаційних технологій. Дирекція АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» складається з директора, його заступника, заступника директора з питань безпеки, головного бухгалтера та його заступника, начальника відділу індивідуального бізнесу, начальник віділу корпоративного бізнесу, начальник кредитного відділу. А також визначила функціональні обов’язки кожного працівника.
У третьому розділі я досліджувала характеристику організації робочого дня та документообігу. В АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» восьми годинний робочий день. В основному здійснюються наступні операції: касове обслуговування клієнтів, ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України, залучення депозитів фізичних осіб, кредитування фізичних та юридичних осіб, Неторгові операції з валютними цінностями. А також визначила основні етапи документообігу серед яких :складання та оформлення документу,передача документу на контроль,передача документу для обробки системами оперативного обліку,передача документу у  підрозділ виконавцю, що здійснює формування масиву документів і їх впорядкування,передача документів до архіву.
Оскільки АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» не бере участь у програмі підтримки малого та середнього бізнесу тому на цьому питані я не акцентую уваги.
У наступному розділі я проаналізувала діяльність АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК», а саме показники ліквідності і платоспроможності і забезпеченості банку. Проведені мною розрахунки показали досить наступні, що АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» є надійною, платоспроможною та ліквідною установою. Протягом 2004 - 2006 років його фінансове становище покращувалося, хоча незначними темпами, тобто можна сказати, що банк продовжує розвиватися.
У шостому розділі я проаналізувала основні шляхи розвитку. Варто зазначити що основним завданням банку на сьогоднішній день це є утриматися на тому рівні на якому він перебуває, розширення регіонального представництва, розробка та впровадження принципово нового портфеля банківських продуктів та послуг,покращення ресурсної бази за рахунок підвищення її якості та зменшення вартості,пріоритетний ровиток малого та середнього корпоративного бізнесу.
І в останьому розділі, я ознайомилась з програмним забезпеченням АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» підприємства. В основному робота проводиться в одній програмі “ProFix”, там відкриваються рахунки, оприбутковуються договори , там можна знайти усі необхідні дані про клієнта. А також побудувала мадель динаміки зростання активів.

Список використаних джерел
1.    Банки и банківські операції: Підручник для ВНЗ / Під ред. проф. Є.Ф. Жукова. - М.: Банки і біржі, ЮНІТІ, 1997, - 471с.
2.    банків» №141 від 14 квітня 1998 року.
3.    Банківська енциклопедія / Під ред. д. ек. н. проф. Мороза А.М.. - К.: Ельтон, 1993,-328с.
4.    Банківське право: Навчальний посібник / Упорядник М. П. Кучерявенко. – Х., 1999. – 784с.
5.    Бондаренко Л. Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності // Вісник Національного Банку України. - 2003.- №3.- с.31-32.
6.    Брошура АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» «Річний звіт 2006».
7.    Васюренко О.В. Банківські операції: Навч.посіб. – 2-ге виб.,випр. і доп. – К.: Т-во «Знання»,  КОО, 2001.255с.
8.    Владичин У. В . Роль кредитування в економічному зростанні
України // Фінанси України. - 2004.-№1.-с.96-101.
9.    Гладких Д. Основні тенденції розвитку кредитного ринку В
Україні, або Колективний портрет українського позичальника // Вісник
НБУ. - 2001. - №9. - С.49-53.
10.    Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. - К.:
КНЕУ, 1999.-404с.
11.    Закон України "Про заставу". //Відомості Верховної Ради України.  - 1992. 42.-е. 201-242.
12.    Закон України. "Про банки і банківську діяльність". //Відомості
Верховної Ради України. - 2000. - 25. - с.220 - 252.
13.    Іваненко В.М. Курс економічного аналізу. К.,2000 р.
14.    Івасів Б., Клапків М. Економічний зміст та форми страхування
кредитів. //Вісник НБУ. - 1998. - 5. - с.41-47.
15.    Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних
16.    Інструкція НБУ "Про порядок регулювання та аналіз діяльності
комерційних банків", затверджена Постановою Правління НБУ №141 від
14.04.98.
17.    Костюченко В. Формування резервів для покриття кредитних
ризиків. //Вісник НБУ. - 1999. - 2. - с.43-46.
18.    Остапець А.І. Банківська система України. Стан і проблеми
розвитку. - Фінанси України , N8, 2000, СІ 14-117.
19.    Положення  АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» про відділ внутрішньобанківського обліку.
20.    Положення  АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» про відділ індивідуального бізнесу.
21.    Положення  АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» про відділ інфрмаційних технологій.
22.    Положення  АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» про відділ касових операцій.
23.    Положення  АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» про відділ платіжних систем.
24.    Положення  АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» про відділ розвитку.
25.    Положення  АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» про обліково-операційний відділ.
26.    Положення  АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» про юридичний відділ.
27.    Положення НБУ "Про кредитування", затверджене Постановою Правління НБУ №246 від 28.09.95р. // Банківська справа. - 1996. - 2. - с.58-61.
28.    Положення НБУ "Про порядок формування і використання
резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
комерційних банків", затверджене постановою Правління НБУ №122 від
27.03.98.
29.    Положення НБУ «Про кредитування» №246 від 28 вересня 1995 року.
30.    Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків / Затвердженою Постановою правління НБУ від 06.07.2000 р. //  Положення АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК»  про господарський відділ.
31.    Посадова інструкція головного бухгалтера АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
32.    Посадова інструкція директора  АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
33.    Посадова інструкція заступника директора  АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК».
34.    Посадова інструкція заступника директора АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» з питань безпеки.
35.    Постанова правління НБУ від 14 квітня 1998 року №141 „Про
затвердження Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності
комерційних банків".
36.    Святко С.А. Аналіз і оцінка фінансової стійкості банку, як
необхідна умова ефективності банківського менеджменту. - Фінанси України
,N8, 1997р.
37.    Стратегія кредитного ризику комерційного банку / За ред. В.В.
Вітлінського. - К.: Знання. - 2000.- 274с.
38.    Технологічна картка АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» здійснення операцій прцівникіами ТВБВ.
39.    Технологічна картка АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» про здійснення операцій із залучення банківських вкалдів.
40.    Технологічна картка АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» проведення кредитних операцій з фізичними особами.
41.    Технологічна картка АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» проведення кредитних операцій з юридичними особами. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник для студентів вищих навч. Закладів за спеціальністю «Банківський менеджмент» //За ред.. проф.. Бутинця Ф.Ф. та проф.Герасимовича А.М.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038