>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Комплексна оцінка фінансового стану підприємстваЦіна: 0 грн
Додана: 27.07.2011

Розмір файлу: 140.35 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/4Середня оцінка: 5 
ВИСНОВКИ

Фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні. Але одного вміння реально оцінювати фінансовий стан не достатньо для успішного функціонування підприємства та досягнення ним встановленої цілі. Фінансовий стан підприємства – це ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями [54, с.45].
Саме тому метою нашого дослідження є визначення напрямків покращення фінансового стану підприємства на основі оцінки його показників та теоретичних аспектах досліджуваної проблематики.
Стійкий фінансовий стан формується в процесі економічної діяльності підприємства. Визначення його на ту чи іншу дату допомагає відповісти на питання, наскільки правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами протягом періоду, що передував цій даті, як воно використовувало майно, яка структура цього майна, наскільки раціонально воно поєднувало власні і позикові джерела фінансування, яка віддача виробничого потенціалу.
Найбільш доцільно фінансовий стан підприємства визначати такими елементами його економічної діяльності:
•    аналіз майнового положення підприємства дозволяє визначити склад і структуру джерел формування і напрямків використання фінансових ресурсів підприємства, а також стан його основних фондів;
•    аналіз ліквідності – здатність підприємства вчасно і в повному обсязі погашати своїми оборотними активами короткострокові зобов’язання;
•    аналіз платоспроможності – наявність у підприємства коштів і їхніх еквівалентів, достатніх для розрахунків з кредиторської заборгованості, що потребує негайного погашення;
•    аналіз фінансової стійкості – ступінь фінансової залежності підприємства від зовнішніх кредиторів та інвесторів;
•    аналіз ділової активності – швидкість оборотності фінансових ресурсів підприємства;
•    аналіз рентабельності – ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства.
Таким чином в ході аналізу ТОВ «Украгровест» ми виявили, що у 2006-2009 роках валюта балансу товариства постійно і стабільно зростала. У 2007 році ми могли спостерігати її зростання на 27,49%, що однозначно є позитивним явищем, у 2008 році темпи зростання дещо знизились і становили 24,1%, а у  2009 році темпи зростання збільшилися і ми спостерігали зростання на рівні 39,58%. Проте у 2010 році відбулося значне її зниження на 43,91%. У складі активу балансу найбільшою є частка оборотних активів, що свідчить про формування достатньо мобільної їх структури і сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства. Джерелами формування майна підприємства є такі його складові, як власний капітал та поточні зобов’язання. Зокрема частка поточних зобов’язань є більшою, що свідчить про погіршення фінансової стійкості та підвищення фінансових ризиків у діяльності підприємства, а частка власного капіталу має тенденцію до постійного зниження, що також свідчить про зниження фінансової стійкості підприємства.
Досліджуване підприємство ефективно використовує наявний виробничий потенціал, про що свідчать такі показники як фондомісткість та фондовіддача.
У 2006-2009 роках ТОВ «Украгровест» мало дуже низьку ліквідність, що було зумовлено низькими залишками грошових коштів та їх еквівалентів. Однак у 2010 році за рахунок значного зростання залишків грошових коштів, дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та за розрахунками з бюджетом, ліквідність товариства значно підвищилася.
Виходячи із розрахованих відносних показників фінансової стійкості ТОВ «Украгровест» у 2006-2009 роках будо фінансово нестійким і основою фінансування його діяльності був не власний капітал, а позиковий, що робить підприємство ненадійним з погляду кредиторів, оскільки воно не зможе погасити свої борги за рахунок власних коштів, а у 2010 році підприємство значно підвищило свою фінансову стійкість. Проте аналізуючи абсолютні показники фінансової стійкості ТОВ «Украгровест» має абсолютну фінансову стійкість у 2007-2010 роках, а нестійкий фінансовий стан спостерігався лише у 2006 році, що вказує на те, що запаси підприємства повністю сформовані за рахунок його власного капіталу, а підприємство при цьому має високий рівень платоспроможності.
ТОВ «Украгровест» у 2007 році отримало збиток від своєї діяльності, що призвело до від’ємних значень показників рентабельності, але протягом 2008-2009 років підприємство отримало незначний прибуток, а у зв’язку із значним зростанням прибутку товариства у 2010 році показники рентабельності стрімко зросли і набули достатньо високих значень.
Протягом всього досліджуваного періоду ТОВ «Украгровест» є фінансово стійким підприємством і має низьку ймовірність настання банкрутства. У 2007 році у зв’язку з отриманням незначного збитку товариство погіршило свою фінансову стійкість, але вже у наступному році ситуація почала виправлятися з отриманням незначного прибутку. А у 2010 році зі значним зростанням прибутковості товариства його фінансовий стан також значно покращився.
Найактуальнішим для ТОВ «Украгровест» чинником стримування розвитку є дуже низька ліквідність підприємства та занадто великі залишки готової продукції на складах. Для отримання прибутку, що в свою чергу призведе до покращення ліквідності товариства та підвищення його фінансової стійкості, потрібно максимально можливо реалізовувати наявні товари на складах, розширювати географічні межі своєї діяльності, залучаючи нових клієнтів в інших областях та регіонах, і виходити на міжнародний ринок, провести ефективну рекламну кампанію, яка допоможе проінформувати населення про головні аспекти і напрямки діяльності ТОВ «Украгровест», а також про його продукцію. Саме це може допомогти товариству зробити свою діяльність більш прибутковою.
Відповідно до дослідження основними джерелами збільшення прибутку на ТОВ «Украгровест» як у 2009 році, так і в 2010 році було зростання виручки від реалізації продукції, інших операційних доходів та зменшення амортизаційних відрахувань. У 2009 році позитивно вплинуло на прибуток також зниження витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. У 2010 році зростанню прибутку сприяло зниження інших звичайних витрат та податку на прибуток. Проте ряд факторів мав також і негативний вплив на прибуток товариства і у 2009 році, і у 2010 році. До таких факторів віднесемо зростання обсягу ПДВ, собівартості реалізованої продукції, матеріальних затрат та інших операційних витрат. У 2009 році окрім перелічених факторів прибуток знижувало зростання інших звичайних витрат та обсягу податку на прибуток. У 2010 році негативний вплив мало зростання витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. Отже, для подальшого зростання прибутку ТОВ «Украгровест» необхідно підтримувати подальше зростання виручки від реалізації продукції та інших доходів підприємства, одночасно з цим необхідно намагатися зменшувати обсяги статей витрат.
Нами було виявлено, що основними чинниками гальмування розвитку ТОВ «Украгровест» на мікрорівні є використання лише короткострокових позикових джерел, великі залишки готової продукції, дуже низька ліквідність підприємства, неефективна збутова політика та значне переважання позикових коштів у фінансуванні поточної діяльності. Проте ТОВ «Украгровест» має досить хороші перспективи подальшого розвитку, а саме розширення географічних та виробничих меж своєї діяльності, залучення нових клієнтів, вихід на міжнародний ринок, удосконалення технології виробництва та зростання прибутку від своєї діяльності.
Для свого подальшого розвитку кожне підприємство повинне класифікувати пріоритетні напрямки підвищення рівня ефективності діяльності, що призведе до отримання більшого прибутку та завоювання нових ринків збуту, або ж нових сегментів вже існуючих ринків. Саме тому існує такий поширений поділ напрямків дії та використання головних внутрішніх та зовнішніх чинників підвищення ефективності діяльності підприємства: технологія, устаткування, матеріали та енергія, продукція, працівники.
Також неабияку роль у сприянні розвитку ТОВ «Украгровест» та малого підприємництва вцілому має сприяння з боку держави. Основними напрямками розвитку малого бізнесу в Україні у найближчій перспективі є формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого бізнесу, вдосконалення фінансово-кредитної підтримки, забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку малих підприємств, інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу, стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва
Отже, ТОВ «Украгровест» є молодим підприємством, яке перебуває на українському ринку близько 8 років, проте його діяльність з кожним роком все більше розширюється. Воно функціонує у перспективній галузі народного господарство України – в сільському господарстві, що дає можливість для подальшого розвитку. Підприємством було правильно обрано пріоритетні шляхи підвищення рівня ефективності своєї діяльності, що призведе до отримання високих позитивних фінансових результатів у майбутньому.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Закон України «Про господарські товариства» №1576-ХІІ від 19 вересня 1991року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
2.    Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» №2063-ІІІ від 19 жовтня 2000 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
3.    Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» №2157-ІІІ від 21 грудня 2000 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
4.    Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, які підлягають приватизації, затверджене наказом Міністерства фінансів України №49/121 від 26 січня 2001 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
5.    Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій Міністерства юстиції України «Про затвердження методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій» №22 від 23 грудня 1998 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
6.    Лист Державної податкової адміністрації України Щодо Методичних рекомендацій по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій №759/10/20-2117 від 27 січня 1998 року. [Електронний ресурс].
7.    Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств: Затв. центральною спілкою споживчих товариств України від 28.07.2006 року.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
8.    Методичні рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Затв. наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2001 року, №14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
9.    Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» №397/3690від 21 червня 1999 року. [Електронний ресурс].
10.    Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» №398/3691 від 21 червня 1999 року. [Електронний ресурс].
11.    Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» №860/4153 від 14 грудня 1999 року. [Електронний ресурс].
12.    Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» №27/4248 від 19 січня 2000 року. [Електронний ресурс].
13.    Абрютина М.С. Экспресс-анализ деятельности предприятия при помощи шкалы финансово-экономической устойчивости (на основе отклонений от точки равновесия) // Финансовый менеджмент. – 2004. – № 3.
14.    Азаренкова Р.М. Фінанси підприємства. – Київ, 2000. – 250 с.
15.    Азаренко Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посібн. для самостійного вивчення дисципліни.- К.: Знання – Прес, 2007. – 112 с.
16.    Албул Г.А. Система діагностики банкрутства промислового підприємства // Теорія і практика перебудови економіки. – Черкаси, 2001. – С.177-179.
17.    Алексєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч.посібник. – Львів: «Бескид-Біт», 2003. – 152 с.
18.    Анализ хозяйственной деятельности / Под ред. Г.В. Савицкая. – М.: ИСЗ, 1998. – 320 с.
19.    Аналіз фінансового стану підприємства / Під ред. В.В. Ковальова. – М.: Центр економіки і маркетинга, 1997. – 192 с.
20.    Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз. – М.: Дис, 2007. – 145с.
21.    Астринский Д. Наноян В. Экономический анализ финансового состояния предприятия // Экономист. – 2000. – №12. – С.55-59.
22.    Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 256 с.
23.    Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – Москва, 1994. – 381 с.
24.    Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И.П. Мерзлякова. – М.: Инфра-М, 1999. – 367 с.
25.    Бендиков М.А. Совершенствование диагностики финансового состояния промышленного предприятия // Менеджмент в России и зарубежом. – 2003. – №5. – С.81-83.
26.    Бень Т.Г., Довбня С.Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2004. – № 6 – С.53-60.
27.    Білик М. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства // Економіст. – 2003. – №11. – С.40-43.
28.    Бланк И.А. Управление активами и капиталом предприятия. – К.: Ника- центр. – 2003. – 245 с.
29.    Бланк И.А. Финансовий менеджмент: Учебний курс. – К.: Ника- центр. – 2006. – 254 с.
30.    Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 480 с.
31.    Большой экономический словарь: 22000 терминов / Под ред. А.Н. Азрилиян. – М.: Институт новой экономики, 1999.
32.    Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів. – Житомир: ЖІТІ. 2000. – 416 с.
33.    Варналій З.С. Малий бізнес України: проблеми становлення та перспективи розвитку // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 62-63. – С.4.
34.    Верланов О.Ю. Система методологічних  компонент  оцінки фінансового  стану підприємств // Наукові праці ХНУРЕ. – 2004. – № 51. – С. 77-85.
35.    Виноградська А. Розвиток малого підприємництва // Економіка України. – 2006. – №2. – С.36-43.
36.    Графов А. В. Оценка финансово-экономического состояния предприятия // Финансы. – 2001. – № 7.
37.    Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник / За ред. М.Г. Грещака. – К.:КНЕУ, 2001.
38.    Гриньова В.М. Фінанси підприємств. Навч. посібн.- 2-ге вид., перероб. Та допов.- К.: Знання-прес. – 2004. – 230 с.
39.    Дворецкая А.Е. Организация управления финансами на предприятии. // Менеджмент в России и зарубежом. – 2004. – № 4. – С.97-103.
40.    Довідник директора підприємства / Під ред. М.Г. Лапусти. – М.: «Інфра-М», 1998. – 162 с.
41.    Дронов Р.И., Резник А.И., Бунина Е.М. Оценка финансового состояния предприятий // Финансы. – 2001. – № 4.
42.    Економіка підприємств України. Навчальний посібник / Під ред. В.В. Бойко. –  Дніпропетровськ: Пороги, 1997. – 95 с.
43.    Економіка підприємства / Під ред. В.П. Грузинова. – М.: Фінанси і статистика, 1996. – 256 с.
44.    Економіка підприємства. Посібник для вузів / Під ред. В.Я. Горфинкеля. – М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1996. – 139 с.
45.    Економіка підприємства: Підручник за заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 3-тє, без змін – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с., іл.
46.    Економічний аналіз: Навч. посіб. / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток / За ред. М.Г. Чумаченко. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
47.    Економічний аналіз: Навч. посібник /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, 2003.
48.    Єлейко Я.I. Музичук А.А. Моделювання фінансових стратегій у випадковому середовищі // Фінанси України. – 2002. – № 2.
49.    Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – К.: Знання; 2004. – 568 с.
50.    Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту. – К.: Знання, 1999. – 350 с.
51.    Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – 2-ге видання, перерод. та доп. – К.: Кондор – 2003. – 364 с.
52.    Іваненко В.М., Горбатюк М.І., Льовочкін B.C. Економічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 1999. – 176 с.
53.    Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000. – 428 с.
54.    Ільченко С.О. Математична модель фінансового стану на основі системи балансових рівнянь // Економіст. – 2006. – № 1. – С.38-41.
55.    Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посіб. / За ред. В. С Пономаренка. — К.: Вид. центр «Академія», 2002. – 542 с.
56.    Кизим Н.А. Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятий : монография / Н.А. Кизим и др. / Харьков. нац. зкон. ин-т. – Харьков: ИД «ИНЖЗК», 2004. – 144 с.
57.    Клочко Ю., Черняк Т. Проблеми малого бізнесу в Україні // Економіка України. – 2006. – № 1. – С.52-58.
58.    Ковалев В.В. Управление финансами. – М., 1998.
59.    Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с.
60.    Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 768 с.
61.    Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.
62.    Количественные методы финансового анализа: Пер. с англ. / Под ред. С. Дж. Брауна, М. П. Крицмена. – М.: ИНФРА, 1996. – 336 с.
63.    Конторщикова О. Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством // Економіка, фінанси, право. – 2002. – № 6.
64.    Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000. – 378 с.
65.    Косорученко Т. В. Функциональная диагностика деятельности строительных организаций // Экономика строительства. – 2002. – № 5.
66.    Крамаренко Г.А. Финансовый анализ. Учебное пособие. – Днепропетровск: ДАУБП, 2000. – 152 с.
67.    Кручок С.Г. Оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. – 2004. – №8. – С.41-47.
68.    Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія.-К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.
69.    Ліганенко Л.О. Антикризове управління пілприємством: Теоретико-методичні засади та практичний інструментарій. – К.: КНТЕУ, 2001. – 320с.
70.    Малий бізнес: стан і тенденції. Матеріал підготовлено за сприяння зведеного інформаціїно-довідкового відділу Держпідприємництва. // Підприємництво в Україні. – 2006. – № 6. – С.2-4.
71.    Маркович В.М. Функціонування підприємницького капіталу // Вісник НБУ. – 2001. – №5.
72.    Матвійчук А.В. Дискримінанта модель оцінки ймовірності банкрутства // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2006. – № 74. – С. 299-314.
73.    Матвійчук А.В. Діагностика банкрутства підприємств / А.В. Матвійчук // Економіка України. – 2007. – № 4. – С. 20-28.
74.    Матюшко І.Ю. Основи фінансового менеджменту: Навч. посібн.- К.: “Центр навчальної літератури”, 2003. – 220 с.
75.    Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій // Українська інвестиційна газета. – 1998. – № 3.
76.    Методика фінансового аналізу / Під ред. А.Д. Шеремет. – М.: «Інфра-М», 1999. – 208 с.
77.    Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132с.
78.    Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С.92-100.
79.    Основи фінансового аналізу / Під ред. Н.П. Кондракова. – М.: Главбух, 1998. – 112 с.
80.    Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств // Фінанси України. – 2003. – №11. – С.55-61.
81.    Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств. Навч. посібн.- Львів: ЛБІНБУ, 2008. – 280 с.
82.    Петрів О. Первинна допомога підприємцям // Україна і світ сьогодні. – 2006. – №4. – С.35-36.
83.    Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 435 с.
84.    Рогов Г.К. Фінанси підприємства. Навчальний посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2004. – 148с.
85.    Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования. – М.: Перспектива, 2005.
86.    Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. – К.: Знання, 2005. – 662 с.
87.    Сергійко О.В. Товариства взаємного кредитування як форма фінансування малого підприємництва //Фінанси України. –  2005. – №7. – С.44-47.
88.    Скригун Н., Цимбалюк Л. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямків управління витратами // Економіка підприємств. – 2003. – №2. – С.39-41.
89.    Стратегія і управління фінансами / Під ред. Й.А. Бланк. – К.: МП «ИТЕМ» – «АДЕФ-Україна», 1996. – 534 с.
90.    Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
91.    Терещепко О.О. Дискримінантна  модель  інтегральної  оцінки  фінансового  стану підприємства // Економіка України. – 2003. – № 8. – С. 38-45.
92.    Терещенко О.О. Антикризове  фінансове  управління  на  підприємстві. – К. : КНЕУ. – 2004. – 268 с.
93.    Техніка фінансового аналізу / Під ред. Єрик Хелферт. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 250 с.
94.    Управління фінансовою діяльністю підприємства / Під ред. Б. Коласс. – М.: Фінанси. ЮНИТИ, 1997. – 300 с.
95.    Фінанси: Навчальний посібник / Під ред. А.М. Ковальова. – М.: Фінанси та статистика, 1997. – 336 с.
96.    Фінанси: Навчальний посібник / Під ред. Л.В. Гикиш. – К: МАУП, 1998. –  92 с.
97.    Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 460 с., іл.
98.    Фінанси підприємств: Підручник/ А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; за ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. 5-те вид. перероб та доповн. – КНЕУ, 2004. – 478 с.
99.    Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М. та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384с.
100.    Фінансова стабілізація. Доповіді НАН України // Економіка України. –  2004. – №7. – С.56.
101.    Финансовое положение предприятия (оценка, анализ, планирование) / Под ред. А.В. Чуписа. – Суммы: Издательство «Университетская книга», 1999. – 332 с.
102.    Фінансове управління компанією/ Під ред. Е.В. Кузнецової. – М.: Фінанси і статистика, 1996. – 140 с.
103.    Фінансовий аналіз: Навч. посібн./ Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; за ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: КНТЕУ, 2002. –  240 с.
104.    Фінансовий менеджмент: Навч. посібн. за ред. Проф. Кірейцева. 3-те вид. перепоб. та допов. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 255 с.
105.    Фокіна Н.П. Модель виявлення загрози банкрутства підприємства легкої промисловості // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. – Черкаси, 2004. – С.123-125.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038