>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Документальне оформлення операцій з обліку розрахунків з різними дебіторамиЦіна: 0 грн
Додана: 16.05.2011

Розмір файлу: 235.83 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.5/14Середня оцінка: 3.5ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ    6
1.1 Форми безготівкових розрахунків в Україні    6
1.2 Первинний облік розрахунків з різними дебіторами    9
1.3 Синтетичний облік розрахунків з дебіторами    13
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ    16
2.1 Завдання обліку розрахунків з різними дебіторами та облік розрахунків за виданими авансами    16
2.2 Облік розрахунків з підзвітними особами    18
2.3 Облік розрахунків за претензіями    19
2.4 Облік розрахунків за відшкодованих завданих збитків    22
2.5 Облік розрахунків з іншими дебіторами    24
2.6 Кореспонденція рахунків    25
ВИСНОВКИ    28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    31
ДОДАТКИ    33

ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
При організації бухгалтерского обліку розразунків необхідно використовувати основні нормативні документи, які діють в Україні. Облікова політика є складовою частиною фінансової звітності і повинна розроблятися самостійно кожним підприємством в Україні, зареєстрованим у встановленому законодавством порядку. Основна її мета - забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, необхідні для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних
рішень.
Підсумуємо, що безготівкові грошові розрахунки – це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коло кошти списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів. Безготівкові розрахунки в Україні регламентуються Інструкцією №368 “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 15.05.2009 р.
Під дебіторами розуміють підприємства, організації, фізичних осіб, які мають відносно даної установи дебіторську заборгованість. Дебіторська заборгованість – це заборгованість інших організацій, фізичних осіб, підприємств перед даною установою. Облік дебіторської заборгованості в бюджетних установах ведеться на рахунку 36 “Розрахунки з іншими дебіторами”.
Для обліку розрахунків за виданими авансами під поставку матеріальних цінностей , а також з оплати продукції та робіт, прийнятих замовником за частковою готовністю, передбачено рахунок 371 «Розрахунки за виданими авансами».
У процесі господарської діяльності у підприємств виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські витрати та службові відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові відносини з підзвітними особами, які відображаються на субрахунку № 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Для відображення розрахунків підприємства за належними до отримання відсотками, дивідендами, роялті й іншими доходами від вкладень (інвестицій) в інші підприємства , а також доходів від передачі в оренду майна призначений рахунок № 373 «Розрахунки за нарахованими доходами».
За результатами розрахункових операцій можуть виникати випадки недотримання чи невиконання умов договорів тощо, унаслідок чого незадоволена сторона виставляє претензії. В обліку такі розрахунки знаходять відображення на рахунку №374 «Розрахунки за претензіями».
Розрахунки підприємства з найманими працівниками з відшкодування завданого ними збитку, що виникли унаслідок недостач, розкладання або виробничого браку, в обліку відображають на рахунку №375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків».
Для здійснення кредитування членів кредитних спілок створюються кредитні спілки. Члени кредитної спілки з обумовленою в договорі періодичністю вносять членські внески, за рахунок яких за погодженою схемою кредитування здійснюється видача фінансового кредиту одному або декільком членам кредитної спілки. Облік таких розрахунків ведеться на субрахунку № 376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок».
Облік розрахунків з іншими дебіторами, що не передбачені схемою обліку на інших окремих рахунках, ведеться на рахунку № 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».
Аналітичний облік за рахунком 371 «Розрахунки за виданими авансами» ведеться за кожним дебітором у вигляді авансових платежів.
Аналітичний облік за рахунком 372 ведеться в розрізі підзвітних осіб окремо за кожною сумою, виданою їм під звіт.
Аналітичний облік на рахунку № 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» ведеться в розрізі видів таких доходів.
Аналітичний облік на рахунку 376 «Розрахунки за позиками членам кредитних спілок» ведеться за кожною виданою позикою, кожним членом спілки.
Аналітичний облік розрахунків на рахунку № 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» ведеться в розрізі кредиторів за кожною окремо нарахованою сумою.
Аналітичний облік розрахунків за відшкодування завданого збитку ведеться в розрізі винних осіб.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Закон України Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні (зі змінами і доповненнями від 02.12.2010).
2.    Інструкція №368 “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”.
3.    Батищева Н. Облік операцій за претензіями / Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 36 (582). – с. 5-8.
4.    Бєлоусов А. Розрахунки за претензіями: організація претензійно-позовної роботи, бухгалтерський і податковий облік / Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 83(750). – с. 3-6.
5.    Білоусова І.А., Барановська Т.В. Облікова політика в Україні: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 408 с.
6.    Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. –672 с.
7.    Герасим П.М. Управлінській облік на підприємстві: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка,2006. – 270 с.
8.    Герасим П.М., Кізима А.Я., Забчук В.Д. та ін. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навч. посібник./ За ред. П.Я. Хомина. – Тернопіль: Астон, 2006. – 432с
9.    Грабова Н.П. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. Посібник: 3-тє вид., доповн. – К: А.С.К., 2001. – 416 с.
10.    Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Карт-бланш, 2006. –288 с.
11.    Папиріна О. Пред’явлення претензій і податковий облік / Баланс. – № 12 (450). – 2003. – с. 35-38.
12.    Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. –245 с.
13.    Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. – Тернопіль: Лілея, 2007. –100 с.
14.    Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 628с.
15.    Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 578с.
16.    Сук Л.К. Закриття бухгалтерських рахунків / Бухгалтерія у сільському господарстві. – №4, 2005.
17.    Сук Л.К. Теорія бухгалтерського обліку. навчальний посібник. – К.: Інститут післядипломної освіти Київського університету ім.. Тараса Шевченка. – 2007. – 238с.
18.    Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А.С.К., 2007. –784 с.
19.    Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2006. – 784 с.
20.    Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. – Тернопіль: Астон, 2005. – 288 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038