>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємства як основа розробки конкурентної стратегіїЦіна: 0 грн
Додана: 04.05.2011

Розмір файлу: 129.59 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/3Середня оцінка: 5
 
Зміст

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА     7
1.1.     Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці     7
1.2.     Оцінка конкурентоспроможності підприємства    11
1.3.     Фактори, які впливають на конкурентоспроможність підприємства     17
РОЗДІЛ 2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І МОТИВИ ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА    21
2.1 Конкурентоспроможність як джерело нововведень     21
2.2 Передумови й мотиви оновлення виробництва    27
2.3 Стратегія і тактика оновлення виробництва    31
2.4 Загальні підходи до оновлення виробництва    36
2.5 Система безперервного покращення процесів і продуктів (СБППП)    45
РОЗДІЛ 3. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАТ „ФАРМАК” ТА РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ    53
3.1 Особливості розвитку фармацевтичної галузі України    53
3.2 Історична довідка про ВАТ „Фармак”    54
3.3 Структура управління та система менеджменту на підприємстві    56
3.4 Основні конкуренти і політика щодо досліджень та розробок    65
3.5 Стратегія ВАТ «Фармак» на наступні роки    70
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ    72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    76
ДОДАТКИ    79
 


Висновки та пропозиції

Таким чином, в результаті вивчення теоретичних аспектів було виявлено, що конкурентоспроможність підприємства в період становлення ринкових відносин є особливо важливим показником, тому що її підвищення забезпечує найбільш високу покупну спроможність виробів харчової промисловості.
Прямуючи до гнучкого використання своїх внутрішніх можливостей підприємство повинно забезпечувати собі технічну та економічну ефективність. Іншими словами, воно повинно знайти спосіб оптимального сполучення технічної та економічної ефективності для забезпечення найкращих умов пропозиції.
Дослідження в сфері розробки стратегії пройшли довгий шлях починаючи з ранніх робіт у 1960-х. Проте багато з ранніх концепцій є ефективними й досі, або знайшли своє відображення в сучасних дослідженнях. Якщо ранні дослідження в сфері розробки стратегії та впровадженні було спрямовано на визначення джерел успішної діяльності, пізніше в центр уваги потрапило вивчення процесу управління стратегією, а також пошуки джерел конкурентних переваг. Із зростанням ступеня динамічності конкурентних середовищ, дослідники усвідомили необхідність динамічного підходу до розробки стратегії. Такий підхід передбачає, що успіх організації не можна пояснити застосуванням конкретних методик.
Успішна діяльність в змінному середовищі – це властивість, яку необхідно постійно удосконалювати у відповідності до змін в конкурентному середовищі та цінностях і можливостях організації. В умовах, які швидко змінюються, неможливе застосування окремих "чистих" стратегій або використовувати результатами процесу стратегічного аналізу. Успішні стратегії виробляються та реалізуються в процесі творчості та новаторства, із застосуванням усіх вмінь, досвіду та таланту, які є в організації. Успішні стратегії керуються усвідомленням мети та обов'язку, які не можна насадити або передати словами, але які походять з організації та стали баченням, очевидним як всередині, так і за межами організації.
Отже, успішні стратегії провадяться швидше можливостями майбутнього, ніж обмеженнями минулого. Цього неможливо досягти послідовним індуктивно/дедуктивним підходом до розробки та впровадження стратегії. Такий підхід зазвичай приводить до загальновідомих рішень, які не завжди відрізняють організацію від її конкурентів. Необхідним є процес передбачення, який приводить до творчих рішень. Цей процес вимагає тісної співпраці усіх членів організації та відкритої й гнучкої структури спілкування.
Ведучи мову про комплексну оцінку конкурентоспроможності підприємства зазначимо, що дослідження внутрішніх умов формування виробничо-ресурсної бази передбачають:
-    оцінку фінансово – економічного положення підприємства – характеристика економічного потенціалу і господарської діяльності підприємства, ефективності роботи підприємства і його рентабельності, фінансового положення;
-    ревізію товарного асортименту підприємства і аналіз конкурентоспроможності продукції, що випускається – складання переліку номенклатури виробів, що випускаються, оцінка внеску кожного виду товару у прибутковість роботи підприємства, оцінка технічного і якісного рівня випускаємої продукції, оцінка витрат виробництва за номенклатурою виробів, що випускаються підприємством, аналіз цін по кожному з видів продукції;
-    аналіз стратегії підприємства на ринку – аналізується стратегія на ринку в цілому і по окремим його сегментам;
-    аналіз організаційної структури управління підприємством і складання його схеми;
-    діагностику і облік виробничих потужностей підприємства;
-    оцінку матеріало-технічної бази підприємства (забезпеченість матеріалами, енергією і сировиною);
-    оцінку науково-технічного потенціалу підприємства – ступінь забезпеченості науково-дослідницьких лабораторій і конструкторських бюро, рівень оперативності впровадження іновацій у виробництво, якість науково-технічних нововведень, рівень кваліфікації інженерних кадрів тощо;
-    оцінку планової роботи підприємства і ефективності виробничо-збутових і науково-технічних прогнозів;
-    оцінку робочої сили підприємства, його кадрового складу, рівня освіти і підвищення кваліфікації;
-    оцінку інформаційної інфраструктури підприємства;
-    оцінку маркетингових і комерційних складових діяльності підприємства;
-    оцінку системи формування і стимулювання попиту на продукцію, що випускається тощо.
Головна мета всіх досліджень – визначити конкурентні можливості підприємства, виявити його сильні і слабкі сторони, знайти шляхи удосконалення діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності фірми на внутрішньому та зовнішньому ринках.
В багатогранній роботі по досягненню конкурентоспроможності важливе місце належить показникам, які повинні характеризувати та давати змогу оцінювати конкурентоспроможність того чи іншого об`єкту.
Підсумуємо, що ВАТ "Фармак" є одним з провідних підприємств фармацевтичної промисловості України, якому належить понад 10 % ринку вітчизняних лікарських засобів. Діяльність фірми має дуже важливе значення для країни, тому що ВАТ "Фармак" виготовляє життєво необхідні ліки, надає робочі місця значній кількості громадян, забезпечує добродійну підтримку лікарень, а також є одним із найбільших платників податків в м. Києві.
Пріоритетними напрямками діяльності ВАТ "Фармак" є розробка і виробництво готових лікарських форм, субстанцій і напівпродуктів для їхнього синтезу, а також розробка та клінічні тестування нових лікарських засобів і закінчених лікарських форм у співробітництві з Академією Медичних Наук, Державним науковим центром лікарських засобів, вищими навчальними закладами, клінічними та лікувальними закладами України. Основними стратегічними напрямками розвитку є кардіологія, ревматологія, ендокринологія та офтальмологія.
За 2007 р. обсяг виробництва товарної продукції у діючих цінах склав 144,4 млн.грн.
Основний ринок збуту продукції ВАТ "Фармак" – фармацевтичний ринок України, відвантаження на який складає майже 88,7 % від загального продажу.
Основними споживачами продукції ВАТ "Фармак" на ринку України безпосередньо є комерційні структури, АТ "Фармація", аптечні бази, Міністерство охорони здоров’я, МВС України, медичні заклади, аптеки.
ВАТ "Фармак" має розвинену мережу каналів товарообігу. Це відомі в Україні фармацевтичні дистрибуторські фірми, які мають кваліфікованих співробітників та велику аптечну мережу. Також у товариства налагоджені канали збуту на ринки інших країн: Латвії, Білорусі, Болгарії, Казахстану, Росії.
Діяльність ВАТ "Фармак" є прибутковою. Обсяг реалізації продукції підприємства за 1 півріччя 2007 року склав 75 215 тис.грн.. Рентабельність реалізованої продукції за 2006 р. становить 27,16 %. Чистий прибуток за 2006 р. склав 8 807 000 грн. Інвестиційною діяльністю ВАТ "Фармак" не займається.
В результаті ретельно проведеного аналізу виробничої та фінансової діяльності підприємства можна зробити висновок, що загальне та фінансове положення підприємства є стабільним і стійким, є можливість самофінансування.
 
Список використаних джерел

1.    Закон України «Про підприємство».
2.    Закон України «Про конкуренцію».
3.    Азарян О.М. Маркетинг кондитерських товарів в Україні. – Донецьк, 1997. – 289 с.
4.    Азоєв Г.Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика. – М., 2004. – 329 с.
5.    Бабанский А.В. Системы непрерывного улучшения продуктов и процессов. – Мн.: "Экоперспектива". 1999. – 237 с.
6.    Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств – Львів, 1998. – 341 с.
7.    Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. – К., 2001. – 341 с.
8.    Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Шдруч. – К.: Вид-во КНЕУ, 1998. – 451 с.
9.    Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підруч. для вузів. – К.: Лібра, 1998. – 391 с.
10.    Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1994. – 411 с.
11.    Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М., 1998. – 410 с.
12.    Д’Інка В. Менеджмент ЗМК. Вступ. – К., 2004.
13.    Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоспособности предприятия. – Х.: Основа, 1995. – 289 с.
14.    Доил Д. Как создать предприятие. / Пер. с англ. – Таллин: Октобер, 1991. – 399 с.
15.    Зване Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ./ Авт. пред. и науч. ред. А. А. Горячев. - М.: Экономика, 2003. – 341 с.
16.    Зверинцев А. Б. Коммуникационный менеджмент. – СПб., 1997. – 467 с.
17.    Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночних отношений. – Х., 1997. – 294 с.
18.    Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность продукции. Теоретико-методологический аспект. – Кременчук, 1994. – 371 с.
19.    Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз. – К., 1999. – 401 с.
20.    Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. – К.: Вид-во КНЕУ, 1997. – 292 с.
21.    Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2000. – 288 с.
22.    Коломієць В. Міжнародні інформаційні системи. – К., 2001. – 362с.
23.    Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. – К.: Вид-во КНЕУ, 1998. – 299 с.
24.    Курбатков К.Є. Маркетинг і організаційно-економічні умови розвитку збутової діяльності в ринкових умовах. – Х., 1996. – 349 с.
25.    Лещишин М. Научная организация подготовки производства. Пер. со словацк. / Под ред. В.М. Данюлюка. – К.: Техника. 1998. – 328 с.
26.    Маршалкин Г.А. Производство лекарственных изделий. – К., 1994. – 284 с.
27.    Мочерний С.В. та ін. Основи економічної теорії. / За ред. С.В. Мочерного. – К.: «Академія», 1997. – 451 с.
28.    Поліщук В.М. Управління конкурентноздатністю виробництва. – К., 1997. – 261 с.
29.    Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993. – 374 с.
30.    Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. / А. Олійник. – К., 1996. – 510 с.
31.    Промисловий маркетинг: Теорія та господарські ситуації: Підруч. / За ред. А. О. Старостіної. – К.: Іван Федоров, 1997. – 265 с.
32.    Савельев Є. В. Маркетинг нового продукту. – К., 1994. – 310 с.
33.    Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия: Анализ и планирование. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Дело. 2000. – 376 с.
34.    Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Пер. с венг. / под ред. Б.В. Сазонова. – М.: Прогресс, 2004. – 236 с.
35.    Світова економіка: Підруч. / А. С. Філіпенко, О. I. Рогач, О. І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 2000. – 481 с.
36.    Спиридонов И. А. Мировая экономика: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 496 с.
37.    Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К.; М.; СПб.: Вид. дім "Вільямс", 1998. – 366 с.
38.    Фитхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара. – М.: «Бизнес-школа», 1995. – 329 с.
39.    Хрипач В.Я. Экономика предприятия. – Минск., 1997. – 672 с.
40.    Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. – М., 1996. – 231 с.
41.    Юданов А.Ю. Фирма и ринок. – М.: Знание, 2000. – 259 с.
42.    Юрчишин В. В. Валютні кризи: Моногр. – К.: УАДУ при Президентові України, 2000. – 265 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038