>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Оподаткування підприємства малого бізнесуЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 112.24 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/4Середня оцінка: 5ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1.Теоретичні основи оподаткування суб’єктів підприємництва........................5
1.1. Сутність поняття системи  оподаткування підприємств..............................................5
1.2. Принципи звичайної системи оподаткування.................................................12   1.3.Механізм справляння єдиного податку суб’єктів малого підприємництва.........................................................................................................20
РОЗДІЛ 2. Порівняльна характеристика систем оподаткування ППА „Поділля”...........................................................................................................................29
 2.1. Оцінка загальної системи оподаткування підприємства................................29 2.2. Сплата фіксованого сільськогосподарського податку.....................................41 2.3. Порівняння загальної системи оподаткування та фіксованого сільськогосподарського податку...................................................................................46
РОЗДІЛ 3. Удосконалення функціонування систем оподаткування суб’єктів малого підприємництва...................................................................................................50
3.1. Реформування систем оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні ..............................................................................................................................50
3.2. Стратегія податкової політики підприємства малого бізнесу.............................62
ВИСНОВКИ..............................................................................................................66
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................70
ДОДАТКИСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

      1. Закон України „ Про систему оподаткування” від 18.02.1997року. №77/97 – ВР.
2. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А.: Все про податки: довідник  / під ред. М.Я.Азарова. – К.: Експерт – ПРО, 2000.
3.  Бланк И. А. Управление денежными потоками. – К.: Ника – Центр, Эльга, 2002. – 736с. – (Серия «Библиотека финансового менеджера»; Вып. 8).
4. „ Все про податки”: Довідник/ Азаров М. Я., Кольга В. Д., Онищенко В. А. – К., - 2000.
5. Василевська Г.В. „ Податкова політика у регулюванні економічного зростання” // Фінанси України. – 2003. - №2. – с.39-43
6. Василик О. Д. „ Теорія фінансів”: Підручник. – К.:НІОС, 2001. – 416с.. 
7. Воронкова О. М. Трансформація Системи оподаткування в Україні // Фінанси України. — 2000 р. №1, ст. 118-123
8. Геча П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – К., 2003.
9. Горский И.В. Налоговая политика и экономический рост // Финансы. - 2000. - №1. - С. 22-26
10. Дема Д. І. „ Оподаткування фермерських господарств”: - Житомир, 1999р..
11. Десятнюк О. М. „ Податкова система ”, Навчально-методичний посібник. – Тернопіль ,2001. – 100с..
12. Д’яконова І. І. „Податки та податкова політика України” – К.: Наукова думка, 1997,- 122с..
       13.  Журавська І. Шинкаренко Д. Українська система оподаткування: теперішнє і майбутнє // Бухгалтерія: Збірник систематизованого законодавства. — 2000р.  — №37, ст. 6-19
14. Завада О. Пільги для СП: випробування суспільства на зрілість // Уряд. кур'єр - №53. - 23 березня 2000 р. - С. 5.
15.    Іванов Ю. Прибутковий податок: особливості визначення суб’єкта оподаткування // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. — 2000 р. — №10. ст. 87-96
16.Ісаншина Г. Ю. „Податковий менеджмент” : Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.- 260с..
17.Камінський Р. Чергове покарання // Уряд. кур'єр. - №61 від 5 квітня 2001 р. - С. 7.
18. Капаєва Л. М. Фінансове право : Навч. посібник / Л. М. Капаєва, М. С Лях. –   К. : Центр навчальної літератупи, 2004. – 284с..
19. Кириленко О. Класичні засади оподаткування у вітчизняній системі // Фінанси України. — 1999р. — №11. — с. 114-122
20.    Крисоватий А. І., Десятенюк О. М. Податкова система : Навч. посібник – Тернопіль: Карт – бланк, 2004
21.    Концепція реформування податкової системи України // Посередник. — 2000р. --№14
22.Кулигин П.И. Стимулирующая функция налогов в переходной экономике: из опыта Венгрии, Польши и Чехии // Проблемы прогнозирования. - 2000. - №6. - С. 135-145.
23.    Лях Л., Короткевич О. Основне протиріччя державної амортизаційної політики та шляхи його подолання // Економіст. - 2000. - №3. - С. 103-107.
24.    Мельник В. М., Грицаєнко І. А., Іванишина О. С. „Оподаткування підприємницької діяльності” : Навч. посібник – К.,2003
25.    Никитин С., Глазова Е., Степанова М. Изменения в системе налогообложения // Мировая экономика и международные отношения. - 1999. - №8. - С. 35-41.
26.    Нортон Л. Фундаментальні аспекти ефективної податкової системи // Економіка. Фінанси. Право. — 2000 р . — №2, ст. 6-11
27.    Онисько С. М. „Податкова система” : Підручник / С. М. Онисько, І. М. Тофан. – Львів : Магнолія Плюс, 2004. – 312с..
28.    Орлюк О. П. Фінансове право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528с..
29.    Пілховський В. Основні засади формування податкової політики в Україні на сучасному етапі // Економіка. Фінанси. Право. --2000р. — №4, ст. 15-17
30.     Правознавство : Підручник / Авт. Кол.: Демський С. Е., Ковальський В. С., Колодій А. М. (керівник авт. кол.) та інші; За ред. В. В. Копєйчикова. – 5- те видання, перероб. та доп.- К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736с. – Бібліогр. С. 724 – 726. Авт. 4-го вид.: А. М. Колодій, І. В. Опришко (керівники авт. кол.), С. Е. Демський та ін..
31.    Проблеми реформування податкової системи в Україні // Економіст. --2000р. — №3, ст. 13-15
32.    Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. Кол. І наук. Ред. Проф.. А. М. Поддєрьогін. 3–тє вид., перероб. та доп. -  К.: КНЕУ, 2000.-460с.,іл.
33.    Фінансове право України: підручник / Г.В.Бех, О.О, Дмитрик, І.Є.Криницький., за ред. М.П.Кучерявенка. - К.:ЮРІНКОМ ІНТЕР, 2004.
34.    Чепіжко В. Ми знову стимулюємо інших // Уряд. кур'єр. - №49. - 20 березня 2001 р. - С. 4.
35.    Черник Д.Г. Экономическое развитие и налоги // Финансы. - 2000. - №5. - С. 30-33.
36.    Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. - К.: Ін-т економіки НАН України, 2000. - 219 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038