>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Цивільна правотворчість римських юристів періоду імперіїЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 88.78 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ


 ВСТУП…………………………………………………………………..….2
 РОЗДІЛ 1. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ…………..10
1.1. Джерела права класичного періоду…………………………….…10
1.2. Римська юридична освіта. Юридичні школи…………………….19
1.3. Найвидатніші римські юристи…………………………………….23
Висновки  до Розділу1…………………………………………………….29
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ОКРЕМИХ ІНСТИТУТІВ ЦИВІЛЬНОГО ТА    ПРЕТОРСЬКОГО ПРАВА……………………………………………….32
                 2.1. Загальні тенденції розвитку цивільного та преторського права…32
                 2.2. Консенсуальні договори………………………………………….…35
                 2.3. Цивільні res in re aliena –  права власності на чужі речі…………..48
  Висновки до Розділу 2……………………………………………………..57
                 РОЗДІЛ 3. КОДИФІКАЦІЯ ЮСТИНІАНА………………………...…..59
  Висновки до Розділу 3……………………………………………………..79
                 ВИСНОВКИ……………………………………………..………………..81
                 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………..87СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1.    Балух В. О., Коцур В. П. Історія Стародавнього Риму : курс лекцій / В.О. Балух, В. П. Коцур. – Чернівці : Книги ХХІ, 2005. – 680 с.
2.    Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения)  / М. Бартошек; [пер. с чешск.]. – М. : Юрид. лит., 1989. – 448 с.
3.    Боголепов Н. П.  Учебник истории римського права / Н.П. Боголепов ; под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. − М. : Зерцало, 2004. – 568 с.
4.    Борисевич М. М. Римское гражданское право : учебное пособие / М.  М. Борисевич. – М. : Изд-во МНЭПУ, 1995. – 140 с.
5.    Гай. Институции. Книги 1 – 4 / Гай; [пер. с латинского Ф. Дадынского]; под. ред. В. А. Савельева, Л. Л. Кофанова. – М. : Юристъ, 1997. – 362 с.
6.    Галанза П. Н. Государство и право Древнего Рима / П. Н. Галанза. – М. : Изд-во МГУ, 1963. – 344 с.
7.    Гарсио Гаррида М. Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты : учебник для вузов / М. Х. Гарсио Гаррида ; [пер. с исп.] ; под ред. Кофанова Л. Л. – М. : Статут, 2005.  –  812 с.
8.    Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права / Д. Д. Гримм ; под редакцией и с предисловием А. А. Томсинова. − М. : Издательство „Зерцало”, 2003. – 496 с.
9.    Дигесты Юстиниана ; [пер. с латынского] ; отв. ред. Л. Л. Кофанов . – М. : Статут, 2002. – Т.І. – 584 с.
10.     Дигесты Юстиниана ; [пер. с латынского] ; отв. ред. Л. Л. Кофанов . – М. : Статут, 2003. – Т.ІІІ. – 573 с.
11.     Дигесты Юстиниана ; [пер. с латынского] ; отв. ред. Л. Л. Кофанов . – М. : Статут, 2004. – Т. IV. – 780 с.
12.     Дождев Д. В. Римское частное право / Д. В. Дождев. − М. : Норма-Инфра, 1999. – 784 с.
13.     Зелинский Ф. Ф. История античной культуры  / Ф. Ф. Зелинский ; ред. и прим. С. П. Заикина. − 2-е изд. – СПб; Марс, 1995. – 380 с.
14.     История Византии / отв. ред. Сказкин С. Д. – М. : Наука, 1967 . – Т.1. – 499 с.
15.     Катрич В. М. Держава і право Стародавнього Риму / В. М. Катрич. – К. : Вид-во Київського університету, 1974. – 245 с.
16.     Косарев А. И. Римское право / А. И. Косарев. – М. : Юрид. лит., 1986. – 160 с.
17.     Макарчук В. С. Основи римського приватного права : навчальний посібник  / В. С. Макарчук. – 2-е вид., доп. – К. : Атіка, 2003. – 256 с.
18.     Нагнибіда, В. І. Класифікація прав на чужі речі в цивільному праві / В. І. Нагнибіда // Приватне право і   підприємництво: зб. наук. пр. — 2006. — Вип.5. – С. ? - ?98 с.
19.     Новицкий И. Б. Римское  право / И. Б. Новицкий. – 6-ое изд., стереот.  – М., 1996. – 245 с.
20.     Омельченко О. А. Римское право : учебное пособие / О. А. Омельченко. — 2-е изд., исправл. и доп. — М. : ТОН - Остожье, 2000. — 208 с.
21.     Основи римського приватного права : навчальний посібник / [за ред. Т. А. Веремчук] – Львів : Ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 2000. – 238с.
22.     Онови римського приватного права   : підручник / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. Домшенко та ін.; за заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. – Х. : Право, 2008. – 224 с.
23.     Орач Є. М., Тищик Б. Й. Основи римського приватного права  : курс лекцій / Є. М. Орач, Б. Й. Тищик. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 272 с.
24.     Памятники римского права. Законы ХІІ таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана  . – М. : Зерцало, 1997. – 608 с.
25.     Перетерский, И. С. Дигесты Юстиниана : очерки по истории составления и общая характеристика / И. С. Перетерский. – М. : Госюриздат, 1956. − 131 с.
26.     Підопригора О. А. Основи римського приватного права : підручник для студентів юрид. вузів та факультетів / О. А. Підопригора. – К. : Вентурі, 1997. – 336 с.
27.     Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право : підручник / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов.  –  К. : Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.
28.     Пухан Иво, Поленак-Акимовская Мирьяна. Римское право  : базовый учебник. / Иво Пухан, Поленак-Акимовская Мирьяна ; [перевод с македонського д. ю. н. проф. В. А. Томсинова и Ю. В. Филиппова] ; под. ред. проф. В. А. Томсинова. – М. : Издательство ЗЕРЦАЛО, 1999. – 448 с.
29.     Покровский  И. А. История римского права / И. А. Покровский. – СПб. : Издательско–торговый дом «Летний сад», 1988. – 560 с.
30.     Покровский И. А. История римского прав  / И. А. Покровский. – Мн. : Харвест, 2002. – 528 с.
31.     Римское частное право : учебник / под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С. Перетерского. − М. : Юристъ, 1996. – 544 с.
32.     Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права : учебник / Чезаре Санфилиппо ; под. ред. Д. В. Дождева – М. : Издательство БЕК, 2002. – 400 с.
33.     Трофанчук Г. І. Римське приватне право : навчальний посібник / Г. І. Трофанчук – К. : Атіка, 2006. – 248 с.
34.     Франчози Дж. Институционный курс римського права  / Дж. Франчози ; [пер. с итальянского] ; отв. ред. Л. Л. Кофанов. – М. : Статут, 2004. – 428 с.
35.     Харитонов Е. О. Основы римского частного права  / Е. О. Харитонов. – Ростов н/Д : изд-во «Феникс», 1999. – 416 с.
36.     Хвостов В. М. Система римского права : учебник / В. М. Хвостов. – М. : Издательство „Спарк”, 1996. – 522 с.
37.     Хутыз М. Х. Римское частное право  / М. Х. Хутыз. − М. : Былина, 1995. – 172 с.
38.     Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домиция Ульпиана  / [перевод с латинского Е. М. Штаерман] ; отв. ред. и сост. Л. Л. Кофанов. – М. : Зерцало, 1988. – 287 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038