>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Формування концепції природних невідчужуваних прав людиниЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 35.79 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0курсова робота, 34 сторінки


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ


1.    Конституція України від 28 червня 1996 року. – Харків: Парус, 2003. – 46 с.
2.    Антонович М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток та сучасний стан // Право України. – №12. – 2003. – С.75-79.
3.    Бачинін В.А., Журавський В.С., Панов М.І. Філософія права: підручник для юрид. спец. вищих навч. закладів. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.– 472 с.
4.    Венгеров А.Б. Теория государства и права: Ученик для юридических вузов. – М.: Омега-Л, 2004. – 608 с.
5.    Гречанінова В.О. Дотримання прав людини в Україні (історичний аспект) // Політика і час. – №12. – 2002. – С.65-74.
6.    Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів./ за ред. М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. – Харків: Право, 2002. – 432 с.
7.    Кельман М.С., Мурашин О.Г.,Хома Н.М., Загальна теорія держави і права: Підручник. – Львів: «Новий світ –2000», 2003. – 584 с.
8.    Козюбра М.І. Права і свободи людини і громадянина у новій конституції України // Адвокат. – №2. – 1996. – С.3-6.
9.    Максимов С. Природно-правове мислення // Вісник Академії правових наук України. – №4(27)-2001. – С.155-164
10.    Международные акты о правах человека: Сборник документов. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – 784 с.
11.     Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М.: Издательская группа ИНФА·М – Норма, 1997. – 652 с.
12.    Права человека / за ред. Е.А.Лукашева. – М.: Норма, 2000. – 573 с.
13.    Проблемы общей теории права и государства: Ученик для вузов/ за ред. В.С.Нерсесянца. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 832 с.
14.     Себайн Дж.Г, Торсон Л. Історія політичної думки: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 838 с.
15.    Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2004. – 704 с.
16.    Соберон Ф. Довготривалий марш // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1998. – №12.– С.16-17.
17.    Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник: Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.
18.    Теория государства и права: Ученик для юрид. вузов и факультетов / под ред.     В.М. Корельского и В.Д. Перевалова – М.: Издательская группа ИНФА·М – Норма, 1998. – 570 с.
19.     Теория государства и права: Учебник / под ред. В.К. Бабаева – М.: Юристъ, 2004. – 592 с.
20.     Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.:Юрайт, 2000. – 432 с.
21.     Чиркин В.Е. Общечеловеческие ценности и современное государство // Государство и право. – №2. – февраль 2002. – С.5-13
22.     Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.
23.     Яременко Т. Становлення інституту прав людини в історії українського державотворення (1917-1920 рр.) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – №3. – 2003. – С.406-414
24.    10-Грудня – Міжнародний день прав людини // Адвокат. – №6. – 2002. – С.13-14
25.    Юридична енциклопедія: В 6 т./ за ред. Ю.С.Шемшушенко. – Т.5. – К.: Українська енциклопедія, 2003.– 736 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038