>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Цивільний позов у кримінальній справіЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 62.5 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1/2Середня оцінка: 1ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………………3                                                                                                                          

Розділ І  Підстави  та   суб’єкти   цивільного   позову   в   кримінальній    
справі ………………………………………………………………………………...7                                                                                                                   
1.1.Поняття та зміст підстав заявлення цивільного позову……………………….7                                        
1.2.Суб`єкти,  що  мають  право  на  заявлення  цивільного позову………………………………………………………………………..………34                                                    

Розділ ІІ Провадження по цивільному позову в стадії досудового розслідування злочину ……………………………………………………….…..57                                                                                                                       
2.1.Поняття  та  зміст  приводів  до   порушення  провадження   по   цивільному  
 позову ………………………………………………………………………………57                                                                                                                             
2.2.Вжиття заходів процесуального примусу по забезпеченню цивільного позову………………………………………………………………………………..65
 
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..80                                                                                                                   

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  ТА ЛІТЕРАТУРИ………………..84                                                                                                                                                                                     
 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ


1.Кримінально-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради
УРСР. – 1961. - №2. - ст.15 (із наступними змінами і доповненнями).
2.Цивільно-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1963. - №30. – ст.464 (із наступними змінами і доповненнями).
3.Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України - 1991. - №53 - ст.793 (із наступними змінами і доповненнями).  
4.Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №22. - ст.303 (із наступними змінами і доповненнями).  
5.Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №1. – ст.1.
6.Кримінально-процесуальний кодекс України. Проект підготовлений робочою групою Кабінету Міністрів України (на 1 березня 2000 р.) – К.,2000.
7.Закон України “Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України” від 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - №25 (Спецвипуск). – ст.1142.
8.Кримінальний кодекс України // Офіційний вісник України. - 2001. - №21. - Ст.920.
9.Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р.// Голос України - №51 – 19 березня 2002 р.
10.Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України, 2003, №11, ст.461.


11.Александров С.А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовном процессе./Досудебные стадии/: Учебное пособие. - Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1976. – 124 с.
 12.Альперт С.А. Защита в советском уголовном процессе прав и законных интересов лиц, понесших имущественный ущерб от преступления: Текст лекций. / С.А. Альперт. – Харьков: Харьк. Юрид. ин-т, 1984. – 36с.
 13.Васькин В.В. Установление и возмещение ущерба по уголовным делам // Вопросы уголовного процесса. – Вып.3. - Саратов, 1984.
 14.Газетдинов Н.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1990. – 95 с.
15.Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. - К.: Юрінком Інтер, 1998. – 192 с.
 16.Гуреев П.П. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. - М.: Госюриздат,1961. – 95 с.
17.Давлетов А.Д. Гражданский иск в уголовном деле – важное средство охраны социалистической и личной собственности. (По материалам УзССР). – Нукус: Каракалпакия, 1969. – 148 с.
18.Даев В.Г. Право на предъявление гражданского иска в уголовном процессе // Советская юстиция. – 1972. - №21.
 19.Дубривный В.А. Потерпевший на предварительном следствии в советском уголовном процессе / Под ред. проф. А.Л. Цыпкина. - Саратов: Приволж. кн. изд., 1966. – 100 с.
20.Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ // Під ред. Коляди П.В. - К.: МВС ГСУ, 2001. - 239 с.
 21.Зинатуллин З.З. Возмещение материального ущерба в уголовном процессе. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1974. – 99 с.
 22.Кримінальний процес України: Підруч. для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін.; За ред. Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця. – Харків: Право, 2000. – 496 с.
23.Куцова Э.Ф. Гражданский иск в уголовном процессе. Лекции для студентов юрид. фак. - М.: Изд-во моск. ун-та, 1963. – 35 с.
24.Мазалов А.Г. Гражданский иск в уголовном процессе. - Изд. 2-е, исп. и допол. - М.: Юрид. лит., 1977. – 176 с.
25.Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 1999. – 536 с.
26.Михлин А.С. Последствия преступления. – М.:Юрид. лит., 1969. - 104с.
27.Муравин А.Б. Уголовный процесс: Учебное пособие. - Х.: ООО «Одиссей», 2000. - 400 с.
28.Нарижный С. Возмещение морального вреда, причиненного потерпевшему: уголовно-процессуальный аспект // Российская юстиция. - 1996. -№9.
29.Никулин Е.С. Возмещение ущерба, причиненного правонарушением. – М.: Юрид. лит., 1983. - 159 с.
30.Новичкова З.Т. Обеспечение гражданского иска в советском уголовно-процессуальном праве. / Проблемы правосудия. - Вып.38. - К.: Выща школа, 1978.
31.Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. - К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. - 275 с.
32.Палиюк В.П. Моральный (неимущественный) вред. - К.: Право, 1999. - 232 с.
33.Пиантковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. - М.: Юридическая литература, 1961.
34.Полуденный Н. Юридические лица как объект посягательства со стороны средств массовой информации. // Юридическая практика. - 1999. - №11.
35.Понарин В.Я. Защита имущественных прав личности в уголовном процессе России. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1994. - 187 с.
36.Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1978 р. №8 “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами України норм кримінально-процесуального законодавства, якими передбачені права потерпілих від злочинів” (із наступними змінами і доповненнями ) // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1997 роки). – Сімферополь: Таврія, 1998.
37.Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1989 р. №3 «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» (із наступними змінами і доповненнями) // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1997 роки). – Сімферополь: Таврія, 1998.
38.Постанова Пленуму Верховного Суду України  від 27 березня 1992 р. №6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» (із наступними змінами і доповненнями) // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1997 роки). – Сімферополь: Таврія, 1998.
39. Постанова Пленуму Верховного Суду України від1 квітня 1994 р. №1 "Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини" /Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1997 роки). – Сімферополь: Таврія, 1998.
40.Постанова Пленуму Верховного Суду України  від 31 березня 1995 р. №4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди”// Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1997 роки). – Сімферополь: Таврія, 1998.
41.Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1999 року  №6 "Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу" (із наступними змінами і доповненнями) // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. - Х.: "Одіссей", 2003.
42.Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23 марта 1979 года №1 “О практике применения судами законодательства о возмещении материального вреда, причиненного преступлением”// Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российиской Федерации) по уголовным делам. – М.: Спарк, 1995.
43.Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 28 мая 1954 года №6 “О судебной практике по взысканию материального вреда, причиненного преступлением”// Сборник постановлений Пленума Верховного Суда  СССР, 1924-1977. - Часть 2. - М.: Известия, 1978.
44.Рабінович Р. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід. Право України. - 2002. - №4.
45.Савицкий В.М., Потеружа И.И. Потерпевший в советском уголовном процессе. - М.: Госюриздат, 1963. - 171 с.
46.Смітієнко З., Клименко Я. Обов’язок слідчого по своєчасному забезпеченню цивільного позову // Право України. – 2002. - №4.
47.Советский уголовный процесс: Учебник / Под ред. Б.А. Викторова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит.,1979. - 432 с.
48.Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. – К.: А.С.К., 2002. - 1056 с.
9.Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Навч. посіб. - К.: “Юрінком Інтер”, 1999. - 576 с.
50. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М.: Герда, 1998. – 256 с.
51.Уголовный процесс/ Под ред.  Н.С. Алексеева,  В.З. Лукашевича,  П.С. Элькинд - М.,1972. - 583 с.
52.Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред.В.П.Божьева - М.: Спарк, 1998. - 591 с.
53.Узагальнення практики відшкодування судами матеріальних збитків, заподіяних злочином // Архів Верховного Суду України за 1997 р.
 
 54.Цивільний кодекс України (науково-практичний коментар). - Х.: ООО «Одіссей», 2000. - 800 с.
55.Цивільне право України. Загальна частина: Навчальний посібник для юридичних вузів / І.А. Бірюков, Ю.О. Заіка, В.М. Співак. - К.: Наукова думка,2000. – 304 с.
56.Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. - Изд. 4-е исправл. и перераб. – М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1962. - 503 с.
57.Шаповалова Л.І. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності в досудових стадіях кримінального процесу: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / НАВСУ.  – Київ., 2001. - 18 с.
 


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038