>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Характеристика стадій кримінального процесуЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 32.08 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
 ДОСЛІДЖЕННЯ СТАДІЙ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 6
1.1 Загальне поняття про кримінальний процес 6
1.2 Стадії у кримінальному процесі: суть і значення 12
РОЗДІЛ 2 СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ
ХАРАКТЕРИСТИКА 16
2.1 Основні стадії кримінально-процесуального судочинства 16
2.2 Виняткові стадії кримінально-процесуального судочинства 27
Висновки 30
Список використаних джерел та літератури 32 


Список використаних джерел та літератури

1.    Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України, від 28 червня 1996 року.
2.    Кримінально-процесуальний кодекс України (зі змінами на 24 травня 2007 року.). – К.: Видавничий Дім “Ін Юре “ 2008.
3.    Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами норм кримінально-процесуального законодавства, якими передбачені права потерпілих від злочинів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1978 р. № 8 (із змінами від 29 червня 1984 р. Та 4 червня 1993 р.).–Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. – Ч. 2.– К., 1995.– С. 252–256.
4.    Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 вересня 1989р. № 3 (із змінами від 25 грудня 1992 р.) //Бюлетень законодавства і юридичної практики України.–К., 1995.– № 1.– С. 302–309.
5.    Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. – Ч. 1.– К., 1995.– С. 31–37.
6.    Альперт С.А.. Субъекты уголовного процесса. – Харьков, 1997.– С. 47–51.
7.    Альперт СА. Защита в советском уголовном процессе прав и законных интересов лиц, понесших имущественный ущерб от преступления .– Харьков, 1984.
8.    Джелалов О.К. Держава і право. – Вип. 16. – К., 2002. – 78 с.
9.    Збірник нормативно - правових актів щодо охорони правопорядку. –К.: УАВС, 1996. – 571 с.
10.    Клименко Я.О. Цивільний позов як одна із форм забезпечення слідчим відшкодування шкоди, завданої злочином: Дис. канд. юр. наук: 12.00.09.– Київ, 2003.
11.    Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України. – К.: Юрінком Інтер.– 2003.
12.    Коляда П.В. Кримінально-процесуальний кодекс України потрібен слідчим // Юридичний вісник України. – 2001. - №9 – С.11.
13.    Кримінальний кодекс України.: Науково-практичний коментар / Н.Ф.Антонов, М.І. Бажанов, Ф.Г.Бурчук та інші. – К., 1999. – 601 с.
14.    Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К., 2004. – 475 с.
15.    Кримінальний процес України: Підручник. – Харків, 2000. – 511 с.
16.    Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар//За заг. редакцією Маляренка В.Т., Гончаренка В.Г.- К.: Форум, 2003.
17.    Михеєнко М.М. Нор В.Г. Кримінальний процес України: Підручник – 2-ге видання перероблене і доповнене. – К.: Либідь, 1999. – 516 с.
18.    Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П., Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 413с.
19.    Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. – К.: А.С.К., 2002. – 1056 с. (Нормативні документи та коментарі).
20.    Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. (автори Міхеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я,  Під. Ред. В.Т. Нор та інш.). – К.: Юрінком, 1995. – 640 с.
21.    Никоненко М. Деякі питання презумпції не винуватості і права особи на захист у кримінальному процесі // Право України. – 1999. - №4.
22.    Новицький І.В. Цивільний позов в кримінальній справі та шляхи вирішення // Право України. – 2001.– № 2.
23.    Смирнов М. Дистанційне кримінальне судочинство: реальність та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України. – К., 2004 – 15 с.    
24.    Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. - 576 с.
25.    Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 4-те вид., доп. і переробл. - К.: Видавництво А.С.К., 2007. - 1120 с.
26.    Тертишник В.М. Уголовный процесс. – Харьков, 1997. – 493 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038