>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Управління наукоюЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 56.89 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1/1Середня оцінка: 1ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОЮ 6
1.1 Поняття державного управління 6
1.2 Формування сучасної організаційної науки 14
1.3 Наукові заклади й наукові товариства в Україні 26
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НАУКОЮ В УКРАЇНІ 31
2.1 Правовий статус суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності 31
2.2 Державні гарантії діяльності вчених, наукових працівників 39
2.3 Пенсійне забезпечення та соціальний захист наукового
працівника 43
2.4 Повноваження суб’єктів державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності 50
РОЗДІЛ 3. ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У НАУКОВІЙ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  55
ВИСНОВКИ 63
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 66
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність від 07.07.2010//ВВР. – 2010, N 41-42, ст.529
2.    Закон України Про наукову та науково-технічну експертизу: від 10 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1995. - № 9. - Ст. 56.
3.    Законодавство України про охорону працю // Зб. норматив. документів. – К., 1995. – Т. 3.
4.    Коментар до Конституції України. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996.
5.    Конституція України. – К.: Юрінком, 1996.
6.    Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2000. – 1072 с.
7.    Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників: Постанова КМУ від 14 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 24. – Ст. 1015.
8.    Про затвердження Положення про атестацію державних науково-дослідних установ: Постанова КМУ від 7 квітня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 14. – Ст. 545.
9.    Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників: Постанова КМУ від 13 серпня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 1719.
10.    Про затвердження Положення про Комісію Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку: Постанова КМУ від 26 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 4. - Ст. 140.
11.    Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності: Закон України в редакції від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 2-3. – Ст. 20.
12.    Аверьянов В. Б. Организация аппарата государственного управления (структурно-функциональный аспект). – К., 1985. – С. 68-78.
13.    Аверьянов В.Б. Некоторые вопросы гносеологической характеристики социально-управленческих отношений // Правовые проблемы управления народным хозяйством. – К., 1976. – 15с.;
14.    Авер’янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. – 1998. – № 7.
15.    Авер’янов В. Актуальні завдання реформування адміністративного права // Право України. – 1998. – № 8.
16.    Адміністративне право України. Підручник. / За ред. проф. Ю. П. Битяка. – Харків, 2000.
17.    Алексеев С.С. Право и управление в социалистическом обществе (общетеоретические вопросы) // Сов. госуд. И право. – 1973. – № 6. – С. 13.
18.    Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание й управление. – М., 1981. –С.19
19.    Бандурка О. М. Адміністративна діяльність. Частина особлива. –Харків, 2000.
20.    Бахрах Д. Н. Административное право. Общая щасть. -- М., 1993.
21.    Бахрах Д. Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.,1997. – 345 с.
22.    Битяк Ю.П., В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. Административное право Украины. – Харьков, 2003. – 451 с.
23.    Біла Л. Р., Картузова І. О. Організація державної служби в Україні: Навч.-метод, посіб. Одеса: Юрид. літ., 2000.
24.    Бойко М. Д. Трудове право України. Навч. посіб. – К.: Олан, 2002.
25.    Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. – Харьков: Консум, 1998.
26.    Герасимов А.П, Противоречия й закономерности государственного управления // Сов. госуд. и право. – 1986.
27.    Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студ. юрид. вузів та факультетів. – К.: Вілбор, 1999.
28.    Гончарук С.Т. Адміністративне право України. – К., 2001. – 387 с.
29.    Державне управління в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. В. Б. Авер’янова. – К., 1999.
30.    Драго Р. Административная наука. – М., 1982. – 195 с.
31.    Забарный Г.Г. Административное право Украины. – К., 2001. – 412 с.
32.    Ківалов С. В. Вища юридична освіта на півдні України: вчора, сьогодні, завтра / 36. наук, праць ОДЮА. – Одеса, 1998.
33.    Ківалов С. В. Державний контроль в Україні: Тези наук.-практ. конф. –Одеса, 1992.
34.    Ківалов С.В., Біла Л.P. Адміністративне право України. – Одеса: 2002. – 431 с.
35.    Клименко Г.Б. Адміністративне право. – Харків, 2005. – 478 с.
36.    Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 1998. – 298 с.
37.    Коваль Л.В. Административное право. – К., 2005. – 420 с.
38.    Козлов Ю.М. Административные правоотношения. – М., 1976. – С. 152.
39.    Коліушко І. Адміністративна реформа в Україні // Право України. – 1998. – № 2.
40.    Колпаков В.К.Административное право Украины. – К., 2005. – 358 с.
41.    Кононенко О. Адміністративна відповідальність за Законом України «Про виконавче провадження» // Право України. – 2001. - № 5. - С. 103.
42.    Копєйчиков В.В. Правознавство. - К.: Юринком Інтер, 1999. – 369 с.
43.    Кубко Є. Нові наукові погляди в адміністративному процесі // Право України. – 2001. – № 4. – С. 127.
44.    Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. – М., 2001. – 254 с.
45.    Лапка О. Соціальний захист деяких категорій державних службовців: визначення його поняття // Право України. – 2001. - № 3. - С. 47.
46.    Малеин Н. С. Правонарушения: понятие, причины, ответственность. – М., 1995. – 287 с.
47.    Неумивайченко Н. Правила поведінки державних службовців: практичні питання // Право України. – 2001. – № 2. – С. 80.
48.    Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. – 2001. – № 4. – С. 62.
49.    Овсянко Д. М. Административное право. – М., 1997. – 416 с.
50.    Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрямки // Право України. – 1998. – № 1.
51.    Павловский Р.С. Административное право. – К., 1996. – 501 с.
52.    Печеницын В.А. Состав административного проступка и его значение в юрисдикционной деятельности органов внутренних дел. - Хабаровск, 1998. – 218 с.
53.    Прокопенко В. І. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. – Харків: Консум, 1999.
54.    Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
55.    Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право. – М., 1972.
56.    Сорокин В. Д. Проблемы административного процесса. – М., 1968.
57.    Сурілов А. В. Основи загальної теорії держави і права. – Одеса: Одеський університет, 1995.
58.    Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. - М., 2005. – 476 с.
59.    Тихомиров Ю. А. Публичное право. – М., 1995. – 396 с.
60.    Цветков В. В. К вопросу об эффективности и качестве управления // Сов. госуд. и право. – 1980. – № 6; Эффективность и качество управленческой деятельности (государственно-правовой аспект). – К., 1980.
61.    Юсупов В. А. Теория административного права. – М., 1985. – 341 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038