>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Управління діловою карєрою державних службовцівЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 196.03 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛОВОЇ КАР’ЄРИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 8
1.1 Інститут державної служби в Україні: зміст та особливості реалізації 8
1.2 Ділова кар’єра: поняття, види та етапи 21
Висновки до розділу 31
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЛОВОГО КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 33
2.1 Законодавче регулювання державної служби 33
2.2 Специфіка управління людськими ресурсами та реалізація кар’єрного зростання в державній службі України 48
Висновки до розділу 63
РОЗДІЛ 3 УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ДОСЯГНЕННЯ ДІЛОВОЇ КАР’ЄРИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 65
3.1 Особливості управління діловою кар’єрою та самоменеджмент державних службовців 65
3.2 Проблеми та перспективи професійного зростання державних службовців 76
Висновки до розділу 89
ВИСНОВКИ 91
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 94
ДОДАТКИ………………………………………………………………………104

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР [текст] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – К., 1996. – № 30. – Ст. 141.
2.    Кодекс України «Кодекс законів про працю України» від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (зі змінами та доповненнями) [текст] / Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки // Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1971. – № 50. – Ст. 375.
3.    Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 05 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР [текст] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – К., 1995. – № 34. – Ст. 266.
4.    Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII [текст] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – К., 1993. – № 52. – Ст. 490.
5.    Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. № 1629-IV [текст] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – К., 2004. – № 29. – Ст. 367.
6.    Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР [текст] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. – К., 1997. – № 24.
7.    Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV [текст] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. – К., 1999. – № 20-21.
8.    Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 червня 2001 р. № 2493-III [текст] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – К., 2001. – № 33. – Ст. 175.
9.    Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 1998 р. № 810/98 [текст] / Президент України // Офіційний вісник України. – К., 1999. – № 21. – Ст. 32.
10.    Указ Президента України «Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу» від 5 березня 2004 р. № 278 [текст] // Голос України. – 2004. – 17 березня. – С. 3.
11.    Указ Президента України «Про концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні» від 20.02.2006 р. № 140/2006 [текст] / Президент України // Офіційний вісник України. – К., 2006. – № 8. – Ст. 421.
12.    Указ Президента України «Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні» від 14 квітня 2000 р. [текст] / Президент України // Офіційний вісник України. – К., 2000. – № 16. – Ст. 665.
13.    Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про ранги державних службовців» від 19 червня 1996 р. № 658 [електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України.
14.    Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження наукової програми дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління» від 8 серпня 2001 р. № 953 [текст] / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – К., 2001. – № 32. – Ст. 1477.
15.    Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців» від 28 грудня 2000 р. № 1922 [текст] / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України. – К., 2001. – № 1-2. – С. 476.
16.    Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» від 4 жовтня 1995 р. № 782 [текст] / Кабінет Міністрів України // Офіційний Вісник України. – К., 1995. – № 10. – Ст. 398.
17.    Наказ Головного Управління Державної служби України «Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань» від 31 жовтня 2003 р. № 122 [текст] / Головне Управління Державної служби України // Офіційний Вісник України. – К., 2003. – № 48. – Ст. 2546.
18.    Наказ Головного Управління Державної служби України «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця» від 23 жовтня 2000 р. № 58 [текст] / Головне Управління Державної служби України // Офіційний Вісник України. – К., 2000. – № 45. – Ст. 1971.

19.    Андрушко, А. Конкурсні начала прийому на державну службу [текст] / А. Андрушко // Вісник УАДУ. – 2001. – № 2. – Ч. 1. – С. 395-403.
20.    Бабінова, О. Концептуально-технологічні проблеми взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування України з громадськістю [текст] / О. Бабінова // Проблеми трансформації територіальної організації влади : зб. матеріалів / наук. ред. М. Пухтинський. – К. : НАДУ, 2005. – С. 321-329.
21.    Белецкий, Н.П. Менеджмент: деловая карьера [текст] / Н.П. Белецкий. – Мн. : Выш. шк., 2001. – 302 с.
22.    Бишоф, А. Самоменеджмент. Эффективно и рационально [текст] / А. Бишоф, К. Бишоф; пер. с нем. Д.А. Пергамент. – 2-е изд., испр. –М.  Омега-Л, 2006. – 125 с.
23.    Будзан, Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи [текст] / Б. Будзан. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001 – 349 с.
24.    Василевська, Т.Е. Етичні аспекти взаємовідносин між колегами у професійних колективах державних службовців [текст] / Т.Е. Василевська // Збір. наук. праць УАДУ. – 2004. – Вип. 2. – С. 150-158.
25.    Воронько, О. Державна кадрова політика України : її формування та принципи [текст] / О. Воронько // Вісник УАДУ. – 1999. – № 4. – С. 60-68.
26.    Вступ на державну службу та умови її проходження (порівняльні аспекти) [текст] // Державна служба : організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В.Б. Авер’янова ; Акад. правових наук НАН України. – К. : АПН НАН України, 1999. – С. 141-154.
27.    Галенко, В.П. Менеджмент [текст] : учеб. / В.П. Галенко. – 2-е изд. – Спб. : Питер, 2003. – 224 с.
28.    Головатий, М. До проблеми професіоналізації державної служби в сучасній Україні [текст] / М. Головатий // Зб. наук. праць УАДУ. – К. : УАДУ, 2000. – Вип. 2. – Ч. 3. – С. 213-217.
29.    Гончарук, Н.Т. Планування і розвиток професійної кар’єри керівного персоналу у сфері державної служби [текст] / Н.Т. Гончарук // Зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ. – 2006. – Вип. 3. – С. 167-180.
30.    Гріфін, Р. Основи менеджменту [текст] : підр. / Р. Гріфін ; наук. ред. В. Яцура, Д. Олесевич. – Львів : БаК, 2001. – 624 с.
31.    Гурне, Б. Державне управління [текст] / Б. Гурне ; пер. з франц. В. Шовкуна. – К. : Основи, 1993. – 165 с.
32.    Давтян, С.Г. Організаційно-правовий механізм управління на місцевому рівні [текст] : навч. посіб. / С.Г. Давтян, А.М. Пойченко, С.Є. Саханенко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. – 252 с.
33.    Державне управління і менеджмент [текст] : навч. посіб. у таблицях і схемах / [Г.С. Одінцова, Г.І. Мостовий, О.Ю. Амосов та ін.] ; за заг. ред. Г.С. Одінцової. – Х. : ХарРІ УАДУ, 2002. – 458 с.
34.    Державне управління: основи теорії, історія і практика [текст] : навч. посіб. / [В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній, М.М. Іжа, Г.І. Арабаджи]  ; заг. ред. П.І. Надолішнього, В.Д. Бакуменка. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.
35.    Дзвінчук, Д.І. Психологічні основи ефективного управління [текст] : навч. посіб. / Д.І. Дзвінчук. – К. : ЗАТ «Нічлава», 2000. – 280 с.
36.    Дубенко, С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні [текст] /С.Д. Дубенко. – К. : ІнЮре, 1999. – 244 с.
37.    Еськов, А.Л. Управление деловой карьерой [текст] : моногр. / А.Л. Еськов, В.С. Савельева ; Донбас. гос. машиностр. акад. – Краматорск : ДГМА, 2005. – 438 с.
38.    Ильин, Е.П. Дифференциальная психология мужчины и женщины [текст] / Е.И. Ильин. – СПб. : Питер, 2002. – 544 с.
39.    Іванов, В.Ю. Кар’єра менеджера як об’єкт дослідження та управління [текст] / В.Ю. Іванов // Менеджмент в Україні та закордоном. – 2003. – № 3. – С. 12-26.
40.    Іванова, І.В. Менеджер  професійний керівник [текст] : навч. посіб. / І.В. Іванова.  К. : КНТЕУ, 2001  107 с.
41.    Квин, В. Прикладная психология [текст] / учеб. пособ. / В. Квин. – СПб. : Питер, 2000. – 560 с.
42.    Колот, А.М. Мотивація персоналу [текст] : підр. / А.М. Колот. – К.: КНТЕУ, 2002. – 338с.
43.    Комунікації, ділове спілкування та управління конфліктами в колективі : навч. посіб. / за заг. ред. Є.І. Бородіна, В.Г. Логвинова, О.Ф. Мельникова, П.І. Шевчука. – Х. : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2004. – 100с.
44.    Кошова, Т. Професійний розвиток персоналу в органах державної влади: стан та проблеми [текст] / Т. Кошова // Вісник НАДУ. – 2003. – № 4. – С. 95-102.
45.    Кравченко, М.В. Задоволення потреб державних службовців як один із чинників успішного впровадження нової управлінської ідеології [текст] / М.В. Кравченко // Вісник УАДУ. – 2003. – № 1. – С. 95-101.
46.    Крайг, Г. Психология развития [текст] / учеб. пособ. / Г. Крайг. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с.
47.    Крушельницька, О.В. Управління персоналом [текст] : навч. посіб. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук.  К. : «Кондор», 2003  296 с.
48.    Кузьмін, О.Є. Основи менеджменту [текст] : підр. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 2-е вид., випр., доп. – К. : Академвидав, 2007. – 462 с.
49.    Лазор, О.Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування [текст] : навч.-метод. посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. – К. : «ДаКор», 2007. – 311 с.
50.    Ложкин, Г.В. Практическая психология конфликта [текст] : учеб. пособ. / Г.В. Ложкин, Н.И. Повякель. – К. : МАУП, 2000. – 256 с.
51.    Лукашевич, Н. Деловая карьера как проблема менеджера [текст] / Н. Лукашевич // Персонал. – 1997. – № 6. – С. 8-20.
52.    Малиновський, В.Я. Державна служба : теорія і практика [текст] : навч. посіб. / В.Я. Малиновський. – К. : Атіка, 2003. – 160 с.
53.    Мельников, О. Визначення реальних потреб у професійному навчанні державних службовців [текст] / О. Мельников // Збір. наук. праць УАДУ : в 4 ч. – 2000. – Вип. 2. – Ч. 4. – С. 397-402.
54.    Мельников, О. Значущість рівня підготовки державних службовців для ефективної роботи організації та службового зростання її співробітників [текст] / О. Мельников // Вісник УАДУ. – 2000. – № 1. – С. 261-265.
55.    Мескон, М.Х. Основы менеджмента [текст] / М.Х. Мескон, М.Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ. – М. : Дело, 1992. – 702 с.
56.    Молл, Е.Г. Планирование своей карьеры руководителем [текст] / Е.Г. Молл // Вопросы психологии. – 1998. – № 3. – С. 85-91.
57.    Одінцова, Г.С. Службова кар’єра та гендерні аспекти керівництва [текст] / Г.С. Одінцова // Керівник у сфері державного управління : Опорний конспект лекцій/ За ред. Г.С. Одінцової. – Х. : УАДУ (Харків. філіал), 2000. – С. 38-45.
58.    Орбан-Лембрик, Л.Е. Психологія управління [текст] : навч. посіб. / Л.Е. Орбан-Лемюбрик. – Івано-Франківськ : «Плай», 2001. – 695 с.
59.    Осовська, Г.В. Менеджмент організацій [текст] : навч. посіб. / Г.В. Осовська, О.А.Осовський. – К.: Кондор, 2005. – 854 с.
60.    Осовська, Г.В. Основи менеджменту [текст] : підр. / Г.В. Осовська, О.А.Осовський. – 3-е вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2006. – 661 с.
61.    Пірен, М. Політико-психологічні чинники формування управлінської культури державних службовців України в процесі державотворення [текст] / М. Пірен // Вісник УАДУ. – 2001. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 200-208
62.    Політична психологія [текст] : конспект лекцій до навч. модуля / Уклад. М.М. Логунова, М.І. Пірен, В.А. Ребкало. – К. : УАДУ, 2002. – 62 с.
63.    Принципи Європейської Хартії місцевого самоврядування [текст] : навч. посіб. / [М. Пітцик, В. Кравченко, Е. Моньйо, Б. Фонтен, В. Черніков та ін.]. – К. : УАДУ, 2000. – 136 с.
64.    Райт, Г. Державне управління [текст] / Г. Райт ; пер. з англ. В. Івашка, О. Коваленка, С. Соколик. – К. : Основи, 1994. – 191 с.
65.    Романов, В.Л. Происхождение государственной службы : карьерная стратегия и тактика [текст] / В.Л. Романов. – М. : Гардарики, 1997. – 318 с.
66.    Рудакевич, М.І. Теоретичні акцентуації кар’єри державного службовця, або Концептуально-етичні роздуми на полях видання «Служебная карьера» [текст] / М.І. Рудакевич // Вісн. УАДУ. – 2000. – № 4. – С. 197-203.
67.    Савельєва, В.С. Психологія управління [текст] : навч. посіб. / В.С. Савельєва. – Краматорськ : ДДМА, 2004. – 280 с.
68.    Савельєва, В.С. Суб’єкти управлінської діяльності (соціально-психологічні аспекти) [текст] : моногр. / В.С. Савельєва. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 299 с.
69.    Савельєва, В.С. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. – Краматорськ : ДДМА, 2004. – 384 с.
70.    Савченко, Б.Г. Вплив соціальних факторів на управління персоналом органів влади [текст] / Б.Г. Савченко, Є.М. Сурженко // Теорія та практика державного управління. – Х.: Вид-во ХарРІДУ НАДУ «Магістр», 2004. – Вип. 9. – С. 292-295.
71.    Самоукина, Н.В. Психология профессиональной деятельности [текст] / Н.В. Самоукина. – СПб. : Питер, 2003. – 224 с.
72.    Серьогін, С. Організація кар’єри державного службовця як засіб попередження і запобігання корупції [текст] / С. Серьогін, В. Хлуткова // Вісник УАДУ. – 1999. – № 4. – С. 100-105.
73.    Серьогін, С.М. Поняття професійної та соціально-психологічної адаптації державних службовців [текст] / С. Серьогін, Н.К. Рашитова // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2004. – Вип. 3 (17). – С. 167-172.
74.    Сіцінський, А. Аналіз теоретичних основ мотивації досягнення в управлінській діяльності [текст] / А. Сіцінський // Збір. наук. праць УАДУ. – 2004. – Вип. 1. – С. 103-111.
75.    Скібіцький, О.М. Стратегічний менеджмент [текст] : навч. посіб. / О.М. Скібіцький. – К. : ЦНЛ, 2006. – 309 с.
76.    Служебная карьера / [А.С. Гусева, В.А. Иглин, Б.В. Лытв и др.] ; под общ. ред. В.Е. Охотского. – М. : Экономика, 1998. – 302 с.
77.    Слюсаренко, О. Атестаційна оцінка кадрів як складова системи кар’єрного розвитку державних службовців (огляд світового досвіду) [текст] / О. Слюсаренко // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 28 трав. 2004 р.) : у 2 тт. / за заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – Т. 1. – С. 361-363.
78.    Слюсаренко, О. Запровадження системи неперервного професійного удосконалення державних службовців – важлива складова реалізації стратегічного курсу України в ЄС [текст] / О. Слюсаренко // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції : матер. наук.-практ. конф. (Київ, 29 трав. 2003 р.) : у 2 тт. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2003. – Т. 2 – С. 353-355.
79.    Слюсаренко, О. Про роль кадрового резерву в професійному вдосконаленні та кар’єрному розвитку державних службовців [текст] / О. Слюсаренко // Держава та регіони. – 2006. – № 2. – С. 205-211.
80.    Слюсаренко, О. Проблема справедливого оцінювання компетентності державних службовців для забезпечення їх професійного і кар’єрного розвитку [текст] / О. Слюсаренко // Вісник НАДУ. – 2006. – № 3. – С. 46-57.
81.    Слюсаренко, О. Робота органів державної влади з професійного та кар’єрного розвитку державних службовців (аналіз світового та вітчизняного досвіду) [текст] / О. Слюсаренко // Держава та регіони. – 2006. – № 3. – С. 175-187.
82.    Слюсаренко, О. Структура та компонентний склад, показники і критерії оцінювання професійної компетентності державного службовця як основи його кар’єрного розвитку [текст] / О. Слюсаренко // Вісник НАДУ. – 2006. – № 2. – С. 123-132.
83.    Сотникова, С.И. Управление карьерой [текст] : учеб. пособ. / С.И. Сотникова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 408 с.
84.    Социальная психология личности в вопросах и ответах [текст] : учеб. пособ. / под ред. В.А. Лабунской. – М. : Гардарики, 2001. – 397 с.
85.    Стадник, В.В. Інноваційний менеджмент [текст] : навч. посіб. / В.В. Стандник, М.А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – 463 с.
86.    Тарнавская, Н.П. Менеджмент : теория и практика [текст] : учеб. пособ. / Н.П. Тарнавская, Р.М. Пушкарь. – Тольятти : Карт-бланш, 1997. – 456 с.
87.    Трачук, П.А. Проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні [текст] / П.А. Трачук // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького, 2006. – Вип. 34. – С. 205-209.
88.    Україна на шляху до Європи [текст] / І. Акімова, Д. Біль, Г. Брюкер ; ред. : Л. Хоффман, Ф. Мьоллерс ; пер. А. Гур’янова. – К. : Фенікс, 2001. – 343 с.
89.    Управление человеческими ресурсами [текст] : учеб. пособие / под ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб. : Питер, 2002. – 1200 с.
90.    Ходаківський, Є.І. Психологія управління [текст] : навч. посіб. / Є.І. Ходакаівський, Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар ; за ред. Є.І.Ходаківського. – К. : ЦУЛ, 2008. – 603 с.
91.    Чернецька, Г. Службова кар’єра державного службовця [текст] / Г. Чернецька // Зб. наук. праць УАДУ. – 2000. – № 2. – Ч. 3. – С. 166-173.
92.    Яковенко, О. Кадровий потенціал державотворення: стан та проблеми розвитку [текст] / О. Яковенко // Вісник УАДУ. – 2002. – № 1. – С. 19-26.
93.    Яцюк, В. Удосконалення управління системою підвищення кваліфікації державних службовців в Україні [Текст] / В. Яцюк // Вісник УАДУ. – 2001. – № 2. – Ч. 2. – С. 269-283.
94.    Савченко, Б.Г. Шляхи підвищення ефективності діяльності державних службовців (соціологічний аналіз) [електронний ресурс] / Б.Г. Савченко, М.В. Кравченко // Державне управління : теорія та практика. – 2005. – № 1.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038