>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Тенденції розвитку трудового законодавства УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 24.27 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/5Середня оцінка: 5Зміст
Вступ 3
Розділ І. Структура системи трудового законодавства України 6
1.1 Національне законодавство як система і місце в ньому
трудового законодавства 6
1.2 Нормативно-правовий акт як структурний елемент системи
 трудового законодавства 8
1.3 Законодавчі нормативно-правові акти про працю 9
1.4 Підзаконні нормативно-правові акти про працю 10
1.5 Локальні нормативно-правові акти 12
Розділ ІІ Тенденції розвитку системи трудового законодавства
України 15
2.1 Співвідношення системи трудового права і системи
законодавства про працю 15
2.2 Заходи щодо підвищення ефективності дії трудового
законодавства 16
2.3 Сутність систематизації нормативно-правових актів про працю 18
Висновки 20
Список використаних джерел та літератури 23
 Список використаних джерел та літератури
Нормативно-правові акти

1.    Конституція України. – К.: Юрінком, 1996.
2.    Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.91 № 803-ХІІ // ВВР України. – 1991. – № 14. – Ст. 170.
3.    Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" // ВВР України. – 1991. – № 21. – Ст. 252.
4.    Законодавство України про охорону працю // Зб. норматив. документів. – К., 1995. – Т. 3.
5.    Законодавство України про пільги громадянам. Пільги. Переваги. Гарантії. Компенсації: Зб. норматив. актів / Упоряд. Я. М. Гуталін.: Юрінком Інтер, 2000.
6.    Законодавство України про працю: Зб. норматив. актів у трьох книгах / Упоряд. В. М. Вакуленко.
7.    Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 серпня 2000 р.) / Відп. ред. О. П. Товстен-ко. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
8.    Міжнародна Конвенція від 22 червня 1982 р. "Конвенція про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця".
9.    Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2000. – 1072 с. – (Економіка. Фінанси. Право).
10.    Про забезпечення ефективної діяльності населення, вдосконалення працевлаштування і посилення соціальних гарантій для трудящих: Постанова Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. № 1457 // СП СРСР. – 1988. – № 5.
11.    Про порядок і умови суміщення професій (посад): Постанова Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 // СП СРСР. – 1982. – № 2. – Ст. 7.
12.    Положення про порядок вивільнення, працевлаштування робітників і службовців і надання їм пільг і компенсацій: Затв. постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 02.03.88 // Бюл. Держкомпраці СРСР. – 1988. – № 6.

Література

13.    Бойко М. Д. Трудове право України. Навч. посіб. – К.: Олан, 2002. – 325 с.
14.    Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособ. для высш. учеб. заведений. – Харьков: Консум, 2004. – 291 с.
15.    Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студ. юрид. вузів та факультетів. – К.: Вілбор, 2005. – 354 с.
16.    Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 2005. – 449 с.
17.    Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна Україна, 2006. – 410 с.
18.    Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: Т-во "Знання"; КОО, 2005. – 320 с.
19.    Трудовое право Украины: Учеб.-справ. пособие / Отв. ред. Г. И. Чанышева, Н. Б. Болотина. – Харьков: Одисей, 2006. – 481 с.
20.    Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. – Харьков: Консум, 2004. – 320 с.
21.    Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – № 7.
22.    Лазор В. Про соціальну значимість трудового договору в ринкових відносинах // Право України. – 2005. – № 7.
23.    Попов В. И. Предупреждение трудовых споров. – К., 2001. – 125 с.
24.    Прокопенко В. І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. – К.: Юмана, 2004. – 174 с.
25.    Прокопенко В. І. Трудове право. – К.: Вентурі, 2004. – 485 с.
26.    Цивільне право / За ред. Д. В. Бобрової та ін. – К.: Вентурі, 2007. – 510 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038