>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Становлення та розвиток громадянського суспільства в Україні 2Ціна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 37.45 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження громадянського суспільства…….....5
1.1. Становлення та розвиток концепції громадянського суспільства в світовій політичній думці………..………………………………………………….……..….5
1.2. Громадянське суспільство та його інститути…...……………………….......12
РОЗДІЛ 2. Громадянське суспільство в Україні: проблеми та перспективи становлення………………………………...……………………………………….20
2.1. Громадські організації та їх роль у громадянському суспільстві в Україні.20
2.2. ЗМІ, профспілки як інститути громадянсько суспільства…………………..23
2.3. Роль політичних партій в становленні громадянського суспільства………27
РОЗДІЛ 3. Перспективи формування розвиненого громадянського суспільства в україні……………………………………………………………………………….31
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

І. Джерела
1. Хуснутдінов О.Я. Залучення громадян і громадських організацій України до активної участі в суспільно-політичному житті на місцевому та регіональному рівні // Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні:
ІІ. Посібники та підручники
2. Арато Э., Коген Дж. Указ. соч. // Политическая мысль. — 1996. — № 1. — С.
3. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. - М.: Мысль, 1983. - Т. 4. - С. 444
4. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Антология мировой политической мысли: В 5 т. - Т. 1.   
5. Громадянське суспільство в Україні : проблеми становлення.-Київ.: Логос,1997
6. Гегель Г. Философия права // Антология мировой политической мысли: В 5 т.
7. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. - М., 1997. - 831 с.
8. Кириченко С.О. Громадянське суспільство і правова держава: поняття та зміст.-К.; Логос,1999
9. Ніконенко В. M. Політологія. Курс лекцій. -Тернопіль, 1992
10. Об’єктивні умови формування громадянського суспільства в сучасній Україні // Актуальні проблеми політики: Зб. наукових праць Одеської національної юридичної академії. – Одеса: Юридична література. – 2000. – Вип.  – С. 136 – 141.
11. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. Друга: Держава і політика/ А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп.- К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.:іл.
12. Руссо Ж. -Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права // Антология мировой политической мысли: В 5 т. - Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. - М., 1997. - 831 с.
ІІІ. Матеріали періодики та конференціій
13. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. - К.: Парламент. вид-во, 2006. - 412 с
14.  Колодій А.  Розвиток громадянського суспільства - Розділ, підготовлений для підручника з основ демократії (проект «Демократична освіта») і опублікований з дозволу керівника проекту Джорджа Перліна в двох числах часопису «Ї»: Ч. 21 і Ч. 22 за 2001 р.
15. .Кримський Діалог: «Профспілки всієї України, єднайтеся!» №42 (220), 30 жовтня 2008 року
16. Перегудов.С.П Гражданское общество: "трехчленная" или одночленная модель — ПОЛИС. — 1995. — № 3.— С. 60.
17. Структурні перетворення у сфері відкритості. Дослідження категорії громадянське суспільство". Перекл. з нім. — Львів: Літопис, 2000.
IV. Словники та енциклопедії
18. Медушевский Н.А. Гражданское общество // Общественная мысль России XVIII - начала ХХ века: Энциклопедия. - М.: Рос. полит. энциклопедия (РОССПЭН), 2005. - 640 с.
19. Современная западная социология. Словарь. - М., 1990. - С. 233.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038