>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Монополія в Україні - її позитивна та негативна діяльністьЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 74.81 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧН АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНОПОЛІЇ В УКРАЇНІ 5
1.1 Сутність монополії як ринкової структури 5
1.2 Досконала конкуренція як запорука існування та підвищення ефективності виробництва 15
РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 20
2.1 Монопольне становище на ринку та зловживання ним 20
2.2 Стан монополізації економіки України 26
2.3 Ефективність антимонопольного регулювання в Україні 29
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ АНТИМОНОПОЛІЇ В УКРАЇНІ 35
3.1 Шляхи покращення конкурентного законодавства України 35
3.2 Основні недоліки в роботі антимонопольних органів та їх вирішення 40
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 47
ДОДАТКИ 50


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Закон України «Про Антимонопольний комітет України» / ВВР України. – 1993. – № 36.
2.    Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» №236 від 07.06.96 р // Урядовий кур'єр. – 1996. – № 128.
3.    Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» / ВВР України. – 1992. – № 21.
4.    Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 р. // Урядовій кур’єр. – 2000. – с. 5-9. – №16.
5.    Азове Г.Л. Конкуренция и анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
6.    Архангельский Ю. Есть ли вред от монополий // Экономика Украины. – 2006. – с.62-69 – №11.
7.    Базилевич В., Филюк Г. Разгосударствление естественных монополий в Украине // Экономика Украины.– 2002. – с.35-42 – №3.
8.    Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 224 с.
9.    Барр Р. Политическая экономия: В 2-х т. – М.: Международные отношения, 1995. – Т.1 – 608 с., Т.2 – 750 с.
10.    Господарське право: Навчальний посібник / Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. – К.: Кондор 2003. – 400 с.
11.    Добрынин А.И. Тарасович Л.С. Экономическая теория. – СПб.: СПбГУЭФ, 1997.
12.    Доллан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Микроэкономика: Пер. с англ. – СПб.: Санкт-Петербург оркестр, 1994. – 448 с.
13.    Драганов И. ОАО «Киевэнерго» не договорилось с АМК Украины // Фондовый рынок.– 2002. – с.18-21 – №36.
14.    Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001. – 581 с.
15.    Задоя А.О., Зорічний С.В., Кирієнко О.М. Основи економічної теорії. – Д., 1994.
16.    Карагадова О.О., Червоньов Д.М. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: Четверта хвиля, 2007. – 208 с.
17.    Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007 . – 416 с.
18.    Лукінов І. Економічні трансформації наприкінці XX століття. – К.: Ін-т економіки НАН України, 1997. – С.173.
19.    Макконнелл Р., Брю С.Л. Экономикс. – К.: Хагор-Демос, 1993.
20.    Маршалл А. Принципы политической экономии: В 3 т.: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1984.
21.    Миллъ Дж.С. Основы политической экономии. – М., 1980. – Т. 1.
22.    Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – 518 с.
23.    Нестеренко Е. Естественная монополия: теория и практика функционирования // Экономика Украины. – 109. – 1997. – с.37-45
24.    Самуэльсон П.Э. Монополистическая конкуренция – революция в теории // Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экон. шк., 1995.
25.    Селигмен Б. Основы течения современной экономической мысли: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986.
26.    Хикс Дж.Р. Годовой обзор экономической теории: теория монополии // Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экон. шк., 1995.
27.    Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции (Реориентация теории стоимости): Пер. с англ. – М.: Экономика, 1996. – 351 с.
28.    Шумпетер Й. Теория экономического развития. Исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла конъюнктуры: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1982.
29.    Экономическая стратегия фирмы / Под ред. А.П. Прадова. – СПб.: Спец. литература, 1990.
30.    Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. – М.: АКАЛИС, 1996.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038