>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Слідчий у кримінальному судочинствіЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 30.29 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5курсова робота, 30 сторінокЗміст

Вступ


Розділ І. Слідчий як суб’єкт кримінального процесу.


Розділ ІІ. Процесуальне становище слідчого на різних етапах досудового слідства:

 2.1. Процесуальне становище та самостійність слідчого при вирішенні питання про порушення кримінальної справи і про відмову в цьому.

 2.2. Процесуальне становище слідчого при вирішенні питання про притягнення особи як обвинуваченого.
 2.3. Процесуальне становище та самостійність слідчого при вирішенні питання про закінчення  досудового слідства.
 

Розділ ІІІ. Діяльність слідчого при прийнятті процесуальних рішень.


Висновки.


Список використаних джерел та літератури.Список використаних джерел та літератури

 1. Конституція України (Основний Закон) України. – К., 1996. – 85 с.
 2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001року. – К.: Атіка, 2001. – 160 с.
 3. Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 167 с.
 4. Закон України «Про прокуратуру» від 05 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 53. – Ст. 793.
 5.  Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
 6. Закон України „Про забезпечення осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 23 грудня 1993 року. – Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 11. – Ст. 51.
 7. Наказ МВС «Про невідкладні заходи з удосконалення структури та організації діяльності органів досудового слідства в системі  МВС України» № 745 від 25 листопада 1992 року // Офіційний вісник. – 1992. – № 45. С. – 96.
 8. Бурданова В.С. Поиски истины в уголовном процесе. – Спб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 262 с.
 9. Гончаров І.Д. Кримінально-процесуальне право України. Досудове слідство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальний посібник, 2005. – 248 с.
10. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2004. – 704 с.
11. Даневский В.П. Наше предварительное следствие: его недостатки и реформа. – К.: 2003. – 142 с.
12. Кисленко С.Л. Судебное следствие: состояние и перспектива развития. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 176 с.
13. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України. –К.:Юрінком Інтер, 2003.–576 с. 
14. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Підручник./ Ред. кол. Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с. 
15. Кримінальне переслідування: Досудова стадія. – К., 1998. – 27 с.
16. Кримінальний процес України: Підручник / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та інш.; За заг. ред. Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця. – Х.: Право, 2000. – 496 с. 
17. Кучинська О.П. кримінальний процес України: Навчальний посібник./ О.П. Кучинський, О.А. Кучинська. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.
 18. Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 176 с.
 19. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: Істина, 2005. – 456 с.
 20. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан: Научно-практическое издание. – К.: Юринком, 1999. – 448 с.
 21. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. – К.: Юрінком Інтер, 1996. – 256 с.
 22. Михеєнко М.М., Молдован В. В. Кримінально-процесуальне право: тези лекцій, задачі, ділові ігри. – К.: Вентурі, 1997. – 350 с.
 23. Михеєнко М.М. та інш. Кримінально-процесуальне право: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1997. – 352 с.
 24. Михеєнко М.М. та інш. Кримінально-процесуальне право України./ Ред. кол. М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.  
 25. Мінюков П.М. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу (відділення) органів внутрішніх справ і проблеми керівництва досудовим слідством: Нвчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 214 с.
 26. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
 27. Назаров А.Д. Влияние следственных ошибок на ошибки суда. – Спб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 323с.
 28. Настільна книга слідчого: Науково-практичне видання / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та інш. – К.: Ін Юре, 2003. – 720 с. 
 29. Попелюшко В.О. Предмет захисту та його доказування в кримінальному праві: Монографія. – К.: Прецедент, 2005. – 323 с.
 30. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. – К.: А.С.К., 2003. – 1120 с.
 31. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу. – К.: А.С.К., 2004. – 1056 с.
 32. Тертышник В.М. Уголовный процесс: Учебное пособие. – Х.: Арсис, 1999. – 528 с.
 33. Уголовный процесс: Учебник для вузов./ За ред. А.В. Гриненко. – М.: Норма, 2004. – 480 с.
 34. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под общей ред. В.М. Лебедева. – М.: Атыка, 1999. – 280 с.
 35. Хазін М.А. та інш. Кримінально-процесуальні акти дізнання та попереднього слідства. – К.: Атіка, 1999. – 280 с.
 36. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: Монография. – М.: Экзамен, 2003. – 352 с.
 37. Химичева О.В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 287 с.Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038