>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Публічний договір в цивільному правіЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 89.41 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/4Середня оцінка: 5ЗМІСТ

Вступ......................................................................................................................3

Розділ І. Поняття та загальна харктеристика публічного договору ...........................................................................................................................................6

Розділ ІІ. Договора у сфері страхових послуг та банківської діяльності як різновиди публічних договорів............................................................................17
 2.1. Договір страхування........................................................................17
 2.2. Кредитний договір............................................................................32
 2.3. Договір банківського вкладу.........................................................45
 2.4. Договір банківського рахунку.......................................................52

Розділ ІІІ. Інші види публічних договорів....................................................60
 3.1. Договір роздрібної торгівлі.............................................................60
 3.2. Договір побутового підряду............................................................69
 3.3. Договір прокату................................................................................76
 3.4. Договір складського зберігання....................................................78
 3.5. Транспортні договори......................................................................83

Висновки.............................................................................................................99

Список використаних джерел та літератури.............................................104


Список використаних джерел та літератури
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1994. – 80 с.
2. Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 року // Кодекси України. – К., 2001. – № 5. – 234 с.
3. Кодекс торгівельного мореплавства україни від 23 травня 1995 року // Кодекси України. – К., 2000. – № 5. – Ст. 110.
4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
5. Цивільний процесуальний коедкс від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 40-4!, 42. – Ст. 492.
6. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 30. – Ст. 379.
7. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 49. – Ст. 682.
8. Закон України «Про транспорт» від 10 листопада 1994 року // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 51. – Ст. 446.
9. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 4. – Ст. 28.
10. Закон України «Про страхування» від 07 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 18. – Ст. 78.
11. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 року // Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 46. – Ст. 1.
12. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 29. – Ст. 292.
13. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
14. Закон України «Про кредитні спілки» від 12 грудня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 15. – Ст. 101.
15. Указ Президента України від 4 березня 1998 року № 167/98 «Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунками з бюджетами тадержавними цільовими фондами» // Офіційний вісник України. – № 18. – Ст. 101.
16. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 року № 15-93 // Офіцйний вісник України. – 1993. – № 3. – Ст. 45. 
17. Правила побутового обслуговування населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 року № 313. // Офіційний вісник. – № 27. – Ст. 169.
18. Положення про порядок провадження діяльнсті страховими посередниками, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 року // Офіцйний вісник України. – 1996. – № 49. – Ст. 123. 
19. Статут залізниць, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року № 457 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 14. – Ст. 548.
20. Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджена Міністерством транспорту України від 28 липня 1998 року. № 297. // Офіційний вісник. – № 29. – Ст. 279.
21. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 18 грудня 1998 року № 527 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 45. – Ст. 391.
22. Положення Національного банку України про порядок здійснення консорціумного кредитування від 21 лютого 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. – № 7. Ст. 289.
23. Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. – М.: БЕК, 1994. – 285 с.
24. Банківське право: Навчальний посібник / Упорядник М.П. Кучерявенко. – Х., 1999. – 784 с.
25. Біленчук Д.П., Біленчук П.Д. Залетов О.М., Клименко Н.І. Страхове право України. – К.,1999. – 594 с.
26. Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий І.О., Скороход О.В. Банківське право: український та європейський досвід. – К., 1999. – 396 с.
27. Блащук Т.В. Страхове право: Навчальний посібник. – Рівне, 2004. – 153 с.
28. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. – М., 1997. – 845 с. 
29. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договора о передаче имущества. – М., 2000. – 632 с.
30. Брагинский М.И. Договор хранения. – М.: Статут, 1999. – 724 с.
31. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договора о выполнении работ и оказании услуг. – М., 2001. – 723 с.
32. Витрянский В.В. Договор перевозки. – М., 2001. – 576 с.
33. Витрянский В. Ответственность по договору перевозки груза // Хозяйство и право. – 2001. – № 5. – С. 36-54.
34. Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1997. – Ч. 2. – 682 с.
35. Долиненко Л.О., Доліненко В.О., Сарновська С.О. Цивільне право україни: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 356 с. 
36. Журавлев В.Ф., Лазарева Л.И. Обязательства по страхованию: Учебное пособие. – М., 1995. – 492 с.
37. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2005. – 312 с.
38. Заїкін Ю. Проблема захисту постраждалих від неякісної продукції та можливі шляхи її вирішення // Предпринимателство, хозяйство и право. – 2000. – № 5. – С. 41-45.
39. Залєтов О.М., Слюсаренко О.О. Основи страхового права України: Навчальний посібник. – К., 2003. – 352 с.
40. Зобов’язальне право / За ред. О.В. Дзери. – К., 1998. – 1087 с.
41. Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів. – К., 1998. – 167с.
42. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М., 1975. – 568 с.
43. Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. – М.: БЕК, 1994. – 430 с.
44. Косинов С. Особенности правовых норм, обеспечивающих защиту прав потребителей по договору купли-продажи // Право України. – 1999. – № 1. – С. 90-92.
45. Костюченко О.А. Банківське право. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 928 с.
46. Красько И. Одоговоре экспедиции // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 6. – С. 24-25.
47. Лишанский М., Маслова И. Правовое регулирование кредитных отношений // Хозяйство и право. – 1999. – № 4. – С. 132-135.
48. Луць В. Кодифікація договірного права // Українське право – 1997. – № 3. – С. 142-143.
49. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К., 2001. – 456 с.
50. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / Коссак В.М. – К.: Істина, 2004. – 976 с.
51. Новоселова Л.А. Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. – М.: Юринформ, 1994. – 492 с.
52. Орлюк О.П. Банківське право: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.
53. Очкуренко С.В. Проблеми правового регулювання кредитного договору // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. – № 3. – С. 141-150.
54. Пацурия Н. Правила добровольного страхования как основоная форма закрепления условий добровольного страхования // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 7. С. 14-18.
55. Подцерковний Л., Рябко Л. Правова природа договору банківського рахунку // Право України. – 1999. – № 7. – С. 46-49.
56. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 2003. – 351 с.
57. Притыка Д.Н., Карабань В.Я., Ротань В.Г. Договорное право: Общая часть. Комментарий к гражданскому законодательству Украины. – Севастополь, 2002. – 734 с.
58. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право. – К., 2003. – 630 с.
59. Серебровский В.И. Значение и понятие страхования // Страховое право. – 1998. – № 1. – С.31.
60. Страховое дело: Учебник / Под ред. Л.И. Реймана. – М., 1992. – 272 с.
61. Страхування: Підручник / Науковий редактор С.С. Осадець. – К., 1998. – 376 с.
62. Токар І.Л. Деякі проблеми правового регулювання приймання продукції покупцем // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. – № 2. – С. 252-258.
63. Транспортне право України: Навчальний посібник / Демський Е.Ф., Гіжевський В.К. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
64. Цивільне право України. Академічний курс: Підручник: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т. 1. Загальна  частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 520 с.
65. Цивільне право України. Академічний курс: Підручник: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т. 2. Особлива частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 408 с.
66. Цивільне право України: Навчальний посібник / Ю.В. Білоус, С.В. Лозінська. – К.: Прецедент, 2003. – 448 с.
67. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776 с.
68. Цивільне право України: Підручник: У 2-х книгах / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Кн. 1. – 736 с.
69. Цивільне право України: Підручник: У 2-х книгах / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Кн. 2. – 640 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038