>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Місцеві бюджети в фінансовій системі УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 119.11 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 2/2Середня оцінка: 2ЗМІСТ
ВСТУП.............................................................................................................................3
РОЗДІЛ І Теоретичні аспекти функціонування та складові фінансової системи держави............................................................................................................5
1.1. Суть фінансової системи держави ......................................................................5
1.2. Економічна природа і функції бюджету............................................................15
1.3. Місцеві бюджети – фінансова основа місцевого самоврядування .................24
РОЗДІЛ ІІ Оцінка функціонування місцевих бюджетів України......................33
2.1.   Призначення і роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави..........33
2.2.   Вплив фінансової децентралізації на  економічне зростання в країні.............40
2.3.   Збалансування місцевих бюджетів......................................................................50
РОЗДІЛ ІІІ Перспективи забезпечення місцевих бюджетів фінансовими ресурсами........................................................................................................................59
3.1.  Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та його перспективи використання в Україні.................................................................................................59
3.2.  Ринок  муніципальних облігацій як джерело фінансування потреб органів місцевого самоврядування.............................................................................................71
ВИСНОВКИ...................................................................................................................81
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................................85
ДОДАТКИ......................................................................................................................88СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. -  К.: Атіка, 2001. – 80с.
2.    “Європейська хартія місцевого самоврядування”, прийнята в  Страсбурзі 15 жовтня 1985 року ( Хартію ратифіковано Законом N 452/97-ВР від 15.07.97 );
3.    Закон України “Про місцеве самоврядування ” // Урядовий курєр. – 1997. – 14 червня.
4.    Закон України “ По бюджетну систему” в редакції 1995 року.
5.    Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”.
6.    Закон України “ Про Державний бюджет на 2003 рік”.
7.    Конституція України. – К.: Право, 1996. – 42с.
8.    Декрет Кабінету Міністрів “ Про місцеві податки і збори” від 20 травня 1993 року.
9.    Постановою КМУ від 29 грудня 2000 року „ Про порядок розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів” із змінами та доповненнями.
10.     Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси. Навчальний посібник (за заг. ред. Базидевича В. Д. ) – Київ: Атака, 2004. – 368с.
11.     Бюджетний процес і міжбюджетні відносини на рівні місцевих бюджетів району. Навчальний посібник. /С. І. Мельник, В. Серкс, З. М. Луценко та інші. – К.: Міленіум, 2003. – 266с.
12.     Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.:НІОС. – 2000. – 416с.
13.     Василик О. Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 383с.
14.     Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник – К.: НІОС, 2002. – 608с.
15.     Державні фінанси  в транзитивній економіці: Навчальний посібник / Карлін М. І., Горбач Л. М., Новосад Л. Я. та ін. За заг. ред. д. е. н., проф. Карліна М. І. – К.: Кондор, 2003. – 220с.
16.     Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник. – К.: Знання, 1999. – 487с.
17.     Мазур А. Г. Регіональна економіка: проблеми відтворення і управління. Монографія. – м. Вінниця, 2000. – 263 с.
18.     Петленко Ю. В., Рожко О. Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. – К.: Кондор, 2003.
19.     Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів). Навчальний посібник. – К.:ЦУЛ. – 2002. – 300с.
20.     Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
21.     Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України. Навчальний посібник./С. І. Мельник, І. Ф. Щербина, Дж. Хансен, С. Лідс та інші. – К.: Міленіум, 2002. – 276с.
22.     Фінансова політика органів місцевого самоврядування: Навч. посіб./ Авт.-упоряд.: І. В. Буряковський, В. В. Зайчикові. – За ред. І. Бурковського. – К.:2003 – Ч. 2, 107с.
23.     Фінансове планування в органах місцевого самоврядування: Навч. посібник. За ред. І. Буряковського. – К.: Нора –прінт, 2002. – 98с.
24.     Финансьі: Учеб. пособие / Пер. с англ. - М: Вильямс, 2000. - С. 62
25.     Чернявський О. П., Мельник П. В., Мельник В. Н. Теорія фінансів: Навч. посібн. Для студентів економ. Спеціальностей . – К.: ДІЯ, 2000. – 235с.
26.     Акімова І., Вахненко Т. Становлення ефективної системи регулювання місцевих запозичень в Україні // Економіка, фінанси, право, 2004. - №5
27.     Афанасьєва Л., Лисак Н. До визначення однорідності регіонів України за рівнем економічного розвитку та галузевою структурою економіки // Економіст, 2003.- №2.
28.     Беліма М. Регіональний розвиток України та іноземні інвестиції // Економіка. Фінанси. Право, 2002. - №12.
29.     Гушта О. В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів // Фінанси України, 2005. - №
30.     Григорчук О. Ринок муніципальних облігацій в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку / за матеріалами міжвузівської студентської науково–практичної конференції. – Острог: Видавництво НУ “Острозька академія”, 2004. – 443с.
31.     Данилін Г. Місцеві запозичення обіцяють прибутки кредиторам//Галицькі контракти, №20/2003;
32.     Ісмаїлов А. Б. Міжбюджетні відносини та напрями їх удосконалення // Фінанси України, 2004. - №
33.     Карпінський Б., Герасименко О. Збалансування фінансової системи України // Економіка. Фінанси. Право, 2002. - №10
34.     Колодій С. Ю. Децентралізація бюджетної системи та економічне зростання // Фінанси України, 2001. - №
35.     Корчинський В. Є., Колодій С. Ю. Удосконалення механізму розрахунку міжбюджетних трансфертів // Фінанси України, 2004. - №11
36.     Кульчицький М. В. Проблеми бюджетного реформування в Україні // Фінанси України, 2002. - №7
37.     Лук’яненко І.Г. Трансформація джерел доходів місцевих бюджетів в Україні  // Фінанси України, 2004. - №
38.     Падалка В.М. Фінансування проектів розвитку міст за рахунок місцевих запозичень // Фінанси України, 2004. - №11
39.     Піхоцька О. М. Місцеві податки і збори у забезпеченні фінансової самостійності органів місцевого самоврядування // Фінанси України, 52003 
40.     Скрипник А., Сунцова О. Бюджетна децентралізація як шлях до Євросоюзу // Економіст, 2005. - №3
41.     Худоба А. Р. Роль і значення місцевих податків і зборів у доходах бюджетів Волині // Фінанси України, 2003. - №4.
42.     Чугунов І., Буряченко А.  Актуальні проблеми розподілу міжбюджетних трансфертів // Економіст №6 2001.
43.     Чугунов І. Я., Луценко Р. Б. Основні підсумки виконання бюджету у 2002 році // Фінанси України, 2003. - №5.
44.     Швець В. Я. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин // Фінанси України, 2005. - №
45.     Швець В. Нагальні проблеми місцевих бюджетів та шляхи їх подолання: погляд практика // Регіональна економіка, 2003 - №3
 

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038