>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Праця громадян України за кордономЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 38.5 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.77/9Середня оцінка: 4.77курсова робота, 35 сторінок


Зміст

Вступ


Розділ І. Загальні положення міжнародного трудового права:

1.1. Поняття, мета, завдання, функції та принципи міжнародного трудового права;

1.2 Джерела міжнародного трудового права.

Розділ ІІ. «Іноземний елемент» трудових правовідноси:

 2.1. Трудові відносини з «іноземним елементом» та джерела їх правового регулювання;

 2.2. Колізійні привязки, застосовувані до регламентації трудових відносин з «іноземним елементом».

Розділ ІІІ. Правове регулювання праці громадян України за кордоном:

 3.1. Міжнародні договори України з питань трудової діяльності та соціального захисту працівників;

 3.2. Трудовоправовий статус громадян України за кордоном;

 3.3. Відшкодування шкоди працівникам за міжнародними договорами України.

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Список використаних джерел та літератури
1. Конституція України. – К., 1998. – 85 с.
2. Кодекс законів про працю. – К.: Велес, 2005. – 96 с.
3. Закон України „Про зайнятість населення” від 01 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 14. – Ст. 170.
4. Інструкція про відкриття банківського рахунку у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 1998 р. // Офіційний вісник. – 1998. – № 52. – Ст. 107.
5. Інструкція про переміщення валютних цінностей, іноземної валюти, банківськи металів, платіжних документів, інших банківських документів та платіжних карок через митний кордон України, затверджена постановою Національного банку України від 12 липня 2000 р. // Офіційний вісник. – 2000. – № 26. – Ст. 123.
6. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2004. – 604 с.
7. Гусов К. Н., Курилин М. Н. Международно-правовое регулироваиие труда (в конвенциях и рекомендациях МОТ). – М., 1992. – 546 с.
8. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 312 с.
9. Довгерт А. С. Правовое регулирование международньїх трудових отношений. -К.: УМКВО- 1992. – 192 с.
10. Иванов С. А. Проблеми международного регулирования труда. — М., 1982. – 328 с.
11. Киселев И. Я. Международное трудовое право. — М., 1997. – 442 с.
12. Кисть И. Я. Трудовое право стран Запада на рубеже XXI века // Государство и право. – 1996. – № 1.– С. 121-132.
13. Міжнародні договори України про правові відносини та правову допомогу: У 2-х томах / Міністерство юстиції України; ред. кол. Л.М. Горбунова та інш. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2004. – Т. 1. – 368 с.
14. Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2004. – 816 с.
15. Міжнародне приватне право: Актуальні проблеми / За ред. А. Довгерта. – К.: Український центр правничих студій, 2001. – 334 с.
16. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.
17. Питання організації та діяльності спільних підприємств // Український часопис міжнародного права. – 1993. – № 1. – С. 143-156.
18. Пожидаєв В., Позинич В. Про конвенції МОП і рівень нормотворення Верховної Ради України щодо захисту соціально-економічних інтересів трудящих // Український часопис прав людини. – 1994. – №1.– С. 61-65.
19. Прокопенко В. Захист трудових прав громадян України при прийнятті на роботу // Український правопис прав людини. – 1994. – №1.– С. 29-36.
20. Скаридов А.С. Международное частное право: Учебное пособие. – СПб: Издательство им. Михайлова В.А, 1998. – 768 с.
21. Толстых В.Л. Коллизионное регулирование в международном частном праве: проблемы, тодкование и применение. – М.: Спарк, 2002. – 244 с.
22. Трудове право України: Академічний курс: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та інш. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2004. – 536 с.
23. Україна в міжнародно-правових відносинах. – К.: Юрінком Інтер, 1996. – 1184 с.
24. Украна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991-1995): У 2-х книгах / Упорядник В.В. Бурдяков. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1. – 736 с.
25. Украна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991-1995): У 2-х книгах / Упорядник В.В. Бурдяков. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 2. – 496 с.
26. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: Підручник. – К.: Атіка, 2003. – 544 с.
27. Фолсом Р. X., Гордон М. У., Спангол Дж. А. Международные сделки. – М: Логос, 1996. –  556 с.
28. Шашкова І. Участь Міжнародної організації праці в системі міжнародно-правового захисту прав трудящих-мігрантів та членів їх сімей // Юридична Україна. – 2005. – № 8. – С.74-79.
29. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Підручник для студентів навчального закладу. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2004. – 352 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038