>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Правові основи погашення податкових зобовязань в процедурі банкрутстваЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 84.87 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1/1Середня оцінка: 1ЗМІСТ
ВСТУП...............................................................................................................................2

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ............................................................................................................................6
1.1. Поняття, виникнення, зміна та виконання податкового обов’язку...6
1.2. Податковий борг та способи його погашення.......................................12

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ НЕСПРОМОЖНОСТІ ТА БАНКРУТСТВА.........................................................................................................................21
 2.1. Основні поняття інституту неспроможності..........................................21
 2.2. Правовий статус сторін погашення податкових зобов’язань в процедурі банкрутства..................................................................................................31

РОЗДІЛ  ІІІ.  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ  ПОГАШЕННЯ  ПОДАТКОВИХ  ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА..............................................................44
 3.1. Особливості відкриття провадження у справах про банкрутство за позовними заявами до господарського суду державних податкових органів...44
 3.2. Особливості погашення податкових зобов’язань в судових процедурах.......................................................................................................................55
 3.3. Особливості погашення податкових зобов’язань при укладенні мирової угоди..................................................................................................................61

ВИСНОВКИ....................................................................................................................69

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ................................74

ДОДАТКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ  ТА  ЛІТЕРАТУРИ
1.    Конституція України  від 28.06.96р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №7. – Ст. 4.
2.    Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
3.    Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. – К.: Істина, 2003. – 368 с.
4.    Господарський кодекс України від 16.01.2003р. – К.: Істина, 2003. –368 с.
5.    Закон України „Про власність” від 07 лютого 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991р. – №50 . – Ст. 243.
6.    3акон України „Про господарські товариства” від 19 вересня1991 р. № // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.
4. Закон України «Про банкрутство» від 14.05.1992р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 27. – Ст. 56. 
7.    Закон України „Про систему оподаткування” від 25 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 39. -Ст. 510.
8.    Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. – № 42-43. –  Ст. 378.
9.    Закони України „Про загальнообов’язкове державне  соціальне  страхування  на  випадок безробіття”  від  02 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 54. – Ст. 725.
10.     Закон України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 р. // Офіційний вісник України. –  2001.– №7. – Ст. 259.
11.     Закон України „Про судоустрій України” від 07 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 10.  – Ст. 349.
12.     Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств” від 17.03.2000 р. № 515 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 12. –  Ст. 467.
13.     Постанова Кабінету Міністрів України „Про реалізацію статей 31, 43 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 06 травня 2000 р., № 65 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 19. – Ст. 73.
14.    Наказ Міністерства економіки України № 123 від 07.06.2001 р. „Про затвердження Порядку продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника в процедурах банкрутства” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України . – 2002 . – № 4 . – Ст.137.
15.    Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податку і зборів (обов’язкових платежів), що надходять до бюджетів та державних цільових фондів, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 12.05.1994 року № 37 // Офіційний вісник України. – 1994. – № 23. – С. 129.
16.     Наказ Державної податкової адміністрації України № 600 від  21.11.2000 р. „Про  затвердження Порядку  проведення  органами державної податкової служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості платників  податків  при  укладенні  мирової  угоди  у  справі про банкрутство” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 22. – Ст. 83.
17.     Наказ ДПА України № 378 від 18.09.2001  р. „Про  затвердження Порядку   розстрочення   та  відстрочення  податкових  зобов’язань платників податків” // Офіційний вісник України. – 2001. – № 39. – Ст. 96.
18.    Наказ Державної Податкової адміністрації України від 25.09.2001 року „Про затвердження Порядку застосування адміністративного арешту активів платників податків” //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002 .– №4. – Ст. 36.
19.     Роз’яснення  Вищого господарського суду України від 21.08.2001 „Про порядок порушення справ про банкрутство за заявами органів державної податкової служби” // Бухгалтерія . – 2001 . –  №40/2 . –  Ст. 15.
20.    Асєєва Н. Окремі проблеми застосування законодавства про банкрутство // Право України. – 2004. – № 11. – С. 26-28.
21.     Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. — М.: Ось-89, 1995. — 80 с.
22.    Афанасьєв Р.Г. Проблеми правового регулювання банкрутства за законодавством України: Дисертація ... канд. юр. наук. – Донецьк, 2001.
23.      Бірюков О.Н. Інститут неспроможності: порівняльно-правовий аналіз: Монографія. – К.: Вид. Київ, ун-т, 2000. – 163 с.
24.    Бондик В. Особенности функционирования института мирового соглашения в арбитражном процессе // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. - № 11. —С. 33-35.
25.    Бутирський А.А. Місце та роль мораторію на задоволення вимог кредиторів // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 2. – С. 34-39.
26.    Витрянский В. Новое законодательство о несостоятельности (банкротстве) // Хозяйство и право. – 1998. – № 3. – С. 38-48.
27.    Власов В. И. Социальная защита в условиях банкротства // Государство и право. – 1995. – № 4. – С. 48-54.
28.    Власов В.И. Ускоренное банкротство и занятость населения // Юридический мир. - 1999. - № 9. - С. 43-48.
29.      Власов В. Если предприятие – банкрот // Законность. – 1999. – № 11.-С.47-48.
30.    Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1998. – 273 с.
31.    Господарське право України / Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М. – К., 2005. – 419 с.
32.    Господарське судочинство в Україні: Судова практика / Упорядник В.С. Москаленко, Відповідальний редактор. Д.М.Притика. – К., ІнЮре, 2004. – 904 с.
33.    Грамотенко Т.А., Мясоедова А.В., Любанкова Т.П. Банкротство предприятий: экономические аспекты. — М.: ПРИОР, 1998.-176с.
34.    Грек Б. Банкрутство в Україні: минуле й сьогодення // Право України. – 2004. № 6. – С. 24-30.
35.     Гуц Д.О. Банкротство – инструмент исполнения денежных обязательств: Практическое пособие. – М: ПРИОР, 1998. – 176с.
36.    Джунь В.В. Про засади реформування процесу режиму інституту неспроможності // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. – № 1. –С. 143-147.
37.     Джунь В.В. Про необхідність розширення кола реорганізаційних процедур інституту неспроможності // Право України. — 1999. – № 2. – С. 10-14.
38.     Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні. Монографія. – Львів: Інститут технологій бізнесу і права, 2000. – 180 с.
39.     Жуков А. Новое о возбуждении дела о банкротстве должника // Бизнес. – 2000. – 7 февраля. (№ 6). – С. 81-82.
40.      Зинченко С., Казачанский С, Зинченко О. Поиск новой модели законодательства о банкротстве // Хозяйство и право. – 2001. – № 3. – С. 29-40.
41.    Камлик М.І. Відповідальність і санкції за податкові правопорушення: Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, 2002. –  120 с.
42.    Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Х.: Консум, 1997. – 432 с.
43.     Литвинова Т.П., Верховець А.А. Про необхідність вдосконалення законодавства про банкрутство // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. – № 2. - С. 231.
44.     Ломидзе О., Ломидзе 3. Проблеми защиты по неденежному обязательству при банкротстве организации-должника // Хозяйство и право. – 2001. – № 3. – С. 107-114.
45.    Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарське право зарубіжних країн: Підручник. – К., Ділова Україна, 1996. – 352 с.
46.     Мироненко Н. Банкротство: правовое регулирование и практика применения // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. – № 6. – С. 6-14.
47.    Налоговое право: Учебное пособие / Сост. С.В. Александров, Н.П. Кучерявенко. – Х., Консум, 1998. – 816 с.
48.     Никитина О.А. Банкротство предприятий // Юридический мир. – 1997. – № 4. – С.52-60.
49.     Никитина О.А. О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований кредиторов при ликвидации должника // Хозяйство и право. – 1996. – № 6. – С. 90-93.
50.    Орловский Ю.П. Банкротство предприятий и право трудового коллектива// Право и экономика. — 1997. - № 5 — 6. – С. 34-41.
51.    Петрова Г.В. Общая теория налогового права. – М.: ИД-ФБК ПРЕСС, 2004. – 224 с.
52.    Податкове право: Навчальний посібник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік та інші. За ред. М.П. Кучерявенька. – К.: Юрінформ Інтер, 2003. – 400 с.
53.     Подцерковный О. Проблемы примирения сторон в арбитражном процессе // Підприємництво, господарство та право. —2001. - № 4. - С. 10-14.
54.     Полозенко Д., Варгіч С. Банкрутство і шляхи його подолання // Вісник Національного банку України. – 1999. – № 10. – С. 59-61.
55.     Поляков Б.М. Класифікація кредиторів боржника у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство. – 2004. – № 1. – С. 64 – 68.
56.     Поляков Б., Замойский И. Мнимые и притворные сделки в арбитражной практике // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 10. – С.42-45.
57.    Поляков Б. Правове становище кредиторів у процедурі банкрутства // Право України. – 2001. – № 7. – С.39-43.
58.     Поляков Б. Банкротство как институт хозяйственного права // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 9. – С.13-15.
59.     Поляков Б. Мораторий как необходимый элемент процедуры банкротства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 10. – С.14-16.
60.     Поляков Б. Правовая природа отношений несостоятельности // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 12. – С.6-10.
61.     Поляков Б. Принципы института банкротства // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1. – С.6-10.
62.      Поляков Б.М. Деякі питання по ініціюванню провадження справ про банкрутство // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 1. – С.109-114.
63.    Поляков Б. Правовое положение должника в процедуре банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 6. – С.22-26.
64.     Поляков Б.М. Ліквідація як процедура банкрутства в Україні // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 2. – С.34-44.
65.    Поляков Б.М. Судебные процедуры банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 9. – С.22-25.
66.    Поляков Б.М. Правове регулювання процедури розпорядження майном у справі про банкрутство // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 4. – С.122-132.
67.    Поляков Б.М. Судебная санация должника // Вісник арбітражного керуючого. – 2001. – № 1. – С.13-15.
68.    Поляков Б.М. Процедура банкротства в Украине: теория и практика. – Донецк: Донбасс, 2001. – 480с.
69.     Притыка Д.Н. Арбитражный суд: проблемы организациии деятельности. — К.: Орияны, 2000. — 320 с.
70.    Радзивилюк В. Некоторые вопросы ключевой терминологии Закона Украины о банкротстве // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 5. – С. 30-33.
71.     Радзівілюк В.В. Деякі питания удосконалення законодавства про банкрутство: концепция розвитку законодавства України // Матеріали наук.-практ. конф. (травень 1996р.) — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. - С. 199-200.
72.     Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. — М.: Статут, 1999. —208с.
73.     Степанов О. Мораторій на задоволення вимог кредиторів: окремі проблеми правозастосування // Право України. – 2004. – № 10. – С. 44-47.
74.    Телюкина М.В. Конкурсное право: Теория и практика несостоятельности (банкротства). – М.: Дело, 2002. – 536 с.
75.    Телюкина М.В. Очередность удовлетворения требований кредиторов несостоятельного должника //Дело и право. – 1996. – № 7. – С. 38-45.
76.     Телюкина М.В. Способи предупреждения банкротства юридического лица  // Адвокат. - 1999.-№ 9. - С. 11-17.
77.    Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навчальний посібник. — К.:КНЕУ, 2000. — 410 с.
78.    Тітов М. І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти. — X.: Консум, 1997. – 192 с.
79.    Финансовое право: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2004. – 432 с.
80.    Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик; За ред. М.П. Кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.
81.     Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. – М.: «Статут», 2000. – 477 с.
82.     Щербина В.С. Господарське право України: Навчальний посібник — К.: Юрінком Інтер, 2001 с. - 384 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038