>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Правовий статус фізичної особи як субєкта цивільного праваЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 98.9 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5дипломна робота, 65 сторінок


Невмержицька Ганна Вікторівна
Правовий статус фізичної особи як суб’єкта цивільного права

Зміст
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика правового статусу фізичної особи як суб’єкта цивільного права:
1.1.  поняття фізичної особи як суб’єкта цивільного права;
1.2.  правоздатність і дієздатність фізичної особи.
Розділ 2. Зміст правового статусу фізичної особи як суб’єкта цивільного права:
 2.1. особисті немайнові права фізичної особи яке суб’єкта цивільного права;
 2.2. майнові права фізичної особи як суб’єкта цивільного права.
Висновки
Список використаної літератури

 

 

 

Список використаної літератури
І. Нормативні акти
1.    Конституція України від 28.06.1996 р. – К., 1996. – 55 с.
2.    Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. №  435-IV // ВВР. – 2003. - №  40-44. – Ст. 356.
3.    Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. №  436- ІV // ВВР. – 2003. - № 18-22. – Ст. 144.
4.    Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 р. № 5464-Х // ВВР. – 1983. - № 28. – Ст. 573.
5.    Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості ВРУ. – 2002. - № 3-4. – Ст. 27.
6.    Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості ВРУ. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.
7.    Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. // Відомості ВРУ. – 1993. - №4. - Ст. 19.
8.    Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 р. №  531/97 // ВВР. 1997. - № 46. – Ст. 292.
9.    Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992р. № 2343- ХІІ // ВВР. – 1992. - № 32. – Ст. 440.
10.    Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ // ВВР. – 1991. - № 20. – Ст. 249.
11.    Про державну податкову службу в Україні: Закон України від  4 грудня 1990 р. № 509-ХІІ // ВВР. – 1990. - № 6. – Ст. 36.
12.    Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-ІV // ВВР. – 2003. - № 31-32. – Ст. 263.
13.    Про друковані засоби інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ // ВРВ. – 1992. - № 1. – Ст. 1.
14.    Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості ВРУ. – 2000. - № 36. – Ст. 229.
15.    Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. №  281-XIV // ВВР. – 1998. - № 1. - Ст. 2.
16.    Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. №  2135-ХІІ // ВВР. – 1992. - № 22. – Ст. 303.
17.    Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402 – ІІІ // Відомості ВРУ. – 2001. - № 30. – Ст. 12.
18.    Про право власності на окремі види майна: Постанова ВРУ від 17 червня 1992 р. №  2471-ХІІ // ВВР. - 1992. - № 35 – Ст. 517.
19.    Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1194 р. № 3929 – ХІІ // ВВР. – 1994. - № 23. – Ст. 161.
20.    Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 року // Відомості ВРУ. – 2000. - № 19. – Ст. 143.
21.    Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96 // ВВР. – 1996. - № 19. - Ст. 80.
22.    Про свободу совісті та релігійні організації в Україні: Закон України від 23 травня 1991 року // Відомості ВРУ. – 1991. - № 25. – Ст. 283.
23.    Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-ХІІ // ВВР. – 1992. - № 30. - Ст. 414.
24.    Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. №  3759-ХІІ // ВВР. 1993. - № 10. – Ст. 43.
25.    Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ МЮУ від 3 березня 2004 р. № 20/5 // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 4. – Ст. 456.
ІІ. Література
26.    Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине. – М.: Книга-сервис, 2002. – 410 с.
27.    Алексеев С.С. Общая теория права. В 2 т. Т. 2. – М., 1982. – 517 с.
28.    Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. – М.: Юристь, 2002. – 336 с.
29.    Баліцька О. Як я розумію право на життя // Право України. – 1999. - № 7. – С. 89-92.
30.    Бачинін В.А., Журавський В.С., Панов М.І. Філософія права. – К.: Ін Юре, 2003. – 472 с.
31.    Бобрик В. Конституційні засади цивільно-правової охорони особистого життя фізичних осіб // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 12. – С. 29-31.
32.    Боброва Д.В. Основні новели проекту нового Цивільного кодексу // Українське право. – 1997. - №3. – С. 39 - 40.
33.    Болотіна Н. Медичне право у системі права України // Право України. – 1999. – № 7. – С. 116-121.
34.    Бородін І. Права та свободи громадян, їх класифікація та гарантії реалізації // Право України. – 2001. - № 12. – С.32-33.
35.    Братусь С.Н. Субъекты гражданского права: Курс советского гражданского права – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1950. – 77 с.
36.    Бурак В. Правосуб’єктність неповнолітніх при вирішенні індивідуальних трудових спорів // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 289-293.
37.    Васькин В.В., Харитонов Е.О. Дифференциация гражданской правосубъектности // Правовое положение несовершеннолетних: Сб. науч. тр. – Краснодар, 1985. – С. 14-15.
38.    Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. – Рига, 1976. – 234 с.
39.    Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. – М.: ОМЕГА, 2006. – 608 с.
40.    Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. – М., 1979. – 346 с.
41.    Гаджиев К. Основные экономические права и свободы предпринимателей в Российской Федерации // Правоведение. – 1997. - №1. – С. 7-8.
42.    Галянтич М. Захист ділової репутації: цивільно-правові проблеми // Право України. – 2001. - № 1. – С. 97-100.
43.    Галянтич М. Приватно-правове регулювання забезпечення права громадян на житло в Україні // Право України. – 2003. - № 7. – С. 70-72.
44.    Гамбаров Ю.С. Гражданское право: Общая часть / Под ред. В.А. Толкинова. – М.: Зерцало, 2003. – 816 с.
45.    Гладун З. Права людини у сфері охорони здоров’я // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 8-23.
46.    Гладун З. Право людини на життя та проблеми його юридичного забезпечення в Україні // Український часопис прав людини. – 1994. – №1. – С. 47-54.
47.    Гладун З. Правове забезпечення охорони здоров’я громадян // Право України. – 1994. - №10. – С. 34-37.
48.    Головченко В., Грузова Л. Законодавство України про охорону здоров’я: проблеми реформування та оновлення // Право України. – 2000. – №11. – С. 93-94.
49.    Гончаренко С.В. Права людини інформаційної доби // Вісник Академії адвокатури України. – 2006. – Вип. 5. – С. 5-19.
50.    Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: ФЗ от 22 декабря 1995 г. – М., 1998. –  355 с.
51.    Гражданский кодекс Украины: комментарии. В двух томах. Том II. – Х.: Одиссей, 2004. – 1024 с.
52.    Гражданское право: В 2 т. Т. І: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 2003. – 816 с.
53.    Гражданское право: Учеб.: В. 3 т. / Отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. – М.: ТК  Велби, Проспект, 2004. – 1632 с.
54.    Гражданское право: Энциклопедический словарь / Под ред. В. В. Пиляевой. – М.: Экономика, 2003. –  1024 с.
55.    Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: Сборник нормативных актов: гражданские и торговые кодексы / Под ред. В.К. Пучинского, М.И. Кулагина. – М., 1986. – 919 с.
56.     Гражданско-правовое положение личности в СССР / Под ред. М.С. Малеина. – М.: Наука, 1975. – 104 с.
57.    Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2001. – 411 с.
58.    Грицкевич С. Екологічні права в системі конституційних прав людини і громадянина // Право України. – 2001. – 2001. - №8. – С. 54-55.
59.    Грищук В. Еутаназія: кримінально-правові проблеми // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 387-390.
60.    Грищук О. Гідність людини: юридичні аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Вип. 37. – С. 14-20.
61.    Гурська Т. Право на здоров’я в системі особистих немайнових прав // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №6. – С. 38-42.
62.    Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2003. – 200 с.
63.    Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні: Монографія. – К.: Вентурі, 1996. – 272 с.
64.    Дмитренко Ю., Дмитренко А. Наслідки вчинення правочинів особою, яка не досягла 14 років, за межами цивільної дієздатності // Економіка, фінанси, право. – 2006. - № 4. – С. 37-39.
65.    Добрянський С. Права людини з позицій універсалізму та релятивізму // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 3-7.
66.    Довбуш О. Право на гідну смерть // Право України. – 2002. - № 10. – С. 122.
67.    Дождев Д. В. Римское частное право. – М.: ИНФРА М-НОРМА, 1997. –  704 с.
68.    Доліненко Л.О., Доліненко В.О., Сарновська С.О. Цивільне право України: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 356 с.
69.    Домбровська О. Забезпечення реалізації суб’єктивного права на життя людини (теоретико-правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 3. – С. 98-101.
70.    Ермолова О.Н. Нематериальные блага и их защита: Дис… канд. юрид. наук. 12.00.03 / Саратовская государственная академия права.  – Саратов, 1998. – 174 с.
71.    Ершова Н.М. Охрана прав несовершеннолетних по советскому гражданскому и семейному праву. – М.: Юрид. лит., 1965. – 101 с.
72.    Європейська конвенція з прав людини від 4 листопада 1950 р. // Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К.: Сфера, 2002. – С. 239-283.
73.    Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. – К.: В-во Європейського університету, 2004. – 292 с.
74.    Журавлев Н.П. О соотношении гражданской правоспособности, дееспособности и субъективного права: Лекция. – М.: Всесоюзный юридический заочный институт, 1988. – 12 с.
75.    Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К.: Сфера, 2002. – С. 9-12.
76.    Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической  мысли. – М.: Статут, 2003. – 510 с.
77.    Иоффе О. С. Советское гражданское право: Курс лекций. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1958. – 680 с.
78.    Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. – М.: Юристь, 2000. – 608 с.
79.    Кадыров Ф.Н. Платные медицинские услуги (экономико-правовые основы организации оказания платных медицинских услуг). – М.: Грать, 2003. – 512 с.
80.    Калюжний Р.А. Римське приватне право: Курс лекцій. – К.: Істина, 2005. – 144 с.
81.    Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. – М.: Юнити, 2000. – 303 с.
82.    Кидалова А. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів // Право України. – 2003. - № 5. – С. 51-56.
83.    Кіселевич О. Розвиток права власності іноземних юридичних і фізичних осіб в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2002. – №2. – С. 10.
84.    Кононова Л. Право на свободу та гарантії його реалізації // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2005. – С. 110-111.
85.    Красицька Л.В. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав громадян: Монографія. – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 2002. – 164 с.
86.    Крылова Н.Е. Ответственность за незаконное производство аборта и необходимость уголовно-правовой защиты  «будущей» жизни // Вестник Московского университета. – 2002. - № 6. – С. 38-53.
87.    Кузьменко П. Класифікація основних прав і свобод людини та громадянина за Конституцією України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 3. – С. 95-97.
88.    Кузьменко П. Поняття, основні риси та класифікація обмежень особистих конституційних прав і свобод людини  // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 6. – С. 40-43.
89.    Мазур О.С. Цивільне право України: Навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Ун-т «Україна», 2005. – 287 с.
90.    Максимов С. Суб’єкт права в філософсько-антропологічному вимірі // Вісник Академії правових наук України. - 2000. - № 4. – С. 170-178.
91.    Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан (понятие, осуществление и защита): Автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Московская государственная юридическая академия. – 1997. – 49 с.
92.    Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: Понятие, осуществление, защита. – М.: МЗ Прес, 2000. – 187 с.
93.    Малеина М.Н. Право индивида на телесную (физическую) неприкосновенность // Государство и право. – 1993. – № 2. – С. 122-129.
94.    Матвійчук В.К., Хар І.О. Цивільне право України: Загальна частина: Практикум: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2006. – 736 с.
95.    Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р.// Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К.: Сфера, 2002. – С. 13-23.
96.    Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р.// Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К.: Сфера, 2002. – С. 23-35.
97.    Муромцев С. А. Гражданское  право Древнего Рима. – М.: Статут, 2003. –  685 с.
98.    Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / Під ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2004. – 976 с.
99.    Нецька Л. Право власності та право інтелектуальної власності: співвідношення понять // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2005. – С. 270-271.
100.    Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование // Русская философия собственности. – СПб, 1993. – С. 34-39.  
101.    Новый Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Краткий научно-практический комментарий / Гапеев В.Н., Зинченко С.А., Лукьянцев А.А. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – 447 с.
102.    О несостоятельности (банкротстве): Закон Российской Федерации от 8 января 1998 года // СЗ РФ . – 1998. - № 2. – Ст. 222. 
103.    Окунєв І. Правовий статус суб’єкта права: поняття та ознаки // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2005. – С. 52-53.
104.    Олійник А. Ідея свободи та недоторканості людини у стародавні часи // Право України. – 2002. - № 10. – С. 126-129.
105.    Олійник В. Конституційне право на свободу та особисту недоторканість: поняття та характерні риси // Право України. – 2000. - № 12. – С. 33-36.
106.    Омельянчук С. Захист майнових прав жінки у Київській Русі // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2005. – С. 54-55.
107.    Палинюк В.П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та особистих свобод. – К.: Фенікс, 2004. – 264 с.
108.    Петрухин Л.И. Человек как социально-правовая ценность // Государство и право. – 1999. - № 10. – С. 89-90.
109.    Підопригора О. А. Основи римського приватного права. – К.: Вища шк., 1995. –  267 с.
110.    Плаксін В., Кабалдіна А. Охорона лікарської таємниці: її вирішення на практиці // Право України. – 1996. - № 1. – С. 54.
111.    Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Т. 2 / Под ред. В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2003. – 656 с.
112.    Покровский А.И. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 1998. – 353 с.
113.    Попундопало В. Права и свободы человека и гражданина в экономической сфере как основа гражданского общества // Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження». – 2005. – № 1. – С. 97-102.
114.    Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах / Під ред. П.Л. Толстікова. – К.: Скіф, 2005. – 304 с.
115.    Право власності в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.
116.    Право інтелектуальної власності: Академічний курс / Під ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Ін Юре, 2004. – 672 с.
117.    Прасов О. Право на медичну допомогу // Вісник Прокуратури України. – 2006. - № 1. – С. 118-122.
118.    Предпринимательское право Украины: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. Н.А. Саниахметовой. – Х.: Одиссей, 2001. – 544 с.
119.    Примак В. Дієздатність юридичної особи та її цивільно-правова відповідальність // Юридична Україна. – 2003. - № 10. – С. 57-63.
120.    Примаченко О. Негативна інформація є недостовірною: записано в новому ЦК // Дзеркало тижня. – 2003. – 24-30 травня. – С. 1-7.
121.    Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій: Постанова Пленуму ВСУ від 28 вересня 1990 р. № 7 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах / Під ред. П.Л. Толстікова. – К.: Скіф, 2005. – С. 48-50.
122.    Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму ВСУ від 23 березня 1973 р. № 3 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах / Під ред. П.Л. Толстікова. – К.: Скіф, 2005. – С. 34.
123.    Проблемы общей теории права и государства / Под  общ. Ред. В.С. Нерсесянца. – М.: НОРМА, 2001. – 832 с.
124.    Пунда О.О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини: Монографія. – Хмельницький – Київ, 2005. – 436 с.
125.    Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право. – М.: Зерцало, 1999. – 448 с.
126.    Рєзнікова В.В. Проблема обмеження права фізичної особи на інформацію про стан здоров’я // Економіка, фінанси, право. – 2004. - № 4. – С. 31-34.
127.    Римское частное право / Под ред. И. Б.Новицкого, И. С. Перетерского. – М.: Юрист, 1999. –  544 с.
128.    Рішення Конституційного Суду України від 25.11.1998 року по справі № 1-29/98 (справа про платні медичні послуги) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. -№1. – С.10.
129.    Рішення Конституційного Суду України від 29.05.2002 року по справі № 1-13/2002 (справа про безоплатну медичну допомогу) // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. - № 3. – С.19.
130.    Рогова О. Право на життя: розвиток законодавства і суспільно-правової практики // Вісник Академії правових наук України. – 2004. - № 2. – С. 206-213.
131.    Рогова О. Про час виникнення права людини на життя: загальнотеоретичний аналіз // Вісник Академії правових наук України. – 2005. - № 4. – С. 198-206.
132.    Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. – К.: Атіка, 2005. – 516 с.
133.    Ромовська З.В. Науковий аналіз змін, внесених до Цивільного кодексу України // Вісник Академії адвокатури України. – 2007. – Вип. 9. – С. 5-15.
134.    Ромовська З.В. Особисті немайнові права фізичних осіб // Українське право. – 1997. - №1. – С. 47-60.
135.    Ромовська З.В. Цивільна дієздатність громадян // Право України. – 1995. - № 2. – С. 24-27.
136.    Ромовська З.В. Цивільна правоздатність громадян // Право України. – 1994. - № 10. – С. 51-54.
137.    Сенюта І. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 24-36.
138.    Сенюта І.Я. Право людини на охорону здоров’я та його законодавче забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 // Львівський національний університет ім. Івана Франка. – 2006. – 16 с.  
139.    Сєрова І. Право людини на індивідуальний образ // Право України. – 1999. - № 8. – С. 50-51.
140.    Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консул, 2006. – 656 с.
141.    Скоромоха В. Конституційне правосуддя і права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування та їх забезпечення державою // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. - № 5. – С. 62-68.
142.    Советское гражданское право. Ч.1. / Под ред. В.Ф. Маслова, А.А. Пушкина. – К.: Вища шк., 1977. – 373 с.
143.    Соловйов А. До питання про часові межі права людини на життя // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 305-307.
144.    Стефанчук Р.О. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи // Право України. – 2003. - № 11. – С. 115-119.
145.    Стефанчук Р.О. Проблеми спеціальних способів захисту особистих немайнових прав фізичних осіб // Вісник Верховного Суду України. – 2007. - № 7. – С. 36-42.
146.    Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 525 с.
147.    Трофанчук Г.В. Римське приватне право: Навч. пос. – К.: Атака, 2006. – 248 с.
148.    Тулуш Д.М. Права человека и гражданина Российской Федерации на благоприятную окружающую среду: некоторые проблемы теории и практики // Российская юстиция. – 2005. - № 5. – С. 97-99.
149.    Федюк Л. Право на життя у цивільному законодавстві // Право України. – 2004. - № 9. – С. 107-109.
150.    Флейшиц Е.А.  Соотношение правоспособности и субъективных прав // Вопросы общей теории советского права. – М., 1960. – С. 259-268.
151.    Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Цивільне право: Підручник. – К.: Істина, 2003. – 776 с.
152.    Харитонов Є.О., Каліненко О.М., Зубар В.М. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях. – Харків: Одіссей, 2002. – 640 с.
153.    Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. У 2 т. Т. 2 / За ред. В.А. Гончаренка. – К.: ІН Юре, 1998. – 608 с.
154.    Цивільне право / Під ред. Д.В.Бобрової, О. В.Дзери, Н. С. Кузнєцової, О. А. Підопригори. – К.: Вентурі, 1997. –  980 с.
155.    Цивільне право України / Під ред. О.Г. Брагеля, С.В. Губаря, В.П.Мироненко. – К.: ПАЛИВОДА, 2005. – 256 с.
156.    Цивільне право України: Академічний курс: Підр.: У двох томах. Т.2 / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004. – 408с.
157.    Цивільне право України: В двох томах / Під ред. В.І. Борсова, Л.М. Баранової, І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 552 с.
158.    Цивільне право України: Загальна частина / Під ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки, В.М. Співака. – К.: Наукова думка, 2000. – 304 с.
159.    Цивільне право України: Навчальний посібник / За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с.
160.    Цивільне право України: Підручник. У 2 т. / Під ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 552 с.
161.    Цивільне право України: Підручник. У 3 кн. Кн. 1. / За ред. Харитонова Є.О., Дрішлюка А.І. – Одеса: Юридична література, 2005. – 528 с.
162.    Цивільний кодекс України. Коментар. Видання друге із змінами станом на 15 січня 2004 р. / За ред. Є. О. Харитонова. – Х.: Одіссей, 2004. – 856 с.
163.    Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. У 2 ч.  / За ред. Я. М. Шевченко. – К.: Ін Юре., 2004. – 692 с.
164.    Цивільний кодекс України: Постатейні матеріали. У 2 ч. Ч.1 / за ред. А.С. Довгерта, Н.С. Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2005. – 680 с.
165.    Цивільний кодекс УРСР. У 3-х книгах. Кн. III. / Відп. ред. В. Ф. Бойко. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 245 с.
166.     Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ж.Л. Чорна. – Львів, 2005. – 18 с.
167.    Чорна Ж. Корпоративні права малолітніх та неповнолітніх // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 237-241.
168.    Шандровська Л. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи // Юридична Україна. - 2004- № 7. – С. 33-34.
169.    Шемчушенко Ю.С. Человек и его право на безопасную (здоровую) окружающую среду // Государство и право. – 1993. - № 10. – С. 120-125.
170.    Шепель Т.П. Госпитализация в психиатрический стационар без согласия пациента: гражданский закон и практика его применения // Российская юстиция. – 2006. - № 2. – С. 13-15.
171.    Шершель О.В. Форми та засоби захисту прав та інтересів психічно хворих громадян // Наукові записки: Серія «Право». - Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». -  2004 – Вип. 3. – С. 368.
172.    Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995. – 378 с.
173.    Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: Монографія. – Харків, 2002. – 368 с.
174.    Штефан А. Способи захисту честі, гідності й репутації: окремі питання // Юридична Україна. – 2005. - № 4. – С. 59-63.
175.    Явор О.А. До проблеми особистих немайнових прав дитини // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2006. - № 2. – С. 68-74.
176.    Янкова О. До питання про дієздатність громадян-підприємців // Українське право. – 1997. - №3. – С. 91-92.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038