>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Правовий статус слідчого у кримінальному процесіЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 68.76 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.4/5Середня оцінка: 3.4ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І СЛІДЧИЙ ЯК САМОСТІЙНИЙ СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН…………………………………………….5
1.1. Слідчий в системі органів досудового слідства………………..5
1.2. Принципи діяльності слідчого………………………………….15
1.3. Процесуальні функції слідчого…………………………………21
1.4. Процесуальний статус слідчого при провадженні кримінальної справи …………………………………………………………………………29
Висновки до Розділу І………………………………………………………...37
РОЗДІЛ ІІ ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ІНШИМИ ОРГАНАМИ І ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ВЕДУТЬ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС……………………………………………………………………….38
 2.1. Особливості  провадження   слідства   в   справі   декількома
слідчими……………………………………………………………………….38
 2.2. Взаємодія слідчого з органами дізнання……………………........43
 2.3. Специфіка виконання слідчим вказівок прокурора та начальника слідчого відділу(підрозділу)………………………………………………….49
Висновки до Розділу ІІ……………………………………………………......52
РОЗДІЛ ІІІ ЗАКОНОДАВЧІ ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СЛІДЧОГО……………………………..54
Висновки до розділу ІІІ……………………………………………………….64
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...65
ДОДАТКИ..........................................................................................................67
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…………….….70

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ


Нормативно-правові акти та законопроекти
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С. 141.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України. Коментар основних положень/ Упоряд. Тертишник В.М.. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 272 с.
3. Закон України  “Про прокуратуру”// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. – С. 810-811.
4. Закон України “Про Державну податкову службу в Україні”// Відомості Верховної Ради. – 1991. -  N 6. - С. 37. 
5. Закон України “Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів”// Відомості Верховної Ради України. – 1994. –№ 11.- С. 83.
    Монографії, статті, навчальні та практичні посібники
6. Баулин О. До встановлення правового інституту процесуальної незалежності слідчого/ О. Баулин // Право України. – 1997. – №7. – С. 15-16.
7. Баулин О. Реальне забезпечення процесуальної незалежності  слідчого у майбутній правовій системі України/ О.Баулин //Концепція розвитку законодавства України. К, 1996. – С. 346-349.
8. Гончаров І. Деякі аспекти процесуальної самостійності слідчого/ І. Гончаров // Право України. – 1995. – №7. – С. 26-27.
9. Гончаров І.Д. Кримінально-процесуальне право України / І.Д. Гончаров  – К., 2005. – 824с.
10. Гордін Л.Я. Види слідчо-оперативних груп: порівняльна характеристика/ Л.Я. Гордін// Університетські наукові записки. – Випуск 2 (18). – Х., 2006.
11. Григорьева Н. Принципи уголовного судопроизводства и доказательства/ Н. Григорьева// Росийская юстиция. – 1995. – №8. – С.39-40.
12. Грошевий Ю.М. Кримінальний процес України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко. – Х.: Право, 2000. – 496 с.
13. Гуляєв А.П. Следователь в уголовном процессе/ А.П. Гуляєв. –  М., 1981. –  112 с.
14. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов/ К.Ф. Гуценко. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2004. – 704 с.
15. Кінаш О. Організаційна діяльність слідчого – елемент ефективності розслідування злочинів / О. Кінаш // Право України. – 2002. – № 8. – С. 67-71.
16. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Підручник/ Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704с.
17. Колодій А.М. Принципи права України/А.М. Колодій. – К., - 1998. – 583с.
18. Корж В. Деякі проблеми взаємодії слідчого з учасниками розкриття та розслідування економічних організованих злочинів/ В. Корж// Вісник прокуратури. – 2002. №1 (13). – С. 60-61.
19. Коляда П.В. Проблеми досудового слідства у кримінальному процесі/ П.В. Коляда. – К.: Юрінком Інтер, 2001. –  208 с.
20. Коляда П.В.  Який Кримінально-процесуальний кодекс України потрібен слідчим/ П.В. Коляда// Юридичний вісник України. – 2001. – № 9-12.
21. Кононенко Г. З досвіду роботи слідчо-оперативних груп/ Г. Кононенко // Вісник прокуратури. - 2001. - №  6. - С. 85 -89.
22. Ларин A.M. Процессуальные гарантии функции уголовного преследования // Советское государство и право - 1975. - № 7. – С. 94-97.
23. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. — М., 1986.
24. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навчальний посібник/ Л.М. Лобойко. – К.: Істина, 2005. – 456 с.
25. Михеєнко М.М.  Кримінальний процес України: Підручник/ М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко – К.: Либідь, 1999. –  536 с.
26. Мойсик В. КПК зробить слідчих безсторонніми й неупередженими?: [Google]/ Мойсик В. Режим доступу: http://zib.com.ua/article/1121250482791.
27. Петриченко О. Законодавчі перспективи вдосконалення процесуального статусу працівників органів досудового слідства / О. Петриченко// Юридичний журнал. – 2003. – №2. – С. 25-28.
28. Півненко В. Досудове слідство: Проблеми теорії та практики/ В. Півненко// Право України. – 1998. – №2. – С. 76-77.
29. Погорецький М. А. Форми взаємодії слідчого й органу дізнання // Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства: Тематичний збірник наукових праць/ М.А. Погорецький.  – Херсон, 1998. – С. 58-61.
30. Романов О. Досудовеслідство: законодавчі аспекти/ О. Романов// Юридичний Журнал. – 2004. – №11. – С.14-18.
31. Савонюк Р. Кримінально-процесуальна функція та її зміст у діяльності слідчого як суб'єкта доказування/ Р. Савонюк   // Право України. – 2001. - № 6. – С. 70-76.
32. Савонюк Р. Про деякі загальні положення та статус слідчого як суб’єкта доказування в проекті КПК України/ Р. Савонюк// Вісник університету внутрішніх справ. – Випуск 13. – Х., 2001. – С. 142-147.
33. Тертишник В.М. Деякі питання створення Національного бюро розслідувань та удосконалення статусу слідчого/ В.М. Тертишник // Юридичний журнал. – 2005. – № 10. – C. 114-117.
34. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 4-те вид./ В.М. Тертишник. - К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 1120 с.
35. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до кримінально-процесуального кодексу України./ В.М. Тертишник. – К.: Видавництво А.С.К., 2002. – 1152 с.
36. Федченко В. Груповий метод розслідування кримінальних справ: деякі питання/ В. Федченко // Право України. – 2003. - №1. – С.56-59 .
37. Федченко В. Про обсяг повноважень слідчого при провадженні досудового слідства у складі групи/ В. Федченко // Підприємництво, господарство, право. – 2002. – №5. – С. 84-87.
38. Филиппов А.Г. Место принципа процессуальной независимости должностных лиц – участников уголовного процесса в системе его принципов / А.Г. Филиппов // Следователь. – 2003. – № 10. – С. 25-29.
39. Чайковський А.С. Дізнання і досудове слідство: Історія і сучастність/ А.С. Чайковський, С.В. Губар, В.А. Довбня. - К., 2004. – 179 с.
40. Шибіко В.П. Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами/ В.П. Шибіко. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 1167 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038