>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Правовий режим іноземців в УкраїніЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 46.59 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

Вступ.........................................................................................................................2
Розділ І  Загальнотеоретичні  питання  правового  статусу  іноземців в Україні......................................................................................................................6
1.1. Поняття іноземців, засади їх правового статусу в Україні..........................6
1.2. Особливості правового статусу окремих категорій іноземців...................17
1.2.1. Біженець як категорія іноземців................................................................24
Розділ ІІ Правовий режим іноземців в Україні...................................................33
2.1. Права, якими користуються іноземці та їх обов’язки.................................33
2.2. Порядок в’їзду та виїзду іноземців...............................................................46
2.3. Підстави та різновиди відповідальності іноземців за порушення законодавства України..........................................................................................55
Висновки................................................................................................................60
Список використаних джерел та літератури.......................................................64

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ТА ЛІТЕРАТУРИ


1. Нормативно-правові акти:


1.    Конституція України: Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
2.    Кримінальний кодекс України: К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 164с.
3.    Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1994 року // ВВР – 1994. – №23 – Ст..161
4.    Про імміграцію: Закон України від 7 червня 2001 року.// ВВР – 2001. – №41. – Ст. 197
5.    Про громадянство України: Закон України від 13 листопада 1991 р. // ВВР – 1991. – №29. – Ст. 118
6.    Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 p.// ВВР – 1991. – № 18. – Ст.19
7.    Про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні:  постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 p. № 2028
8.    Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 року // ВВР. – 2001. – № 47.
9.    Постанова КМУ Про Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію від 29 грудня 1995 року № 1074.
10.    Інструкція Про порядок продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затверджено МВС України від 01.12.2003 р. № 1456
11.    Висновок N 15 (XXX) “Беженцы, не имеющие страны убежища”, прийнятий Виконавчим Комітетом Управління Верховного Комісара ООН   у справах біженців 1979 р.
12.    Конвенція про рівноправність громадян країни та іноземців і осіб без громадянства у галузі соціального забезпечення N 118, червень 1962р
13.    Конвенцыя о статусе беженцов, принята 28 июля 1951 года Конференцией полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с Резолюцией 428 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года.
14.    Протокол щодо статусу біженців, прийнятий ООН від 16 грудня 1966 р.


2. Книги:


15.    Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран. – М.: Форум, 1998. – 486с.
16.    Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – К.: Ін Юре, 2006. – 528с.
17.    Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 216с.
18.    Журавський В.С. Конституційне право України: хрестоматія. – К.: Видавничий дім «ІнЮре», 2004. – 882с.
19.    Кравченко В.В. Конституційне право України. – К.: Атіка, 2002. – 480с.
20.    Кравченко В.В. Конституційне право України. – К.: Атіка, 2006. – 568с.
21.    Колодій А.М., Олійник А.К. Права людини і громадянина в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 364с.
22.    Погорілко В.Ф. Конституційне право України. – К.: Наукова думка, 1999. – 733с.
23.    Мелащенко В.Ф. Основи конституційного права України. - Київ: Вентурі, 1995.-С.52.
24.    Назаров Т. Деякі питання правової регламентації статусу іноземців та апатридів в Україні. - Збірник. Проблеми боротьби з корупцією та орг. злочинністю Том VII., - 1998.
25.    Страшун Б.А. Государственное право зарубежных стран. – М.: Форум, 1996. – 516с.
26.    Страшун Б.А. Конституционное (государственное) право зарубежньїх стран. Общая часть. Т. 1-2.  – М.:БЕК., 1996. - 757 с.
27.    Погорілко В.Ф., Тацій В.Я., Тодика Ю.М. конституційне право України. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – 376с.
28.    Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. – К.: Наукова думка, 2006. – 344с.
29.    Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. Права та свободи людини і громадянина. – К.: Наукова думка, 1997. – 358с.
30.    Піскун О. Основи міграційного права: Порівняльний аналіз. – К., 1998. – 360с.
31.    Тодика Ю.М. Конституційне право України. – К.: ІнЮре, 2002. – 544с.
32.    Тодыка Ю.М. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине. – К.: Ін Юре, 2004. – 368с.
33.    Фрицький О.Ф. Конституційне право України. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 536с.
34.    Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежньтх стран: Учебник. - М.: Юрист, 1997. - 566с.
35.    Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. – К.: АРТЕК, 2002. – 264с.


3. Статті:


36.    Ковалишин І. Правовий статус біженців в Україні як вид правового статусу іноземців // Право України. – 2001. - №2. – с. 38-42.
37.    Подшивалов В.Е. Незаконная миграция: Международно-правовой подход // Правоведение. – 2002 - № 4. – с.185-192
38.    Пашков М. Оборотная сторона миграционной карты. // Зеркало недели. – 2003. - №16.
39.    Мозоль А.П. Загальна характеристика та аналіз міграційного законодавства України // Право України. – 2001. - №4. – с.119
40.    Орзіх М. Міжнародно-правові стандарти і права людини в Україні // Право України. - 1992. - № 4. - С.8;
41.    Радецький В.С., Бандуристий Р. Деякі аспекти сучасного процесу нелегальної міграції в Україні. // Адвокат. – 2000. - №1. – с.14-19.
42.    Надьон О. Нелегальна міграція: міжнародні та національні правові проблеми. // Право України. – 2004. - №6 – с. 13-17.
43.    Заржицький О. Працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні // Право України. – 2007. - №2. – 40-44с.
44.    Захаров В.Ф. Предупреждение нелегальной миграции в контексте профилактики организованной преступности и рецидива преступлений // Таможенное дело. – 2001. - №6. – с. 44-48.
45.    Минка Т. Видворення іноземних громадян як міра відповідальності за порушення порядку перебування в Україні. // Право України. – 2001. - №9. – с. 70-72.
46.    Зарубей В. Правове регулювання перебування іноземців та біженців в Україні. - Право України №8. - 1999


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038