>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Права і обовязки громадян у сфері виконавчої владиЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 61.76 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1/1Середня оцінка: 1ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯНИНА ЯК ХАРАКТЕРНА РИСА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ 7
1.1 Виконавча влада та її роль у забезпеченні прав громадянина 7
1.2 Сутність адміністративно-правового статусу громадянина
України 16
1.3 Основні напрями реалізації прав громадян у сфері виконавчої
влади 25
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОВ’ЯЗКІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 33
РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В СФЕРІ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 44
3.1 Європейський досвід законодавчого регулювання адміністративних процедур 44
3.2 Роль державної ювенальної політики у забезпеченні прав
людини 54
ВИСНОВКИ 62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 65СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Акт з питань загального адміністративного права Королівства Нідерландів (1994 p.);
2.    Загальний закон Австрійської Республіки про адміністративну процедуру (1991 p.);
3.    Закон про загальні адміністративні процедури Італії (1990 p.).
4.    Закон України „По державну службу” від 07.10.2010// ВВР. – 2007, N 7-8. – ст.66
5.    Закон України „Про адвокатуру” від 01.10.2008// ВВР. - 1993. – № 9. - Ст. 62;
6.    Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.05.2009// ВВР, 2009. – N 39. – ст.559
7.    Закон України „Про зайнятість населення” від 28.12.2007// ВВР, 2008. – N 5-8. – ст.78
8.    Закон України „Про звернення громадян” від 14.04.2009//ВВР, 2009. – N 36-37. – ст.511
9.    Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 09.07.2010 // ВВР. – 2010, N 40. – ст.524
10.    Закон України „Про пенсійне забезпечення” від 16.04.2009 (із змінами та доповненнями) // ВВРУ. - 1992. - № 3. - Ст. 10.
11.    Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду” від 02.06.2009//ВВР, 2009. – N 41. – ст.600
12.    Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 16.04.2009//ВВР, 2009. – N 38. – ст.535
13.    Закон ФРН про адміністративну процедуру (1976 p.);
14.    Кодекс адміністративного провадження Республіки Польща (1980 p.);
15.    Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. – № 51. - Ст. 1122;
16.    Конституція України // ВВР. - 1996. – № 30. - Ст. 141;
17.    Коментар до Конституції України. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996.
18.    Концепція соціального забезпечення населення України, схвалена постановою ВРУ від 21.12.93 // ВВРУ - 1994. - № 6. - Ст. 3.
19.    Положення про порядок надання матеріальної допомоги у зв’язку з безробіттям, затверджене постановою КМУ від 27.04.98 № 578 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 17. - Ст. 635.
20.    Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги у зв’язку з безробіттям в період професійної підготовки та перепідготовки, затверджене постановою КМУ від 27.04.98 № 578 // Офіційний вісник України. - 1998. -№ 17. - Ст. 635;
21.    Авер’янов В.Б. Методологічні засади реформування українського адміністративного права // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - Вип.12. - К., 2001.-С.294-295.
22.    Адміністративне право України / За ред. Ю.П. Битяка. - Харків, 2000.-С. 50.
23.    Бахрах Д.Н. Индивидуальные субъекты административного права // Государство и право. - 1994. – № 3. - С. 16-24.
24.    Біла Л. Р., Картузова І. О. Організація державної служби в Україні: Навч.-метод, посіб. Одеса: Юрид. літ., 2000.
25.    Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. – Харьков: Консум, 1998.
26.    Витрук Н.В. Основы теории правового положення личности в социалистическом обществе. - М., 1979. - 227 с.
27.    Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студ. юрид. вузів та факультетів. – К.: Вілбор, 1999.
28.    Головатий М.Ф. Молодіжна політика в Україні: проблема оновлення. -К., 1993.-С. 115.
29.    Гончарук С.Т. Адміністративне право України. – К., 2001. – 387 с.
30.    Господарське право України / Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М. – К., 2005. – 419 с.
31.    Державне управління в Україні: Навч. посібник / За зап ред. В.Б. Авер’янова. - К., 1999. - С. 126
32.    Драго Р. Административная наука. – М., 1982. – 195 с.
33.    Зітер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. - К., 1996. -С. 366.
34.    Ківалов С. В. Державний контроль в Україні: Тези наук.-практ. конф. –Одеса, 1992.
35.    Ківалов С.В., Біла Л.P. Адміністративне право України. – Одеса: 2002. – 431 с.
36.    Клименко Г.Б. Адміністративне право. – Харків, 2005. – 478 с.
37.    Князев В. Поняття та елементи конституційно-правового статусу людини і громадянина // Право України. - 1998. – № 12. - С. 29.
38.    Коваль Л. В. Адміністративне право України. - К., 1994. - 208 с.
39.    Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 1998. – 298 с.
40.    Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К., 1999. -С. 663.
41.    Конституционные права и обязанности граждан. - К.: Наукова думка, 1985.
42.    Концепція адміністративної реформи в Україні. Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи. - К., 1998. - С. 11.
43.    Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия (Теоретические проблемы объективного права). - Саратов, 1972. - 292 с.
44.    Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві. Збірник матеріалів конгресу української молоді. - 1997. - С.22–23.
45.    Новоселов В.И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении. - Саратов, 1976. - С. 36.
46.    Овсянко Д. М. Административное право. – М., 1997. – 416 с.
47.    Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрямки // Право України. – 1998. – № 1.
48.    Павловский Р.С. Административное право. – К., 1996. – 501 с.
49.    Подцерковный О. Проблемы примирения сторон в арбитражном процессе // Підприємництво, господарство та право. –2001. - № 4. - С. 10-14.
50.    Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
51.    Пучкова М.В. Обеспечение прав граждан органами управления союзной республики / Отв. ред. Б.М. Лазарев. - М., 1987. - 140 с.
52.    Реализация прав граждан в условиях развитого социализма //Академия наук СССР. - М., 1983. - 264 с.
53.    Сорокин В. Д. Проблемы административного процесса. – М., 1968.
54.    Стефанюк B.C. Проблеми конституційного й адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції, законів та інших нормативно-правових актів // Вісник ВСУ. - 2002. -№ 1(29). - С. 54-56.
55.    Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. - М., 1974. - С.12.
56.    Сурілов А. В. Основи загальної теорії держави і права. – Одеса: Одеський університет, 1995.
57.    Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - М., 1997.
58.    Тихомиров Ю. А. Публичное право. – М., 1995. – 396 с.
59.    Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. - М., 1998.-798с.
60.    Тищенко Н.М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути их совершенствования. - X., 1998. - 268 с.
61.    Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. - М., 1981. - С. 78-82.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038