>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Поняття та ознаки державиЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 49.78 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1/4Середня оцінка: 1 ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Історія виникнення держави........................................................................................5
1.1. Різноманітні підходи до розуміння держави...............................................................5
1.2. Теорії виникнення держави...........................................................................................12
1.3.  Поняття держави.............................................................................................................16

РОЗДІЛ ІІ. Ознаки держави..............................................................................................................20
 2.1. Основні ознаки держави.................................................................................................20
 2.2. Сутність держави.............................................................................................................26
 2.3. Відмінність держави від інших організацій...............................................................28

ВИСНОВКИ........................................................................................................................................35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ......................................................38
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України: Коментар. – К., 1996. – 302 с.
2. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави та права. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
3. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. – 582 с.
4. Енгельс Ф. Походження сім’ї, приватної власності і держави. – К.: Видавництво політичної літератури, 1969. – 264 с.
5. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.
6. Загальна теорія держави і права: Підручник. / За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – 432 с.
7. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.
8. Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. – М., 1916. – 764 с.
9. Котюк В.О. Основи держави і права: Навчальний посібник. – К.: Вен турі, 1994. – 144 с.
10. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Спарк, 2000. – 511 с. 
11. Ленін В.І. Повне зібрання творів. – Т.33. – К., 1973. – 830 с.
12. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. – М.: Международные отношения, 1996. – С. 594.
13. Нікітін А.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник./ За ред. А.М. Колодія. – К.: Університет „Україна”, 2005. – 265 с.
14. Общая теория права и государства: Учебник. / Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, 2001. – 520 с.
15. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие. / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 1999. – 504 с.
16. Проблемы общей теории права и государства: Учебник. / Под общ. ред. В.С. Нерсесянцы. – М.: НОРМА, 2001. – 832 с. 
17. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. – СПб., 1907. – 286 с.
18. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави: Навч. посібник. – К.: Тандем, 1996. – 286 с.
19. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Х.: Консул, 2000. – 568 с.
20. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Х.: Еспада, 2006. – 776 с.
21. Теорія держави і права: Академічний курс. Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.
22. Теорія держави і права: Підручник. / Под ред. Лисенкова С.Л. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.
23. Теория государства и права: Учебник.  / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2004. – 592 с.
24. Фінансове право: Підручник. / Відп. ред. Л.К. Воронової.– Х., 1998. – 438 с.
25. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие. / Под. ред. В.Г. Стреокозова. – М., 1995. – 482 с.
26. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – 432 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038