>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Поняття договору надання туристичних послуг в цивільному праві УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 39.65 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ


Вступ            3
Розділ І Поняття договору про надання туристичних послуг в цивільному
праві             7
Розділ ІІ Особливості договору про надання туристичних послуг в цивільному праві:
2.1. Істотні умови та особливості договору про надання туристичних послуг                 16
2.2. Сторони, їх права та обов’язки в договорі про надання туристичних послуг               20
2.3. Відповідальність сторін у договорі про надання туристичних
послуг                 25
Висновки                   29
Список використаних джерел та літератури             31
Додатки
Список використаних джерел та літератури

1.    Про туризм: Закон України від 15.09.95 № 324/95 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 31. – Ст. 241. – С. 705 – 717.
2.    Про підтримку розвитку туризму в Україні: Указ Президента України від 02.03.2001 № 127/2001 // Уряд. кур’єр. – 2001. – 14 берез.
3.    Готелі та інші місця для короткотермінового проживання: Стат. бюл. – К.: Держкомстат України, 2001. – 77 с.
4.    Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. – Наказ, N 7/62, 17.01.2001. -  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності.
5.    Про заходи подальшого розвитку туризму: Постанова КМУ від 29.04.99 № 728 // Туризм в Україні: Зб. нормат. – правових актів: У 5 т. – Ужгород.: Інформ. – вид. агентство ІВА, 2000. – Т. 3. – С. 144 – 145.
6.    Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму: Указ Президента України від 14.12.2001 № 1213/2001 // Офіц. вісн. України. - № 51. – Ст. 2266. – С. 68.
7.    Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10.08.99 № 973/99 // Уряд. кур’єр. – 1999. – 29 вересня
8.    Туризм у ХХІ столітті: глобальні тенденції: Матеріали ІІ Між нар. наук. – практ. конф., К.:Вид – во “КІТЕП”, 2001. – 235 с.
9.    http:// Google. com. ua. – Untitled document, - Довідник: Інструкція туристичних послуг та контролю за їх дотриманням.
10.     http:// rambler. ru. – Стаття: Туристичні послуги: за що платимо?
11.     Історія туризму в Україні: Навч. посіб. / Федорченко В. К., Дворова Т. А. – К.: Вища шк., 2002. – 190 ст.
12.     Науково – практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Коссака. – К.: Істина, 2004. – 976 с.
13.     Науково – практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С.Кузнєцової, В. В. Луца. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – Т. ІІ. – 1088 с.
14.     Слипченко С.А. Кройтор В.А. Цивільне право Укрвины. Частина 1. Навчальний посібник. – Харків: Эспада, 2000. – 248 с. 
15.     Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. К.: Істина, 2003. – 776 с.
16.     Цивільне право: Учеб.: У 3т. Т.1. – 6-і изд. перераб. і доп. / Н.Д. Егоров, И.В. Єлисєєв і ін.; Отв. ред. А.П. Сергєєв, Ю.К. Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 776 с.
17.     Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерта та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 720 с.
18.     Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – Одеса: Юридична література, 2004. – 1112 с.
19.     Цивільне право України. І.А. Бірюков, Ю.А. Заіка, В.М. Співак. – К.: Наукова думка, 2000. – 305 с. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша: Загальні положення: Изд. 2-і, испр. – М.: “Статут”, 2000. – 848 с.
20.     Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – К.: Концерн «Видавничий Дім» Ін Юре, 2004. – Ч. 1. – 692 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038