>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Політична соціалізація молоді в суспільствах, що трансформуються (на прикладі України)Ціна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 100.14 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5Зміст
сторінка
Вступ ………………………………………………………………………  3.
Розділ І : Концептуальні засади політичної соціалізації………………..  6.
1.1. Політична соціалізація: поняття, сутність, типологія……………. 6.
1.2. Основи сучасних зарубіжних та вітчизняних концепцій
     політичної  соціалізації……………………………………………..  10.

Розділ ІІ : Молодь як суб’єкт суспільно-політичних відносин………… 17.

2.1. Особливості політичної соціалізації молоді………………………… 17.

2.2. Засвоєння молоддю політичних цінностей і норм…………………. 22.

Розділ III: Дослідження рівня політичної соціалізації молоді на
прикладі студентів НУ «Острозька Академія»………………………… 28.
3.1. Методологічна частина……………………………………………… 28.
3.2. Результати дослідження……………………………………………… 29.
Висновки …………………………………………………………………... 34.
Список використаної  джерел та літератури……………………………. 36.
Додатки.Список використаних джерел та  літератури:
1.    Андреєва Г. М. Психология социального познания: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 288 с.
2.    Барабаш В. Інституціалізація молодіжного руху України // Політичний менеджмент. - 2004. - №3. - С. 98 – 112.
3.    Бебик В. М. Політична культура сучасної молоді / В. М. Бебик, М. Ф. Головатий, В. А. Ребкало – К.: А.Л.Д., 1996. – С. 41 – 65.
4.    Вашутін О. Політична соціалізація молоді в сім'ї і становлення політичної психології індивіда // Людина і політика. – 2000. – № 5. – С. 67 – 71.
5.    Вовк В. Соціокультурні чинники формування масових умонастроїв в Україні // Політична думка. – 1998. – № 1. – С. 40 – 51.
6.    Гедикова Наталья Филипповна. Политическая социализация личности в ходе демократизации украинского общества: Дис... канд. полит. наук: 23.00.02 / Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 1999. – 159c.
7.    Гедікова Н.Ф. Основні фактори політичної соціалізації особи та їх прояв в Україні. – Одеса, 1999. – 365 с.
8.    Говоруха С. Теоретико-методологічні засади вивчення феномена політичної культури: у пошуках холістичного підходу // Людина і політика. – 2003. - № 4 (28). – С. 135.
9.    Головатий Н. Ф. Социология молодежи: Курс лекций.- К.: МАУП, 1999. - 224 с.
10.     Дембицька Н. М. Політичність особистості як показник особливостей її політичної соціалізації // Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. Тези доповідей Четвертої Міжнародної конференції молодих науковців 26 – 28 вересня 2001 року. – К.: “Київський університет”, 2001. – С. 55 – 57.
11.    Дембицька Н. М. Проблема політичної соціалізації молоді в умовах трансформації українського суспільства // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матер. Міжнар. наук. конф., присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С. Д. Максименка (17 – 18 грудня 2001 р., м. Київ). – Т.1. – К.: Міленіум, 2002. – С. 48 – 51.
12.     Загородній Ю. І., Куріло В. С., Савченко С. В. Політична соціалізація студентської молоді в Україні: досвід, тенденції, проблеми. - К.: Генеза, 2004. - С. 21 - 27.
13.     Катаєва Марина Станіславівна. Політична соціалізація школярів в умовах трансформації українського суспільства: Дис... канд. політичних наук: 23.00.03 / Запорізька держ. інженерна академія. - Запоріжжя, 1999. - 196л.
14.     Князев В. М. Соціальна технологія та управління політичними процесами в Україні // Національний інститут стратегічних досліджень. - 1995. - Вип. 38.  – 35 с.
15.     Лясота А. І. Політичні традиції: еволюція інтерпретації у контексті функціонування політичної системи // Людина і світ. - 2003. - №5(29). - С. 107 - 115.
16.     Москаленко В. В. Соціалізація політична // Філософія політики. Словник. – К.: Знання, 2002. – С. 506 – 512.
17.     Нагорняк Тетяна Леонтіївна. Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні: Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2000. - 214 c.
18.     Пащенко В. Моделі нормативного обґрунтування  „громадянськості”  // Політичний менеджмент. - 2004. - №3. - С. 58 - 70.
19.     Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В. П.Горбатенко. - 2-е вид., доп. і перероб.-К.: Генеза. - 2004. - С. 618 - 632.
20.     Похресник А. Европа и Украина: трансформации общества и жизненные ориентации молодежи // Персонал. - 2002. - №12. - С. 62 - 64.
21.     Преснякова Л. А. Теория политической социализации // Политическая наука. - 2002. - №2. - С. 24 - 35.
22.     Рудич Ф. М. Політологія. Курс лекцій. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2000. – 200 с.
23.     Сергейчик С. И. Факторы гражданской социализации учащейся молодежи // Социс – 2002. - №5. – С. 107 – 111
 Шестопал Е. Б. Политическая психология: Учебник для вузов / Е. Б. Шестопал. – М.: ИНФРА. - 2002. – 448 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038