>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості притягнення до кримінальної відповідальностіЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 52.12 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0
ЗМІСТ

ВСТУП.......................................................................................................3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ...........................................................6
 1.1. Особливості провадження різних категорій кримінальних справ.....................................................................................................................6
 1.2. Правова природа справ приватного обвинувачення.................................................................................................13
 1.3. Характеристика злочинів, кримінально-процесуальне провадження щодо яких здійснюється за скаргою потерпілого............23

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ..........................................30
 
РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯЯ....45
 
ВИСНОВКИ...........................................................................................64

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ........69СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.   Конституція України. Офіційне видання. – К.: Право, 1996. – 86 с.
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001року. – К.: Атіка, 2001. – 160 с.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 167 с.
4. Закон України „Про забезпечення осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 23 грудня 1993 року. – Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 11. – Ст.51.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 25.01.1974 р. „Про судову практику в кримінальних справах, які порушуються не інакле як за скаргою потерпілого”.
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 22.12.1978 р. „Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами України норм кримінально-процесуального законодавства, якими передбачені права потерпілих від злочинів”.
7. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 31.03.1989 р. „Про практику застосування судами України законодавтсва про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином і стягнення безпідставно нажитого майна”.
8. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31.03.1995 р. „Про судову практику в справах про вдішкодування моральної (немайнової) шкоди”.
9. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 02.07.2004 р. „Про практику застосування судами законодавства, якими передбачені права потерпілих від злочинів”.
10. Алейников Г. Про надання права самостійної діяльності адвоката-захисника по збиранню доказів у кримінальному процесі України // Право України. – 2002.– № 10. – С. 100-105.
11. Альперт С.А. Производство по уголовным делам, возбуждаемыми на жалобы потерпевшего. – Х., 1976. – 165 с.
12. Анпилогова В.Г., Кокорев Л.Д. Социальная законность и охрана прав граждан: Тезисы. – Воронеж: Воронежский университет, 1963. – 321 с.
13. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. – М.: Юридическая литература, 1964. – 382 с.
14. Багаутаинов Ф. Расширение частных начал в уголовном процессе // Российская юстиция. – 2002. – № 21. – С. 13-17.
15. Белкин А.Р. Теория доказывания. – М.: Норма, 2000. – 562 с.
16. Гончаров І.Д. Кримінально-процесуальне право України. Досудове слідство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальний посібник, 2005. – 248 с.
17. Грабовская Н.П., Солодкин И.И., Элькинд П.С. К вопросу о делах частного обвинения. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1956. – 391 с.
18. Григорьева Н. Принципы уголовного судопроизводства и доказательства // Российская юстиция. – 1995. – № 8. – С. 39-43.
19. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. – М.: ИКД „Зерцало-М”, 2004. – 704 с.
20. Давимука І. Допустимість доказів у кримінальному процесі: спірні проблеми // Право України. – 2002. – № 12. – С. 125-129.
21. Дагель П.С. Потерпевший от преступлений. – Владивосток, 1974. – 184 с.
22. Даев В.Г. Процессуальные функции и принцип состязательности в уголовном судопроизводстве // Правоведение. – 1974. – № 1. – С. 69.
23. Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. – М.: Юридическая литература, 1971. – 256 с.
24. Катькало С.И. Судопроизводство по делам частного обвинения. – Л., 1974. – 205 с.
25. Катькало С.И., Лукашевич В.З. Судопроизводство по делам частного обвинения. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1972. – 192 с.
26. Кисленко С.Л. Судебное следствие: состояние и перспектива развития. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 176 с.
27. Коваленко А.Г. Исследование и оценка доказательств в судебном разбирательстве // Вопросы теории и практики судебного разбирательства гражданских дел. – Саратов, 1988. – 348 с.
28. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України. – К.: Юрінком Інтер, 2003.–576 с. 
29. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Підручник./ Ред. кол. Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с. 
30. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология: Учебное пособие. – Х.: Консул, 1999. – 157
31. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти / М.І. Бажанов, В.Я. Тацій, В.В. Сташис, І.О. Зінченко. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. – 496 с.
32. Кримінально-процесуальний     кодекс     України.      Науково-практичний коментар. / За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К.. Форум., 2003. – 864 с.
33. Кримінальний  процес  України.   /  За  ред.   Ю.М.   Грошевого  та  В.М. Хотенця. – Харків: Право.,  2000. – 438 с.
34. Кучинська О.П. Кримінальний процес України: Навчальний посібник./ О.П. Кучинський, О.А. Кучинська. – К.: Прецедент, 2005. – 202 с.
35. Ларин   А.М.   Расследование   по   уголовным   делам:   Планирование   и организация. – М., 1970. – 396 с.
36. Ленский А.В., Якимович Ю.К. Производство поделам частного обвинения в уголовном процессе России. – М., 1998. – 182 с.
37. Лобач В. Конституційні права людини у кримінальному процесі // Юридичний журнал „Юстиніан”. – 2003. – 4 серпня. – С. 45-56.
38. Лобойко Л.М. Дії органів дізнанння у зв’язку зі скаргою потерпілого про вчиненння злочину, провадження за яким здійснюється у порядку справ приватного обвинувачення // Актуальні проблеми профілактики праовпорушень підрозділами міліції громадської безпеки: Матеріали науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 136-142.
39. Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 176 с.
40. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: Істина, 2005. – 456 с.
41. Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в советском уголовном процессе. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1959.
42. Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. – М: НОРМА., 2003. – 264 с.
43. Макаренко В. Змагальність сторін у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 15-21.
44. Маршев С.А. О дифференциации форм уголовного судопроизводства. В кн.: Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной формы. – Воронеж: Изд - во Воронеж, ун-та., 1979. – 324 с.
45. Мірошниченко Т.М. Принципи діяльності суду в судових стадіях кримінального процесу // Судова реформа в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, 2002. – С. 238.
46. Михайленко АР. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. – Саратов., 1975. – 186 с.
47. Михеєнко М.М., Молдован В. В. Кримінально-процесуальне право: тези лекцій, задачі, ділові ігри. – К.: Вентурі, 1997. – 350 с.
48. Михеєнко М.М., Нор. В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. – К.: Либідь., 1999. – 536 с.
49. Мокринский С.П. Дела частного обвинения. – М.–Л., Госиздат, 1929. – 480 с.
50. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
51. Молдован В.В. Порівняльний кримінальний процес: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996. – 256 с.
52. Мухин И.И. Объективная истина и некоторые вопросы оценки судебных доказательств при осуществлении правосудия. – Л., 1971. –442 с.
53. Назаров А.Д. Влияние следственных ошибок на ошибки суда. – Спб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 323с.
54. Науково-практичний коментар  Кримінального  кодексу  України  від  5 квітня 2001р. / За ред. М.1. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с.
55. Полянский Н.Н. Процессуальные права потерпевшего // Советское государство и право. – 1940. – № 12. – С. 58-59.
56. Попелюшко В.О. Справи приватного обвинувачення: актуальні проблеми, законодавчі парадокси. // Право України. – 2003. – № 4. – С. 23-26.
57. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи: Навчальний посібник. – Острог, 2003. – 196 с.
58. Попелюшко В.О. Ще раз про спрощену процедуру правосуддя // Судова реформа в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, 2002. – С. 246-248.
59. Седаш Е.А. Частное начало в российском уголовном производстве. – Саратов, 2000. – 195 с.
60. Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі: Навчальний посібник. – К.: Олан, 2001. – 98 с.
61. Строгович М.С.  О единой форме советского уголовного судопроизводства и пределах ее дифференциации. // Социалистическая законность. – 1974. – №9. – С. 35-39.
62. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. – К.: А.С.К., 2003. – 1120 с.
63. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств: Учебное издание. – Харьков: Арсис, 1998. – 256 с.
64. Тертышник В.М. Уголовный процесс: Учебное пособие. – Х.: Арсис, 1999. – 528 с.
65. Тертишник  В.М.   Науково-практичний  коментар  Кримінально-процесуального кодексу України. – К.: А.С.К., 2002. – 1256 с.
66. Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. – М., 1951. – С. 365. 
67. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. / Отв. ред. П. А. Лупинская. – М.: Юристь., 1998. – 534 с.
68. Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и защита по уголовным делам: Учебное пособие. – Казань, 1976. – 682 с.
69. Фон-Резон. Опреступлениях, наказуемых только по жалобе потерпевшего по русскому праву. – СПб, 1883. – С. 70.
70. Чельцов-Бебутов М.А. Советский уголовный процесс. – Х., 1929. – 235 с.
71. Чельцов М.А. Уголовный процесс. – М.: Юриздат, 1948. – 458 с.
72. Шейфер С.А., Петрова Н.Е. Проблемы реформирования производства по делам частного обвинения в духе расширения частных начал в уголовном процессе Российской Федерации // Государство и право. – 1999. – № 6. – С. 45-48.
73. Штогун С.Г. Неупередженість суду при розгляді справ приватного обвинувачення // Адвокат. – 2005. – № 12. – С. 7-9.
74. Якимович  Ю.К.   Структура  советского  уголовного  процесса:   система стадий,  система производств.   Основные  и  дополнительные  производства. – Томск : Изд-во Том. ун-та ., 1991. – 583 с.
75. Якуб М. К вопросу о видах уголовного судопроизводства. – М., 1947. – С. 157.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038