>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості права держав із множинністю правових системЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 41.22 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5Зміст

Вступ 3
Розділ І. Види правових систем, для яких характерна множинність 6
1.1 Поняття та види правових систем 6
1.2 Множинність в окремих правових сім’ях 11
Розділ ІІ. Особливості впливу множинності правових систем на право окремих держав 15
2.1 Правова система Росії як приклад асиметричності федералізму 15
2.2 Правова система США: федеральне та штатне право 18
2.3 Правова система Держави Ізраїль як приклад множинності правових систем……………………………………………………………………………..22
Розділ ІІІ. Правові колізії як результат впливу множинності правових систем у державі 26
3.1 Інтерлокальні колізії 26
3.2 Інтерперсональні колізії 30
Висновки 33
Список використаних джерел та літератури 36 
Список використаних джерел та літератури


1.    Алексеев О.М. Общая теория права. Юридическая литература. – М., 2001, т.1. - 424 с.
2.    Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1998. – 342 с.
3.    Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасності. – М., 1997. – 387 с.
4.    Копейчикова В.В. Загальна теорія держави і права. – К., 1997. – 424 с.
5.    Кульчицький В. С., Настюк М. І., Тищик Б. Й. Історія держави і права України. - Львів, 1996. – 453 с.
6.    Машков А. К. Правові системи світу // Світ сучасної людини.- К., 1996.- 366 с.
7.    Музиченко П. Історія держави і права України. – К., 1999. - с. 385 – 398
8.    Нода И. Сравнительное правоведение в Японии: прошлое и настоящее/ Очерки сравнительного права. – М., 2001. – 471 с.
9.    Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник - М.: Юридическая литература, 2003. – 356 с.
10.    Саідов А.Х. Порівняльне правознавство і юридична географія світу. – М., 2003. – 512 с.
11.    Синиціна И.Е. Звичай і звичайне право в сучасній Африці. – М.,1998. – 371 с.
12.    Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харків: Консул, 2001. – 656 с.
13.    Суптаев М.А Обычное право в странах Восточной Африки. - М. "Наука", 2004. - 256 с.
14.     Сюкияйнен Л.Р. Мусульманське право. – М., 2001. – 381 с.
15.    Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. – Т.: Карт-бланш, 2002. – 247с.
16.    Теорія держави і права: Юрінком Інтер Навч. посіб./ За ред. С.Л. Лисенкова.– 2-ге вид, перероб. і доп. 2005. – 608 c.
17.    Тихомиров Ю.А. Курс порівняльного правознавства. – М., 1996. – 457 с.
18.    Хома Н. Історія держави та права зарубіжних країн: Навч. посіб. для студент. вищ. закл. освіти.- Л.; К.: Магнолія плюс: Каравела: Новий світ-2000, 2003.- 474 с.
19.    Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Учебное пособие для высших учебных заведений. - М.: И.П.П. "Отечество", 1993.- 525 с.
20.    Цвайгерт К., Кетц Х. Вступ в порівняльне правознавство в сфері приватного права. – М., 1995. – 310 с.
21.    Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2000. – 298 с.
22.    Богуславський М. М. Международное  частное право. Учебник для студентов высших и средних учебных заведений. – М.: Юристь, 1999. – 404 с.
23.    Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод. Прийнята в Римі 14 листопада 1950 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 46. – С. 126-130.
24.     Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права. Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 19 грудня 1996 р. // Права людини, міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 25-31.
25.    Рекомендація R (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи щодо незалежності, ефективності і ролі суддів // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 4. – С. 10-11.

26.    Бердяев Н.А. Смысл истории. – М.: Мысль, 1990.

27.  Біленчук П.Д., Гвоздецький В.Д., Сливка С.С. Філософія права: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1997.

28. Бурчак Ф.Г. Кодифікація законодавства і становлення правової системи України // Правова система України: теорія і практика. – К., 1993. – С. 22-24.

29. Вороніна М.А. Право в системі соціальних норм // Загальна теорія держави і права / За заг. ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – С. 226-234.
30. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права, або Природне право і державознавство / Пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. – К., 1996.

31. Колсон Ч. Конфликт царств. – М.: Гендальф, 1996.

32. Мартинюк Р.С. Філософія права. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2002. – 52 с.

33. Піджаренко О. Релігія і право // Юридичний вісник України. – 1996. – 10-17 квітня. – С. 4.

34. Сокуренко В. Право. Мораль. Культура // Правознавство / В.С. Кульчицький, В.Т. Нор, В.В. Луць та ін.; За ред. М.І. Настюка. – 2-е вид. – Львів: Світ, 1995. – С. 61-68.

35. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 464 с.

36. Філософія права: Навчальний посібник / О.О. Бандура, С.А. Бублик, М.А. Заінчковський та ін.; За заг. ред. М.В. Костицького, Б.В. Чміля. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 336 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038