>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Кредитна політика комерційного банкуЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 488.16 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.75/8Середня оцінка: 3.75ЗМІСТ
 
 
ВСТУП …..……………………………………………………………………… 3

РОЗДІЛ 1 
КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ, ЇЇ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ……………….. 5
1.1. Сутність та принципи кредитної політики банку………………………… 5
1.2. Класифікація банківських кредитів……………………………………….. 9
1.3. Кредитний портфель комерційного банку та якість його оцінки……….. 14
РОЗДІЛ 2 
КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЗАТ «ПРИВАТБАНК» ЗА 2004-2006 рр………….. 18
2.1. Характеристика діяльності банку…………………………………………. 18
2.2. Структура кредитного портфелю банку…………………………………... 24
2.3. Резервування на випадок неповернення кредиту………………………… 29
РОЗДІЛ 3 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ…………………………………………………………………………… 34
3.1. Міжнародний досвід кредитування комерційними банками……………. 34
3.2. Шляхи вдосконалення кредитної політики ЗАТ «ПриватБанк»………… 37
3.3. Регулювання кредитної політики банку стандартами Базельського
комітету……………………………………………………………………… 45

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… 49

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………... 52

ДОДАТКИ 

ВИСНОВКИ

Кредитна політика створює основу організації процесу банківського кредитування відповідно до загальної ринкової стратегії діяльності банку та допомагає чітко визначити цілі кредитування, відповідне документально-методичне забезпечення та правила їх реалізації.
Кредитна політика є фундаментом надійності і прибутковості кредитного портфеля, тому також впливає на стабільність банку. Інтереси стабільності банку мають визначати зміст і структуру кредитної політики.
У процесі управління кредитною діяльністю банку об’єктами э не лише кожна окрема кредитна операція, а й сукупність усіх наданих банком кредитів з їх взаємовпливом і взаємозалежністю, тобто кредитний портфель банку.
Кредитний портфель – це сукупність усіх кредитів, наданих банком для одержання доходів. Обсяг кредитного портфеля оцінюється за балансовою вартістю всіх кредитів банку, у тому числі прострочених, пролонгованих, сумнівних. У структурі банківського балансу кредитний портфель розглядається як одне ціле та складова активів банку, котра характеризується показниками дохідності та відповідним рівнем ризику.
Якість кредитного портфеля суттєво впливає на рівень ризикованості та надійності банку, тому саме кредитна діяльність підлягає регулюванню з боку органів нагляду в багатьох країнах. Установлені обмеження та нормативи, а також правила регулювання банківської діяльності відіграють суттєву роль у процесі формування кредитного портфеля.
Сьогодні комерційні банки України пропонують своїм клієнтам близько 170 різноманітних послуг у розрахунковій, кредитній та інших сферах обслуговування. Як приклад, візьмемо практику надання кредитних послуг “ПриватБанком”.
Заснований 1992 року,  комерційний банк ПриватБанк є банком, що розвивається найбільш динамічно в Україні, і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. Станом на 1 січня 2007 року розмір чистих активів ПриватБанку складає 33,777 млрд. грн. Статутний фонд банку складає 2,082 млрд. грн., власний капітал - 3,288 млрд. грн. Кредитний портфель банку складає 28,768 млрд. грн., в тому числі кредити фізичним особам - 11,564 млрд. грн. Фінансовий результат ПриватБанку за підсумками 2006 року склав 506,208 млн. грн.
У 2007-ому році Global Finance четвертий рік поспіль визнає ПриватБанк кращим банком в Україні за рейтингом Wоrld’s Best Foreign Exchange Banks 2007. 
Як і будь-яка комерційна установа, «ПриватБанк» провадить операційну, інвестиційну та фінансову діяльність. Аналізуючи дані цих видів діяльності «ПриватБанку» за 2005-2006 роки, бачимо, що результати від операційної діяльності зросли в абсолютному значенні на 563,957 тис.грн. чи 1,54 рази. В загальному ми можемо сказати, що банк покращив свою активність при формуванні як кредитних активів так і суми коштів залучених депозитів.
Характеризуючи кредитну діяльність, слід зазначити що в цьому випадку ПриватБанк займає лідируючі позиції на ринку кредитування в Україні. Аналізуючи баланс банку бачимо, що кредити та заборгованість клієнтів за 2004р. становили 8 552 962 тис.грн., за 2005р. – 14 281 242 тис.грн., за 2006р. – 25 708 027 тис.грн.
Якщо розглядати структурні зміни кредитів та заборгованості клієнтів в загальній сумі активів «ПриватБанку» становила відповідно у 2004 році 58%, у 2005 році – 65%, а у 2006 році цей показник досяг позначки 76%. Це є позитивною тенденцією, оскільки зростання кредитів та заборгованості клієнтів призводить до збільшення активів банку.
Проаналізувавши структуру кредитного портфелю ЗАТ КБ «ПриватБанк» можна зробити наступні висновки, що кредитний портфель –  це сукупність усіх позичок, наданих банком із метою отримання доходу. За досліджуваний період (01.01.2005 – 01.01.2007 роки) видно, що переважну його частину займали кредити юридичним особам – 17309 млн.грн. станом на 01.01.2007р., що на 2540,96 млн.грн. більше з відповідною датою 2006р. А загалом з 01.01.2006р. по 01.01.2007р. кредити підвищилися на 11426,79 млн.грн. або на 80%, що є позитивним для банку, оскільки це свідчить про те, що банк збільшив свої доходи від здійснення операційної діяльності. Це також показує те, що банк став ефективніше використовувати депозитні кошти клієнтів як основу формування активів для кредитної діяльності. Це може засвідчувати також зростання активності позицій банку щодо надання кредитних послуг своїм клієнтам, або ж просто про розширення клієнтської бази. В загальному для кожного банку зростання величини наданих кредитів є показником того, що банк ефективно реалізує свої кредитні послуги та провадить раціональну кредитну політику.
Для з’ясування позитивних і негативних аспектів розробки і реалізації кредитної політики вітчизняними комерційним банкам доцільно розглянути досвід закордонних комерційних банків, знайти позитивні і негативні моменти, і з їх обліком намітити шляхи удосконалювання кредитної політики так, щоб вона була ефективною і відповідала стандартам Базельського комітету.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1.    Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-3 від 7 січня 2000р. // Відомості Верховної Ради України, 2000, № 25.
2.    Закон України «Про заставу» № 2654-XII від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України 1992, № 48.
3.    Положення Національного банку України «Про кредитування», затверджено постановою Правління НБУ № 246 від 28 вересня 1995 р.
4.    Положення Національного банку України «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків», затверджено постановою Правління НБУ № 122 від 27.03.1998р.
5.    Рекомендації з приводу оцінки комерційними банками кредитоспроможності і фінансової стабільності позичальника. Національний банк України. № 23011/79 від 02.06.1994 р.
6.    Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит: Навчально- методичний посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. - 218с.
7.    Банківська справа. За редакцією Лаврушина О.И. – М.: Банківський і біржовий науково-консультаційний центр, 1998 р.
8.    Банківський менеджмент: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / О.Кириченко, І.Гіленко, А.Ятченко. – К.:Основи, 2002. – 438 с.
9.    Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп./ За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза, - К.: КНЕУ, 2002. - 418 с.
10.    Біленчук та інші. Банківське право: українське та європейське: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2003. - 400 с.
11.    Бор М.3., Пятенко В.В. Стратегічне керування банківською діяльністю. - М.: «Пріор», 1995 р.
12.    В.В. Вітлинський. «Кредитний ризик комерційного банку». – К.: Основи, 2000. – 193с.
13.    Ван Хорн Дж. К. Основи керування фінансами. - М.: Фінанси і статистика, 1996 р.
14.    Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 312c.
15.    Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. - К.: Основи, 2000.- 180с.
16.    Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. МЛ. Савчука. - К.: КНЕУ, 2002. – 412c.
17.    Демківський А.В. Гроші та кредит. - К., 2003. - 528 с
18.    Діденко В.М., Попова В.Д., Прядко В.В. Загальна теорія фінансів: Навчальник посібник.- Чернівці: Ратуша, 2000. - 450 с.
19.    Долан Эдвин Дж. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. - Санкт-Петербург: «Санкт-Петербург оркестр», 2004 р
20.    Иванов В.М. Деньги и кредит.- К.: МАУП, 2002. -230 с.
21.    Калина А.В., Кощеев А.А. Работа современного коммерческого банка: Учебно- методическое пособие. - К.: МАУП, 2001. - 224 с.
22.    Кириченко О. Банківській менеджмент: Навчальний посібник.-К.: Основи, 2001.-671 с.
23.    Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд. перераб. И доп. -М.: «Финансы и статистика», 1997, -512 с.
24.    Кочетков  В.Н.  Аналіз банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект.  – К.: МАУП, 1999. – 192 с.
25.    Лагугін В.Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник- К.: Знання, КОО, 2002,- 169с.
26.    Луців Б.Л, Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях: Навчальний посібник.- Львів: ЛБК НБУ, 2005. - 156 с
27.    Масленченков Ю.С. Фінансовий менеджмент у комерційному банку. Книга 2: Технологічний уклад кредитування. 1996 р.
28.    Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків.- К.: Основи, 2003.-963 с
29.    Мороз А.М. Банківська енциклопедія.- К.: фірма «Ельтон», 2000. – 252c.
30.    Попович В.М., Степаненко А.И. Керування кредитними ризиками позичальника, кредитора, страховика. Учбово-практичний посібник за курсом «Економічна безпека підприємництва». Науково-видавничий центр «Правові джерела». 1996 р.
31.    Примостка Л.А. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 468с.
32.    Синки Джозеф Ф. мол. Керування фінансами в комерційних банках. Переклад з англійського четвертого видання. Изд. Catallaxy, М.: 1994 р.
33.    Усоскин В.М. Сучасний комерційний банк: Керування й операції. - М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 1994.
34.    Банківська система України в 2004 році: проблеми, тенденції, перспективи // Вісник НБУ. - 2002. - №3. - С. 2-20.
35.    Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра. // Дзеркало тижня. - 12.04.2003р. С.6.
36.    В.Галь «Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні» // Вісник НБУ. - 2003р. - №1. – С.17-22
37.    Веселовський А. «Удосконалювання нагляду за діяльністю комерційних банків» // Вісник НБУ. – 2005. – №4. – С.24-28
38.    Гумен І. Складові банківських рейтингів: науково-практичний аспект // Вісник НБУ. - 2000. - №1. - С. 57-60
39.    Днепров В. Энергобанк на новом витке // Зеркало недели. - 2002. - №13. – С.5-6.
40.    Зінченко В.Підсумки діяльності комерційних банків України за 2005 рік // Вісник НБУ. - 2006. - №3. - С. 18-34
41.    Костюченко В. Формування резервів для покриття кредитних ризиків. // Вісник НБУ. - 2004. - №2. - С. 43-46
42.    Кренєв О. Система комерційних банків України: підсумки року // Вісник НБУ. - 2004. - №3. - С. 21-30
43.    Степаненко А. «Системна перебудова банківських установ і робота з проблемними банками»: Банківська справа, січень 2006 р.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038