>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Інфляція та антиінфляційна політика в УкраїніЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 193.51 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.5/4Середня оцінка: 3.5ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ІНФЛЯЦІЇ 6
1.1. Суть інфляції. Її типи та види 6
1.2. Форми та джерела інфляції 8
1.3. Теоретичні засади розуміння сутності інфляції: Монетаристська концепція проти Кейнсіанської теорії 12
РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
2007-2010 РР. 12
2.1. Інфляційні процеси в Україні 15
2.2. Оцінка детермінант інфляції 18
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ТА АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ...22
3.1. Шляхи усунення інфляції 22
3.2. Антиінфляційні заходи у розвинутих країнах та в Україні 24
ВИСНОВОК 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
ДОДАТКИ 34 ВИСНОВКИ

Інфляція – це процес зростання загального рівня цін в країні в наслідок порушення закону грошового обігу. Інфляцію ділять на класичну і сучасну. Сучасна інфляція ділиться на декілька видів. З позиції зростання цін розрізняють: повзуча (помірна) інфляція, галопуюча інфляція та гіперінфляція.
Загальними негативними наслідками інфляційних процесів вважається: посилення диспропорцій в економіці, зниження життєвого рівня трудящих, зниження стимулів до продуктивної діяльності, гальмування науково-технічного процесу. В даний час існує три основних напрями у теорії інфляції: кейнсіанська теорія інфляції, монетаристська кількісна концепція і теорія надзвичайних витрат.
Інфляційний процес в Україні є досить таки нестабільним і, відповідно до створених умов, має порівняно великий потенціал до розвитку. Здійснення оздоровлення фінансової ситуації в Україні надасть змогу зупинити негативні процеси в економіці - спад рівня виробництва, знецінення грошей, дефіцит держбюджету - та забезпечити передумови для подальшого економічного зростання. Країни, що рішуче пішли шляхом ринкових перетворень, частково вже мають певні позитивні результати, це передусім - стримування інфляційних процесів, зростання обсягів виробництва, підвищення рівня життя населення. Безперечно, що й Україна, маючи значний економічний потенціал, не лише стабілізує фінансову ситуацію, але й забезпечить умови «керованості» інфляційним фактором, що дасть їй змогу посісти належне місце серед інших економічно та соціально розвинених країн Європи.
Маємо шість основних факторів збільшення інфляції в Україні в 2007-2010 роках:  емісія гривні, підвищення цін на газ та пальне, курсові коливання, дорогі кредити та податковий прес.
Таким чином, мета антиінфляційної політики держави полягає в тому, щоб встановити контроль над інфляцією і досягти прийнятних її темпів для народного господарства. Важливим завданням в боротьбі з інфляцією є подолання економічного спаду, кризи неплатежів, зниження інвестиційної активності, формування стабільної ринкової інфраструктури. Оздоровлення економіки пов’язане з підтримкою пріоритетних галузей народного господарства, стимулюванням експорту продукції, виваженою протекціоністською політикою і валютною політикою, що сприяє вирішенню питань конкурентноспроможності вітчизняних товарів. Велике значення в антиінфляційній політиці має структурна перебудова економіки і пристосування її до потреб ринку за рахунок демонополізації і регулювання діяльності існуючих монополій, стимулювання конкуренції у виробництві та сфері послуг тощо.
Успіх реалізації комплексу необхідних структурних перетворень, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності країни, рівня добробуту населення, а також забезпечення цінової стабільності залежить від порозуміння в шляхах реформування економіки та ефективності співпраці всіх гілок влади і всіх політичних сил.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Данилишин Б. Цінові підсумки 2009-го кращі за останні роки / Б.Данилишин // Урядовий кур'єр. - 2010. - 7 травня. - С. 8-9.
2.    Журнал «Фінанси України» №11/2008, під ред. І. Я. Чугунов, стаття Карпенко Г.В., Башко В.Й. «Аналіз основних факторів інфляції в Україні», с. 29 – 40.
3.    Індекс інфляції // Урядовий кур’єр, 13 травня 2008 року, №85, с. 5.
4.    Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 851 с.
5.    Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес,2004. – 615 с.
6.    Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. – К.: Альтернативи, 2003. – 610 с.
7.    Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – Київ: Знання прес. – 2003. – 581 с.
8.    Заболоцький Б.Ф.. – Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка: Підручник. – К.:2003. – 368 с.
9.    Матеріали наукової студентської конференції. – К.: Інститут економіки та права “КРОК”, 2001. – 111 с.
10.    Мельник О.М. Інфляція: теорія і практика регулювання: Монографія. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 291 с.
11.    Мельникова В.І., Клімова Н.І. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 394 с.
12.    Мочерний С.В., Довженко М.В. Економічна теорія: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 856 с.
13.    Осецький В.Л. Співвідношення безробіття та інфляції: соціально-економічні наслідки у кризовий період / В.Л. Осецький, О.О.Сльозко // Ринок праці та зайнятість населення. -2009. - № 1. - С. 43.
14.    Петрик О. Інфляція в Україні: проблеми, ризики, перспективи / О. Петрик // Вісник Нац. Банку України. - 2007. - № 3. - С. 2-8.
15.    Радіонова І.Ф. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Університет економіки та права “КРОК”. 2004. – 72 с.
16.    Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. – К.: Таксон, 2004.-348 с.
17.    Савлук М.І. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп./ За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с
18.    Солонінко К.С. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: ЦУЛ, 2002. – 320 с.
19.    Царенко О.М., Бей Н.О., Сало І.В. Економіка розвитку. – С.: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 590 с.
20.    Чистов С.М., Никифоров А.Є. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 316 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038