>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Загальні умови організації захисту інтересів сторін у земельних спорахЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 51.95 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0дипломна робота, 50 сторінок

План

Вступ
Розділ 1. Поняття і сутність земельних спорів.
1.1. Загальні умови регулювання земельних відносин в Україні.
1.2. Типові категорії справ, які виникають з земельних відносин.
Розділ 2. Загальні умови організації захисту інтересів сторін у земельних спорах.
2.1. Процесуальні засоби захисту інтересів сторін земельних спорів.
2.2. Судове вирішення земельних спорів.
Розділ 3. Організація доказування в земельних справах.
3.1.   Предмет і засоби доказування в земельних справах.
3.2. Стратегія і тактика організації роботи з доказами в земельних справах.
Висновки
Використана літератураВисновки


 Земельний спір розглядається як особливий вид правових  відносин, в основі яких знаходяться розбіжності суб’єктів, що проявляються у процесі виникнення, реалізації, зміни чи припинення земельних прав, їх охорони (захисту) у зв’язку з порушенням прав та законних інтересів (чи їх визнанням) власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі й орендарів земельних ділянок та інших суб’єктів земельних правовідносин.
На підставі дослідження об’єктного й суб’єктного складу земельно-правового спору виокремлюються ознаки, притаманні лише йому. Визначальною ознакою таких спорів вважається те, що вони прямо чи опосередковано стосуються  земель у межах території України, земельної ділянки, її частини чи прав на неї, у тому числі на земельну частку (пай). Саме з приводу цього й виникають земельні спори.
Зроблено висновок, що об’єкт земельних спорів  визначає їх зміст і предмет. Інакше кажучи, певною мірою об’єкт обумовлює змістовне наповнення і специфіку предмета спорів.
Предмет же земельного спору визначається як заявлена вимога суб’єкта даних правовідносин до компетентного органу щодо забезпечення реалізації належних йому наявних чи майбутніх суб’єктивних прав, а в деяких випадках – щодо зобов’язання інших суб’єктів спору дотримуватися обов’язків, визначених земельним законодавством.
Виокремлюються особливості земельних спорів, наявність яких обумовлена: законодавчим закріпленням і функціонуванням множинності форм власності на землю; багатофункціональністю об’єкта земельно-правових відносин та ін. Їх особливості пов’язані із суб’єктним складом земельних спорів; наявністю екологічного фактора, який виступає домінуючою обставиною, яка зумовлює пріоритет їх вирішення саме нормами земельного законодавства.
Запропоновано класифікацію, в основу якої покладено критерії об’єктного й суб’єктного складу. Зокрема, за об’єктом виділяються: спори щодо земель у межах території України, земельних ділянок або їх частин; прав на земельну ділянку, її частину чи земельну частку (пай).
Належна реалізація правового механізму вирішення земельних спорів відбувається за нормативно заданою  схемою (процедурою) й має забезпечувати захист прав та інтересів суб’єктів земельних відносин. Це пов’язано з відповідними земельно-правовими способами.
Способом вирішення земельного спору слід вважати передбачені законом заходи, спрямовані на його припинення за допомогою усунення перешкод у здійсненні права шляхом впливу на зобов’язану особу.
На підставі аналізу способів захисту прав при вирішенні земельних спорів зроблено висновок про  можливість захисту не тільки суб’єктивних  земельних прав осіб, а й їхніх інтересів. Для захисту земельних прав та інтересів можуть бути використані загальні способи захисту.
Під охоронюваними законом земельними інтересами, які є об’єктами судового чи позасудового захисту, слід розуміти певні правові потреби або блага, взяті законом під охорону не шляхом надання їх носіям суб’єктивних матеріальних прав, а забезпечення їм права безпосередньо звернутися до уповноваженого органу за захистом цих інтересів.
Незважаючи на закріплений пріоритет судового вирішення земельних спорів, процесуальна роль органів державної виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органів місцевого самоврядування у їх розв’язанні залишається досить вагомою. Водночас підкреслюється, що за сучасних умов позасудова процедура врегулювання земельних відносин, у тому числі й спірних ситуацій,  потребує суттєвого вдосконалення.
Використана література

1.    Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 13 липня.
2.    Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
3.    Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
4.    Цивільний процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492 (із змінами, внесеними згідно із Законами).
5.    Закон України „Про форми власності на землю” від 30 січня 1992 року N 2073-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 18, ст.225.
6.    Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. N 697-XII. . : Оф. Видання. – К. : Концерн “ Видавничий Дім ” “ Ін Юре ”, 2004.
7.    Закон України “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 року N 161-XIV. : Оф. Видання. – К. : Концерн “ Видавничий Дім ” “ Ін Юре ”, 2004. – 20 с.
8.    Закон України  “Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)” від 18 січня 2001 р.  : Оф. Видання. – К. : Концерн “ Видавничий Дім ” “ Ін Юре ”, 2004.
9.    Закон України “ Про землеустрій ”.  : Оф. Видання. – К. : Концерн “ Видавничий Дім ” “ Ін Юре ”, 2004. – 32 с.
10.    Закон України “ Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток( паїв ) ” :  Оф. Видання. – К. : Концерн “ Видавничий Дім ” “ Ін Юре ”, 2004. – 12 с.
11.    Закон  України  “Про  селянське  (фермерське) господарство”  №  2009-12 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004 р.
12.    Земельний кодекс України  від 25 жовтня 2001 року N 2768-III.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 3-4
13.    Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 4 травня 1999 р. № 43 “Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі”.// Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомзему N 27 від 29.02.2000, N 144 від 23.08.2001, N 17 від 19.02.2002, N 174 від 02.07.2003 )
14.    Положення про реєстрацію землеволодінь та землекористувань. Затверджене Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 23.08.2001 № 144.
15.    Постанови Пленуму Верховного Суду України   “Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ”) //  № 13 від 16.04.2004. -  №7.
16.    Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” від 19 квітня 1993 р. № 284.
17.    Актуальні проблеми законодавчого забезпечення містобудування і землекористування в Україні / М.М. Дьомін, О.С. Петраківська // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 17. — С. 85-96. — укp.
18.    Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / М.В. Шульга; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 1998. — 37 с. — укp.
19.    Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні // Право України. –2003. –№12.
20.    Господарський Кодекс України: Коментар. – Х.:ТОВ “Одісей”, 2004. – 848 с.
21.    Домашенко М.В., Рубаник В.Є. Власність і право власності: нариси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні. — X., 2002.
22.    Докази і доказування в цивільному процесі : Науково – практичний посібник. ( Серія : Процесуальні науки) – К. : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005. – 256с.
23.    Земельне право України : Підручник / За ред. Погрібного О.О., Каракаша I.I. — К. : Істина, 2003. –448 с.
24.    Земельне право України: теорія і практика. – Юридична газета. -   №1, 2008 р.
25.    Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В.І.Семчика, П.Ф.Кулинича. — К., 2001. — С. 240—241.
26.    Земельное право : Учебник / С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская: Под ред. С.А. Боголюбова. – М. : Издательство Проспект; 2004. – 400 с.
27.    Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І.Семчика. -К., 2003.
28.    Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.М. Шульга; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 20 с. — укp.
29.    Ларіонова Л. За ефективного власника // Фінанси України. –2001. –№2. –С. 154.
30.    Лейба Л.В. До питання класифікації земельних спорів // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр.- Х: Право, 2003. – С. 207– 213.
31.    Методичні рекомендації щодо застосувань окремих положень Земельного кодексу України. Міністерство юстиції України № 38—12 / від 5 квітня 2002 р. та Державний комітет України по земельних ресурсах № 14-17-7/1916 від 1 квітня 2002 р. // Нотаріат. -2002. - № 4. - С. 13.
32.     Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. / За ред. В.В.Медведчука. –К.: Юрінком Інтер, 2004. –656 с.
33.    Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / А.М. Мірошниченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.
34.    Носік Володимир. - Юридичний журнал // Відшкодування збитків і втрат у земельному праві України. №5. – 2004 р.
35.     Правове регулювання правочинів щодо земельних ділянок в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06 / О.В. Глотова; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.
36.     Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, які належать громадянам на праві власності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / А.В. Луняченко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 16 с. — укp.
37.     Правові аспекти земельної реформи в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / О.І. Заєць; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 20. с. — укp.
38.     В.Д. Сидор. – Адвокат. // Загальна характеристика земельно – процесуальних правовідносин. – № 11. – 2006.
39.     В.Д. Сидор. – Адвокат. // Розгляд судами земельних спорів. - № 3. – 2006.
40.      Тимчасовий порядок розмежування земель права державної і комунальної власності, затверджений Постановою KM України від 1 серпня 2002 р. № 1100 // Юридичний вісник України. — 2002.
41.      Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. - 576с. ISBN 966-8184-48-3
42.     Тракало Валентина. - Юридичний журнал. // Застосування судами України при вирішенні спорів положень Земельного кодексу. -  № 5. – 2003 р.
43.      Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 1. – 736 с.
44.      Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – 2-ге вид., допов. і перероб. - К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 2. – 640 с.
45.      Шеремет А.П. Земельне право України : Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 632 с.
46.      Фарковець Михайло. - Юридичний журнал // 2006 . - №12 - Поняття та особливості доказів і доказування у цивільному процесі.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038